Kommuniké från extra bolagsstämma i Beijer Ref AB (publ) den 3 mars 2021

Report this content

Extra bolagsstämman i Beijer Ref AB (publ) fattade idag nedan beslut, i enlighet med valberedningens förslag, avseende val av nya styrelseledamöter. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Val av nya styrelseledamöter

Bernt Ingman, Bill Striebe, Monica Gimre och Gregory Alcorn hade alla ställt sina platser till förfogande och avgick som styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, nyval av styrelseledamöterna Kate Swann, Albert Gustafsson och Per Bertland för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kate Swann valdes till ny ordförande. Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter fram till ordinarie årsstämma i april 2021. Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen och Frida Norrbom Sams kvarstår som styrelseledamöter.

Styrelsen består därmed av styrelseledamöterna Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen, Frida Norrbom Sams, Kate Swann, Albert Gustafsson och Per Bertland. Årsstämman har tidigare beslutat om arvoden för styrelsens ledamöter och att arvoden därvid utgår pro rata i förhållande till tjänstgöringstid. Styrelsearvode utgår inte till Per Bertland under tid han erhåller lön från bolaget.

För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på bolaget hemsida, www.beijerref.com. Protokollet från extra bolagsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på bolaget hemsida, www.beijerref.com, senast två veckor efter extra bolagsstämman.

Malmö, 3 mars 2021

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com