Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. I syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller annan utomstående. Istället kan aktieägarna delta i årsstämman genom att poströsta och skicka in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen har sammanställts. Filmat anförande med VD Per Samuelsson kommer i samband med offentliggörandet den 6 maj 2021 att finnas tillgängligt på www.beijergroup.se.  

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska 

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021, och
 • anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.    
     

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 28 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Poströstning kommer att kunna genomföras till onsdagen den 5 maj 2021. Ett särskilt formulär för poströstning och ytterligare information finns tillgängligt på bolagets hemsida www.beijergroup.se

Aktieägare kan poströsta på något av följande sätt: 

 1. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021 och ska skickas till Beijer Electronics Group AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller inges med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com.
 2. Aktieägare som är fysisk person kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådan elektronisk röst ska avges senast onsdagen den 5 maj 2021. 

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare information och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret. 

Aktieägares rätt till upplysningar 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar i samband med årsstämman ska skickas skriftligen till Beijer Electronics Group AB senast den 26 april 2021, via e-post till arsstamma@beijergroup.se eller per post till ”Årsstämma”, Annika Johnsson, Beijer Electronics Group AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö. Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer samt postadress för att frågorna ska besvaras. Frågor och svar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida www.beijergroup.se från och med den 30 april 2021 samt kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin postadress eller e-postadress. 
  

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Val av två justeringsmän

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Anförande av verkställande direktören

 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

 8. Beslut i fråga om
  a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

  c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören   

 9. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten    

 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 12. Val av styrelse och styrelseordförande

 13. Val av revisor

 14. Beslut om valberedningsinstruktion 

 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

 16. Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2021/2024) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2021/2024 

 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

 18. Stämman avslutas

​​​​​​​        

Malmö i mars 2021

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB (publ)
Org.nr 556025-1851

 

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se