Bergs antar finansiella mål och presenterar strategisk inriktning

Report this content

Bergs har genomfört en strategiöversyn som föranletts av den strukturaffär som genomfördes under 2020, då koncernens svenska sågverksrörelse såldes och villkoren för kvarvarande verksamhet förändrades. Inte minst den finansiella situationen gör att utveckling av befintlig verksamhet nu kan ske med ett högre tempo, samtidigt som tänkbara förvärv inom utvalda produktområden kan utgöra nya möjligheter för utveckling och tillväxt. Styrelsen i Bergs Timber AB (publ) har som en del i strategiarbetet även beslutat om nya finansiella mål för verksamheten.

Bergs kommer att agera som ett aktivt ägarbolag och utveckla självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar. Det är en inriktning som koncernen drivit de senaste åren, men som nu förstärks. Ambitionen är att öka takten i utvecklingen av produkter och tjänster med högre grad av förädling, högre och stabilare marginaler med en mer förutsägbar marknadssituation.

Sammanfattningsvis innebär den nya inriktningen att:

 • Bergs äger och utvecklar självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar
 • Den befintliga verksamheten i koncernens sju dotterbolag tydliggörs med en uppdelning i produktområden, tillika rapporterande segment, vilka är: Wood Protection, Joinery, Sawn Wood och Övrigt.
 • Bergs avser göra betydande investeringar för organisk tillväxt där identifierade investeringar kommande tre åren uppgår till ca 500 Mkr. Bergs kommer även utvärdera tänkbara företagsförvärv
 • Hållbarhetsarbetet och digitaliseringen i Bergs ges hög prioritet

”I takt med samhällets ökade ansträngningar mot hållbarhet och förnybara produkter stiger intresset för olika trärelaterade lösningar. Styrelsen ser därför goda tillväxtmöjligheter med den nu beslutade inriktningen”, säger Michael Bertorp, styrelseordförande i Bergs.

”Genom försäljningen av den svenska sågverksrörelsen under 2020 har förutsättningarna för koncernen förändrats. Med en stark finansiell ställning och en tydlig ny inriktning, ser jag fram mot att utveckla en industrigrupp av lönsamma företag med goda kassaflöden och förmåga till kontinuerlig utveckling”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Bergs.

De nya finansiella målen är:

 • Årlig tillväxt med 10 % under en konjunkturcykel
 • En EBITDA-marginal på 9 % under en konjunkturcykel
 • En finansiell nettoskuld understigande eget kapital
 • Utdelning normalt 25 – 40 % av årets resultat efter skatt

Den framtida inriktningen för koncernen och bakgrunden till de nya finansiella målen presenteras i en videokonferens idag den 5 mars kl 10.00.

Länk till presentationen: https://youtu.be/86RHvDWOHfo

Som en följd av den nya indelningen av verksamheten i produktområden, har Bergs ändrat sin rapporteringsstruktur från den 1 januari 2021. För att möjliggöra jämförelser i kommande finansiella rapportering, presenterar Bergs omräknade siffror för alla kvartal under 2020.

De rapporterande segmenten är: Wood Protection, Joinery, Sawn Wood och Övrigt.

 • Wood Protection inkluderar försäljning och produktion av behandlat trä, såsom impregnerat, målat och brandskyddat trä. Här ingår även ett specialsortiment av behandlade och obehandlade träprodukter till DIY-sektorn.
 • Joinery inkluderar försäljning och produktion av dörrar, fönster, hus, utemöbler och trädgårdsprodukter.
 • Sawn Wood inkluderar försäljning och produktion av sågade trävaror.
 • Övrigt inkluderar försäljning och produktion av pellets och värmeloggs samt hamn- och distributionsverksamhet i Storbritannien.

Omräknade siffror enligt den nya rapporteringsstrukturen finns tillgängliga på Bergs webbsida och som en bilaga till detta pressmeddelande.

Kontaktuppgifter
Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 08.00.
 

Om Bergs

En internationell trävarukoncern
Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.


Media

Media

Dokument & länkar