Bergs Timber förvärvar företag med bränslepelletstillverkning i Fågelfors

Report this content

Bergs Timber AB (publ) har idag tecknat avtal med AB Fogelfors Bruk om förvärv av samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB. Avtalet bygger på den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 8 maj 2019. Förvärvet slutfördes och aktierna i Fågelfors Hyvleri tillträddes i direkt anslutning till avtalets undertecknande. Av den totala köpeskillingen, 48 Mkr, erläggs 18 Mkr i form av nyemitterade aktier i Bergs Timber.

Den förvärvade verksamheten utgörs i allt väsentligt av en helt ny anläggning för tillverkning av bränslepellets med en kapacitet om 100 000 ton per år. Därutöver finns kapacitet för tillverkning av 20 000 ton värmeloggs. En avgörande del av råvaran kommer att hämtas från de biprodukter som genereras vid Bergs Timbers svenska anläggningar.

Övriga verksamheten inom det förvärvade bolaget består av legohyvling, för närvarande med en produktion av cirka 30 000 m3 hyvlad vara per år.

Anläggningen är belägen i Fågelfors i östra Småland med gynnsamma transportavstånd från Bergs Timbers övriga anläggningar.

Med utgång från av Bergs Timbers prognostiserad prisutveckling för pellets och råvara, förväntas förvärvet bidra till koncernens nettoomsättning med 150-160 Mkr per år och uppvisa en EBITDA-marginal överstigande övriga verksamheter inom koncernen. Jämte ett gynnsamt kassaflöde förväntas förvärvet lämna ett visst tillskott till resultatet per aktie redan under innevarande år.

Köpeskillingen för aktierna i det förvärvade bolaget uppgår till 48 miljoner kronor, varav 30 miljoner erläggs kontant och 18 miljoner betalas i form av nyemitterade B-aktier i Bergs Timber.

I samband med tillträdet beslutade styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman den 8 maj 2019, om en riktad nyemission av 5 940 594 B-aktier, motsvarande 18 miljoner kronor, till Fogelfors Bruk med rätt och skyldighet att betala för de nya aktierna genom aktier i Fågelfors Hyvleri. Antalet B-aktier har baserats på en aktiekurs om 3,03 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för B-aktierna under fem handelsdagar före tillträdesdagen.

Fogelfors Bruk kommer efter apportemissionen att inneha cirka 1,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber. De nyemitterade aktierna kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, vilket beräknas ske under juli månad 2019.

Nettoskuldsättningen i det förvärvade bolaget förväntas vid tiden för tillträdet uppgå till cirka 65 Mkr, vilket innebär att köpeskillingen på skuldfri bas bedöms komma att uppgå till cirka 110 Mkr. Det låneavtal med Danske Bank och Svensk Exportkredit, som ingicks den 14 juni 2019, ger utrymme för finansiering av den kontanta delen av köpeskillingen samt erforderlig refinansiering av krediterna i det förvärvade bolaget.

”Genom förvärvet säkrar vi vår framtida avsättning av biprodukter samtidigt som förädlingsgraden av koncernens totala produktion stiger ytterligare. Den helt nya anläggningens tekniska standard är hög och dess geografiska belägenhet idealisk ur Bergs Timbers perspektiv, vilket borgar för en god konkurrenskraft. Vi är glada att nuvarande ägaren Lars-Ola Svensson kommer att arbeta vidare inom Bergs Timber med bland annat ansvar för försäljning av pellets, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Bergs Timber.”
  

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson, VD och koncernchef för Bergs Timber AB (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 klockan 14.30

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar