Helene Hellmark Knutsson besökte Berättarministeriet i Husby

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson deltog när klass 2B från Elinsborgsskolan besökte Berättarministeriet i Husby.

Den 16 mars besökte ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Berättarministeriets utbildningscenter i Husby. Syftet med besöket var att få en djupare inblick i Berättarministeriets verksamhet och ta del av organisationens erfarenheter av att jobba i nära samarbete med lärare i socioekonomiskt utsatta områden.

”Berättarministeriets uppdrag är att vara ett stöd för lärarna i de områden där vi arbetar. Det finns ett tydligt samband mellan en likvärdig skola, socioekonomisk rörlighet och medborgarnas tilltro till demokrati och lärarens roll i det sammanhanget är ovärderlig. Det ligger i allas vårt intresse att ta tillvara på det enorma engagemang och den kunskap som lärarna besitter. Vårt ansvar är att ge lärarna det stöd de vill ha och behöver för att stärka deras viktiga uppdrag och mandat”, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.

Stiftelsen Berättarministeriets verksamhet syftar till att på ett lustfyllt sätt uppmuntra barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden att erövra det skrivna ordet och att vara ett kvalitativt stöd för lärarna i den dagliga undervisningen. Under fredagens statsrådsbesök kretsade samtalet kring lärarens särskilda roll och villkor, samt vikten av att skapa goda förutsättningar för professionen att växa och stärkas framöver.

”Läraryrket är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt samhälle och en absolut förutsättning för att en god och jämlik utbildning ska komma alla till del. Jag vill vara med och bygga ett Sverige där lärarprofessionen har den höga status det förtjänar. Berättarministeriet gör ett viktigt arbete för att stötta lärare i de områden där förutsättningarna är extra utmanande”, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Statsrådet var under fredagsmorgonen med och välkomnade skolklassen 2B från Elinsborgsskolan till Berättarministeriet och medverkade när eleverna skrev inledningen av en bok tillsammans.

För mer information, kontakta: Fanny Siltberg, pressansvarig, 073-682 31 25, fanny.s@berattarministeriet.se

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Husby, Hagsätra, Södertälje och Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.
www.berattarministeriet.se


Om oss

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Samtliga skolprogram börjar i ett av våra utbildningscenter där våra medarbetare, volontärer, fysiska rum och artefakter lägger grunden till en story kring ”Redaktör Schwartz” och ”bokförlaget Berättarministeriet”. Vår verksamhet bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.

Media

Media