Bergs säljer sina svenska sågverk

Report this content

Bergs Timber har den 17 juni 2020 slutit avtal med Vida Aktiebolag om överlåtelse av Bergs svenska sågverksrörelse. Transaktionen omfattar sågverken i Orrefors, Vimmerby och Mörlunda och är avsedd att genomföras den 1 september 2020. All personal anställd vid respektive sågverk och i inköpsorganisationen för råvara kommer att erbjudas anställning hos Vida. Vida förvärvar även tillgångarna vid det redan avvecklade sågverket i Gransjö.

Försäljningen utgör ett led i Bergs uttalade strategi att utveckla koncernens verksamhet mot mer förädlade segment. Genom avyttringen av den svenska sågverksrörelsen sker en betydande förändring av koncernstrukturen samtidigt som helt nya finansiella förutsättningar skapas för denna utveckling.

Köpeskillingen för verksamheten, inklusive berört rörelsekapital, beräknas uppgå till cirka 400 Mkr, varav 303 Mkr avser anläggningstillgångar. I anslutning till transaktionen förväntas ytterligare cirka 150 Mkr frigöras i rörelsekapital. Bergs kommer som en följd av överlåtelsen att redovisa ett realisationsresultat före skatt om cirka 100 Mkr.

Den svenska sågverksrörelsen, inklusive den nyligen avvecklade verksamheten i Gransjö, representerar en årlig försäljning om cirka 1 100 Mkr och har under senaste fem åren uppvisat en EBITDA-marginal mellan 3-11 procent. Kvarvarande verksamhet kommer att ha en nettoomsättning om cirka 2 000 Mkr med en marginal som över tid varit högre och mer stabil än vad den svenska sågverksrörelsen uppvisat. Efter överlåtelsen kommer Bergs att bestå av träförädlingsverksamhet inom träskydd, hyvling, hus, fönster, dörrar, trädgårdsprodukter och pellets. Bergs bedriver därutöver sågverksrörelse i Lettland och Estland med en årlig produktion om cirka 350 000 kubikmeter samt hamn- och distributionsverksamhet i England. 

Transaktionen, sammantagen med avvecklingen av övrigt rörelsekapital, innebär att Bergs finansiella nettolåneskuld, som vid utgången av första kvartalet 2020 uppgick till 695 Mkr, begränsas till cirka 150 Mkr, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om cirka 15 procent.

- Affären med Vida innebär att vår svenska sågverksrörelse och dess anställda hamnar i goda händer. Samtidigt ges Bergs förutsättningar att utvecklas inom mer förädlade segment utöver den betydande verksamhet av detta slag som vi redan har i Lettland och i Sverige. Jag ser nu framför mig en spännande och utmanande process för att transformera Bergs till ett företag med andra och mer krävande finansiella mål än våra nuvarande, säger Peter Nilsson, Vd och koncernchef i Bergs.

Överlåtelsen är villkorad av att Vida erhåller godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.

 
Kontakt

Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande kan besvaras av VD och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27.

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 klockan 14.00.
 

Om Bergs
Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

www.bergstimber.com

Taggar:

Dokument & länkar