Bellman Group offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Report this content

Bellman Group AB (”Bellman Group”) offentliggjorde den 27 januari 2021 en framgångsrik emission av seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och förfaller slutligt till betalning den 10 februari 2026.

Enligt obligationsvillkoren har bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bellman Groups webbplats www.bellmangroup.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Bolaget kommer att lämna in ansökan om upptagande till handel och första dag för handel beräknas bli omkring den 12 mars 2021.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.30 den 10 mars 2021.

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD +46 (0) 70 669 8028
hakan.lind@bellmangroup.se

 

Roger Axelsson, CFO +46 (0) 70 874 5041
roger.axelsson@bellmangroup.se

Om Bellman Group

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons Entreprenad som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Under 2020 omsatte koncernen 1,7 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 425 anställda och omkring 1 000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se