Bergs Timber genomför omstrukturering av den svenska sågverksrörelsen

Report this content

Under vintern har en strategisk översyn av den svenska sågverksrörelsen genomförts med målsättningen att skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Den nu färdiga planen visar tydligt på potentialen i att kraftsamla utveckling och investeringar till tre av dagens fyra sågverk.

Mot den bakgrunden har styrelsen för Bergs Timber idag fattat beslutet att omedelbart inleda MBL- förhandlingar om att avveckla Gransjö sågverk, innebärande att sågverksamheten upphör snarast möjligt och att hela verksamheten avvecklas under hösten 2020. Nedläggningen berör ca 45 anställda.

”Vi ser det inte som ekonomiskt realistiskt att fortsätta utveckla våra fyra befintliga sågverk och kommer därför att kraftsamla våra resurser och investeringar till enheterna i Vimmerby, Mörlunda och Orrefors. Härigenom stärks förutsättningarna för långsiktig lönsamhet i den svenska sågverksrörelsen. Tyvärr betyder beslutet att ca 45 av våra medarbetare behöver lämna företaget” säger Peter Nilsson, vd och koncernchef för Bergs Timber.

Avvecklingen av Gransjö kommer att belasta resultatet för det första kvartalet 2020 med cirka 30 Mkr för nedskrivning av anläggningstillgångar och avvecklingskostnader. Kassaflödet bedöms påverkas positivt med ca 60 Mkr när avvecklingen av verksamheten är genomförd.

    
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson, VD och koncernchef, på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020, klockan 14.05.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar