Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

G & L Beijer AB Delårsrapport januari - juni 2002 · Nettoomsättningen steg med 7,5 procent till 733,5 mkr (682,6) under första halvåret. · Resultatet före skatt uppgick till 34,3 mkr (21,9) under första halvåret motsvarande en ökning på 57 procent. · Nettoomsättningen ökade med 9,5 procent till 398,4 mkr (363,7) under andra kvartalet. · Resultatet före skatt steg med 69 procent till 26,8 mkr (15,9) under andra kvartalet. · Breddat ägande och nya huvudägare. · Förvärv av den finländska kylgrossisten Ageko. · Stor order från AvestaPolarit. · Extra bolagsstämma i oktober. Omsättning G & L Beijer-koncernen visade en stark och stabil utveckling under det första halvåret. Omsättningen ökade med 7,5 procent till 733,5 mkr (682,6). Koncernens omsättning steg med 9,5 procent till 398,4 mkr (363,7) under andra kvartalet. Försäljningsökningen förklaras av en god utveckling på koncernens huvudmarknader i Sverige, Danmark, Norge och Finland. G & L Beijer har också en bredd och ett djup i produktutbudet som spänner över många branscher vilket ger verksamheten en god stabilitet. Organisk tillväxt svarar för huvuddelen av omsättnings-ökningen medan förvärv bidragit med en mindre del. Affärsområdet Kyla har haft en positiv utveckling. Under första halvåret steg försäljningen med 7 procent till 471 mkr (439,4). Försäljningen ökade med 10 procent till 262,5 mkr (238,2) under andra kvartalet. Ökningen förklaras av en stark tillväxt på Kylas samtliga marknader. Handels- och grossistföretagen, som svarar för två tredjedelar av affärsområdets omsättning, ökade sin försäljning med 13 procent under det första halvåret medan tillverkningsföretagens omsättning var oförändrad. Affärsområdet Industriteknik ökade sin omsättning med 8 procent till 262,5 mkr (243,2) under första halvåret. Under andra kvartalet steg omsättningen likaså med 8 procent till 135,9 mkr (125,5). Det är främst försäljningen av förbrukningsvaror och konsumentvaror såsom handverktyg som förklarar försäljningsökningen medan det varit fortsatt dämpat på marknaden för investeringsvaror. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 35 procent till 47,8 mkr (35,5) under första halvåret. Under andra kvartalet steg rörelseresultatet med 43 procent till 33,0 mkr (23,0). Affärsområdet Kyla visade en markant resultat-förbättring. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 40,3 mkr (27,6) vilket motsvarande en uppgång på 46 procent. Rörelsemarginalen blev 8,6 procent (6,3). Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 52 procent till 28,8 mkr (18,9). Det motsvarade en rörelsemarginal på 11,0 procent (7,9). Den kraftiga resultatförbättringen kan hänföras till positiva effekter från förra årets åtgärdsprogram och en god försäljningsutveckling. Härtill har de senaste årens satsningar på marknaderna i Baltikum och Polen fallit väl ut och bidrar nu positivt till resultatet. Affärsområdet Industriteknik ökade sitt rörelseresultat med 10 procent till 16,1 mkr (14,7) under första halvåret. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (6,0). Resultatet för andra kvartalet blev 8,9 mkr (7,1) motsvarande en ökning på 25 procent. Det gav en rörelsemarginal på 6,5 procent (5,7). Förbättringen av resultatet förklaras främst av positiva effekter från förra årets åtgärdsprogram. Koncernens avskrivningar på goodwill uppgick till 6,6 mkr (5,5) under första halvåret. Rörelseresultatet efter avskrivningar på goodwill steg med 37 procent till 41,2 mkr (30,0) under första halvåret och med 49 procent till 30,0 mkr (20,1) under andra kvartalet. Resultat före och efter skatt Koncernens finansnetto förbättrades till -6,9 mkr (-8,1) för första halvåret och till -3,2 mkr (-4,3) för andra kvartalet. Resultatet före skatt uppgick till 34,3 mkr (21,9) under första halvåret. Under andra kvartalet ökade resultatet före skatt med 69 procent till 26,8 mkr (15,9). Vinsten per aktie efter beräknad skatt blev 3,51 kronor (2,23) för första halvåret. Övrig ekonomisk information Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner har under första halvåret uppgått till 12,7 mkr (22,1). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 79,7 mkr (62,8) den 30 juni 2002. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 384,6 mkr (367,8). Förändringen av eget kapital under rapportperioden var -2,4 mkr (-19,9). Förändringen bestod av periodens resultat om 21,9 mkr (13,9), utdelning om 18,7 mkr (37,3) samt omräknings-differenser om -5,6 mkr (3,5). Soliditeten uppgick till 40,5 procent (36,8) vid utgången av första halvåret. Medeltalet anställda var 672 (690) under perioden. Viktiga händelser G & L Beijer fick i slutet av maj ett breddat ägande och nya huvudägare i och med att tidigare huvudägaren Jan Hain avyttrade A- och B-aktier motsvarande 55,5 procent av rösterna och 28,5 procent av kapitalet. Delar av G & L Beijers styrelse och ledning förvärvade A-aktierna. Institutioner förvärvade B-aktierna. De nya huvudägarna har lång erfarenhet av G&L Beijers verksamhet. Strategin ligger fast med koncentration på affärsområdena Kyla och Industriteknik samt att vara en ledande aktör inom industriell handel i Norden. Med anledning av ägarförändringarna kommer G & L Beijer att hålla extra bolagsstämma i oktober för att besluta om vissa förändringar av styrelsen. G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Beijer Kyla den finländska grossisten inom kyltekniska komponenter Ageko OY i maj. Ageko omsätter cirka sju miljoner kronor och ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med 1 juni 2002. Koncernen erhöll genom G & L Beijer OY, Beijers finländska dotterbolag inom affärsområdet Industriteknik, en betydande order från AvestaPolarit på huvudutrustning till ett varmvalsverk i Torneå. G & L Beijer är agent och representerar tyska SMS-Demag som svarar för leveranser och installation. För G & L Beijer är det en provisionsaffär som inte påverkar koncernens omsättning men bidrar positivt till resultatet under åren 2002-2004. Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts sedan årsskiftet. Någon omräkning av tidigare år har ej gjorts då förändringarna ej bedömts som väsentliga. Kommande rapporter · Delårsrapport för årets nio första månader publiceras den 23 oktober 2002. · Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 30 januari 2003. Malmö den 15 augusti 2002 G & L Beijer AB Joen Magnusson, VD Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För diagram och tabeller, välkommen till vår hemsida www.beijers.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00260/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar