Beijer Ref AB Q3-2021

Report this content

Stabil organisk tillväxt

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 13,1% (-2,9) under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 4 341 mkr (3 837). Den organiska tillväxten uppgick till 6,4% (-1,7) Förvärvseffekterna uppgick till 7,0% (3,3) och valutaeffekterna uppgick till -0,3% (-4,5).

EBITA uppgick till 366 mkr (353) motsvarande en EBITA-marginal på 8,4% (9,2). Rörelseresultatet uppgick till 354 mkr (342), vilket är en ökning med 3,6% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 8,2% (8,9).

Resultat före skatt uppgick till 339 mkr (329). Räntekostnaderna är högre jämfört med föregående år på grund av utökad belåning med anledning av genomförda förvärv. Net debt/EBITDA uppgick till 2,1 (2,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var positivt och uppgick till 393 mkr (381). Bolagets likviditet har varit fortsatt god och bolagets balansräkning är stark med outnyttjade krediter uppgående till 444 mkr (1 484). Bolaget har efter kvartalet upptagit lån om 600 mkr.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,65 (0,64).

Beijer Ref har under kvartalet ökat sitt innehav till drygt 50 procent i det danska kylteknikbolaget, Fenagy A/S, som producerar industriella värmepumpar baserad på miljövänlig kylteknik.

Avtal har tecknats om att förvärva 80% av aktierna i luftkonditioneringsföretaget Inventor AG i Grekland. Bolaget omsätter drygt 750 mkr och har ett 80-tal anställda. Detta blir Beijer Refs 38:e marknad och ett viktigt komplement till Beijer Refs befintliga produktportfölj inom HVAC.

I slutet av juli förvärvades 100% av aktierna i distributionsföretaget Froid et Clim Distribution (FCD). Bolaget har en årlig omsättning på 20 mkr med fem anställda och en lönsamhet som överstiger regionens lönsamhet i APAC.

Den 31 augusti förvärvades 100% av aktierna i klimat- och ventilationsföretaget Armcor. Bolaget har en årsomsättning på ca 105 mkr med god lönsamhet och 37 anställda i Australien.

Beijer Ref och Alfa Laval förnyade under kvartalet sitt partner- och distributionsavtal i ett nytt treårigt samarbetsavtal omfattande hela koncernen.

Christopher Norbye, ny VD och koncernchef för Beijer Ref, tillträdde sin tjänst den 30 augusti 2021. Han kommer närmast från en tjänst som Executive Vice President och Head of Entrance Systems Division på Assa Abloy och efterträder Per Bertland.

Niomånadersperioden 2021

Nettoomsättningen ökade med 18,6% under perioden jämfört med samma period föregående år och uppgick till 12 633 mkr (10 654). Den organiska tillväxten uppgick till 15,3% (-7,8). Förvärvseffekterna uppgick till 6,2% (3,0). Valutaeffekterna uppgick till -2,9% (-1,6).

EBITA uppgick till 1 072 mkr (815) motsvarande en EBITA-marginal på 8,5% (7,6). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 035 mkr (780), vilket är en ökning med 32,7% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 8,2% (7,3).

Resultat före skatt uppgick till 989 mkr (738). Räntekostnaderna är högre jämfört med tidigare år på grund av ökad belåning med anledning av genomförda förvärv.

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,92 (1,43) och efter utspädning till 1,91 kronor (1,42), en ökning med 34,1 respektive 34,3 procent.

2021 har varit ett aktivt år och bolaget har gjort åtta förvärv, fördelat på fyra i APAC och fyra i Europa.

Förvärvad årsomsättning uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor, varav cirka 850 mkr får effekt på innevarande år. Förvärven bidrar positivt till koncernens rörelseresultat. Säsongsvariationer förekommer och innebär att efterfrågan och resultatet är högst under kvartal två och tre i Europa och kvartal ett och fyra är starkast i APAC.

Covid-19 har haft en påverkan på bolagets resultat under perioden, enskilda regioner har varit drabbade såsom Sydafrika, Sydostasien och Oceanien. Bedömningen är att det inte blir några större effekter på resultatet avseende covid-19 under fjärde kvartalet, såvida inte nya utbrott inträffar eller att befintliga nedstängningar förlängs.

TELEFONKONFERENS Q3 2021

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 30 minuter. Mötet är den 19 oktober kl. 10.00 CET.

Audiocast & telekonferens:

Webcast: https://financialhearings.com/event/13650

Telekonferens: Ring in på nr:

SE: +46 8 505 583 51
UK: +44 33 330 092 62
US: +1 646 722 4904

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 19 oktober.

Delårsrapporten för Beijer Ref (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Malmö den 19 oktober 2021

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO

För mer information om denna delårsrapport, kontakta:

Christopher Norbye, CEO – 076-736 00 64
Maria Rydén, CFO – 073-429 25 65

www.beijerref.com

Prenumerera

Dokument & länkar