Bergkvist Siljan genomför förtida återinlösen av dess utfärdade obligationer

Report this content

Bergkvist Siljan har idag beslutat att genomföra förtida återinlösen av sina utfärdade obligationer med ISIN SE0012673952. Det kvarstående nominella värdet tillsammans med avtalsenlig premie och ej ännu utbetald ränta kommer att utbetalas den 28 oktober 2021. Avstämningsdatum är 21 oktober 2021.

- De starka och hållbara effekterna av synergiprogrammet och den positiva marknadsutvecklingen under 2021 har förbättrat koncernens finansiella ställning. Att återbetala hela obligationslånet med kassaflöde från verksamheten på mindre än 30 månader och under en global pandemi är ett kvitto på bra genomfört arbete av koncernens samtliga medarbetare, säger koncernchef Anders Nilsson.

Efter återköpet kommer koncernens skuldmassa bestå av leasingkontrakt och aktieägarlån. Koncernens operativa finansiering med en checkräkningskredit kvarstår hos Swedbank.

- Obligationen möjliggjorde fusionen av Bergkvist-Insjön och Siljan Group. Den nu lättade bruttoskulden kommer att vara en fördel i vårt arbete att fortsätta utveckla vår kärnverksamhet.

Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm samt på Open Market på Frankfurt Stock Exchange. Obligationerna kommer att avnoteras som en del i processen och sista handelsdag blir 15 oktober 2021

Kontaktperson:

Anders Nilsson, koncernchef, anders.nilsson@bergkvistsiljan.com

Denna information är sådan som Bergkvist-Siljan AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 09.00 CET.

Prenumerera