Bellman Group emitterar framgångsrikt obligationsemission om 900 Mkr

Report this content

Bellman Group AB (”Bellman Group”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och slutligt förfall den 10 februari 2026. Emissionen var kraftigt övertecknad med investerarintressen på cirka tre gånger den emitterade volymen.

Bellman Group avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. I samband med den genomförda transaktionen kommer Bellman Group påkalla fullständig förtida inlösen av bolagets existerande utestående obligationer 2017/2022 med ISIN SE0009889553, ytterligare information om detta kommer att pressmeddelas separat.

Arctic Securities och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson och Mannheimer Swartling har agerat legala rådgivare.

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 21.00 den 27 januari 2021.

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD +46 (0) 70 669 8028
hakan.lind@bellmangroup.se

 

Roger Axelsson, CFO +46 (0) 70 874 5041
roger.axelsson@bellmangroup.se

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons Entreprenad som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 425 anställda och omkring 1 000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar