• news.cision.com/
  • BellPal Holding/
  • Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 3 i BellPal Holding AB har fastställts till 1,11 SEK och nyttjandeperioden för TO 3 inleds imorgon

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 3 i BellPal Holding AB har fastställts till 1,11 SEK och nyttjandeperioden för TO 3 inleds imorgon

Report this content

BellPal Holding AB (”BellPal” eller ”Bolaget”) emitterande under fjärde kvartalet 2022
units innehållande teckningsoptioner av serien TO 3. Varje teckningsoption av serie TO
3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna
av serie TO 3 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i
Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period av tio (10) handelsdagar som
avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början, dock inte högre än 2,00
SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Kursen i Bolagets aktie har under
mätperioden inte överstigit kvotvärdet och således har teckningskursen fastställts till
1,11 SEK.


Imorgon, den 8 juni 2023, inleds nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner av serie TO 3 i BellPal. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla
utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 22 juni 2023,
alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 19 juni 2023.


Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 3:


Nyttjandeperiod: 8 – 3 juni 2023.


Teckningskurs: 1,11 SEK per aktie.


Emissionsvolym: 5 882 828 teckningsoptioner av serie TO 3. Vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 5 882
828 aktier och Bolaget kommer att tillföras högst 6,5 MSEK, före emissionskostnader
och öka aktiekapitalet med samma belopp.


Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 3: 19 juni 2023.


Vänligen notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 22 juni 2023,
alternativt avyttras senast den 19 juni 2023, förfaller och blir därmed värdelösa. För att
dina teckningsoptioner av serie TO 3 inte ska förfalla krävs att ägaren till
teckningsoptionerna aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar sina teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.
 
Mentor

Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal


BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk
expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer
och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som
sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-
baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig
abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Prenumerera