Bergs Timber har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Fågelfors Hyvleri

Bergs Timber AB (publ) (”Bergs Timber”) har idag ingått en avsiktsförklaring (”Avsiktsförklaringen”) med AB Fogelfors Bruk (“Fogelfors Bruk”) avseende ett eventuellt förvärv a samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB (“Fågelfors Hyvleri”).

Transaktionen förutsätter att ett aktieöverlåtelseavtal ingås (”Aktieöverlåtelseavtalet”), att en formell granskning, en s.k. due diligence, genomförs till Bergs Timbers belåtenhet samt finansiering och att styrelsen fattar beslut om att genomföra transaktionen. Ingåendet av Aktieöverlåtelseavtalet kommer offentliggöras av Bergs Timber och transaktionen beräknas genomföras den 30 juni 2019. Avsiktsförklaringen ger Bergs Timber exklusivitet under perioden fram till den 30 juni 2019.

Den indikativa köpeskillingen för aktierna i Fågelfors Hyvleri uppgår till 48 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor avses erläggas kontant och återstående 18 miljoner kronor genom nyemitterade B-aktier i Bergs Timber AB (motsvarande cirka 5,14 miljoner aktier eller cirka 1,49 % av det totala antalet aktier efter nyemissionen, baserat på en aktiekurs för Bergs Timbers aktie om 3,50 kronor vid tiden för nyemissionen). Om Aktieöverlåtelseavtalet ingås avser styrelsen för Bergs Timber att emittera de nya B-aktierna med stöd av det emissionsbemyndigande som föreslagits den årsstämma i Bergs Timber som hålls idag den 8 maj 2019.

Fågelfors Hyvleri tillverkar träpellets med en årlig kapacitet om cirka 90 000 ton pellets och cirka 20 000 ton värmeloggs. Fågelfors Hyvleris verksamhet omfattar även ett hyvleri med en årlig kapacitet om 30 000 m3.

”Fågelfors Hyvleri passar mycket bra in i vår strategi att öka vidareförädling. Det är också fördelaktigt beläget i närheten av våra svenska sågverk”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Bergs Timber.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson VD och koncernchef för Bergs Timber AB (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 klockan 08:00

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Taggar:

Om oss

Detta är Bergs– en internationell trävarukoncern Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet. Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

Prenumerera

Dokument & länkar