Bergs Timber ingår nytt låneavtal

Bergs Timber AB (publ) med dotterbolag har ingått avtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och AB Svensk Exportkredit (SEK) som långivare om, bland annat, refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån.

De nya kreditfaciliteterna om sammanlagt 750 miljoner kronor har en treårig löptid och innefattar tre periodlån samt en revolverande facilitet om 250 miljoner kronor. Periodlånen ska amorteras kvartalsvis från och med 30 september 2019. Villkoren för de nya kreditfaciliteterna överensstämmer med den offert som tidigare lämnats av Danske Bank och SEK. Låneavtalet innehåller sedvanliga finansiella åtaganden som bl.a. begränsar handlingsutrymmet för Bergs Timber AB (publ) avseende pantsättning av tillgångar, upptagande av lån eller ställande av borgen, att sälja eller överlåta tillgångar samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med annat bolag. Dessutom föreskriver låneavtalet att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 40 procent av föregående års vinst.

___________________________________

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson, VD och koncernchef, på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

Informationen är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019 klockan 17.00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

Taggar:

Om oss

Bergs Timber finns på båda sidor Östersjön med sågverk och vidareförädling med en total produktion om cirka 1 miljon kubikmeter sågade trävaror. I Lettland finns tillverkning av trädgårdsprodukter, fönster, dörrar och hus och i Sverige finns anläggning för träskydd. Dessutom finns verksamhet i Storbritannien. Vi är entreprenörer och har en organisation med decentraliserat ansvar. Gemensamt för hela verksamheten är trygghet och pålitlighet. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet för dig som kund. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar för att möta dina krav. Som skogsägare ska du känna dig trygg med oss som samarbetspartner i skogen. Vi tar också på bästa sätt vara på ditt virke i våra anläggningar. Trä binder koldioxid och trävarubranschen hjälper människor att göra hållbara och klimatsmarta val. Du som investerar i Bergs Timber gör en hållbar investering.

Prenumerera

Dokument & länkar