Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content

Stabilt kvartal med tillväxt och lönsamhet

Tredje kvartalet

Årets tredje kvartal har utvecklats bra och vi redovisar ett EBITDA-resultat på 186 Mkr vilket kan jämföras med 53 Mkr föregående år. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 846 Mkr, en ökning med 328 Mkr jämfört med föregående år.

Den starka marknaden för nybyggnation och renovering har lett till en god efterfrågan på våra produkter med prisuppgångar som följd. Kapacitetsutnyttjandet har samtidigt varit högt vilket i kombination med prisökningar har bidragit till den starka resultatutvecklingen.

Den exceptionellt starka trävarumarknaden under 2021 skapade under sommaren ett underskott och priserna för främst sågade trävaror steg till nya rekordnivåer i Europa. Priserna i USA har samtidigt sjunkit från höga nivåer. Det vi nu ser för vintern är en viss sänkning och prisrekyl i Europa, samtidigt som USA-priserna återigen stiger. Med en fortsatt bra efterfrågan i ryggen förväntar vi oss att trävarupriserna hittar en ny mer stabil och hållbar nivå.

Priser för sågverkens råvara, timmer, är i stigande takt och bedömningen är att sågverkens produktionstakt kommer att minska något under vintern. Precis som övriga näringslivet så har vi påverkats av bristande tillgång på transporter med ökade kostnader. I vår gynnsamma marknad har de ökade kostnaderna till största delen absorberats av våra kunder.

utveckling per produktområde

Wood Protection
Den traditionella träskyddsverksamheten har fortsatt att utvecklas väl med goda marginaler. En viss avmattning i efterfrågan har skett efter sommaren till följd av att brister på material och arbetskraft lett till förseningar och förskjutningar av projekt. Det ökade intresset för brandskyddsimpregnerat trä och linoljeimpregnering håller i sig och vi förväntar oss en fortsatt gynnsam marknad.

Joinery
Vi har en fortsatt god efterfrågan på fönster, dörrar, trädgårdsprodukter och hus. Kapaciteten är slutsåld för 2021 och vi ser en bra orderingång för nästa år. Under kvartalet har vi haft vissa störningar i komponentleveranser, främst glas och beslag. Det under sommaren förvärvade PTP Group i England levererar enligt plan och bidrar till tillväxt i vårt produktområde Joinery.

Sawn Wood
Efterfrågan på sågade trävaror har varit bra under kvartalet och med höga marginaler i verksamheten. Vårt sågverk Vika Wood i Lettland har under kvartalet haft ett sex veckor planerat produktionsstopp för ombyggnation av såglinjen. Ombyggnationen har gått planenligt och produktionen är nu tillbaka i full takt. Efter kraftigt ökade priser för sågade trävaror ser vi nu en priskorrigering. Vi har i dagsläget ett mycket lågt färdigvarulager och god tillgång på råvara vilket ger ett gynnsamt läge inför vintern.

Övrigt (Energy & Logistics)
Marknaden för pellets har varit svag under 2020 och första halvåret 2021. Situationen för vår verksamhet i Fågelfors har varit otillfredsställande och förlustbringande. Vi ser nu efter sommaren en klar förbättring av marknaden med ökade leveransvolymer och sjunkande lager. Efterfrågan och ökade priser drivs av den generellt ökade kostnaden för energi och att pellets används för både uppvärmning och elproduktion.
 

fÖrvärv och investeringar

I oktober fattades beslut om att gå in som delägare i det värmlandsbaserade innovationsbolaget Wood Tube. Bolaget har utvecklat en patenterad pappersregel för innerväggar och möbelstommar.  Bergs initiala ägarandel blir 25 procent. Vår investering är 8,5 Mkr och skapar, tillsammans med regionalt stöd, förutsättningen för att uppföra en första industriell produktionsanläggning. Vi bedömer att produkten har goda egenskaper och kommer mottas väl i marknaden.

Investeringarna i ökad produktionskapacitet för Linax (linoljeimpregnering) i Sverige och utbyggnad av vår fönster- och dörrproduktion i Lettland löper planenligt.

framtidsutsikter

Aktiviteten för byggande och renovering har enligt tillgängliga offentliga prognoser en fortsatt god utveckling in i 2022. Tillgången på råvara för produktion av trävaror bedöms inte öka. Samtidigt ökar intresset för trä som byggmaterial i både enfamiljshus och större byggnationer. Detta gör att vi har all anledning att se positivt på framtiden.

Vi ser en fortsatt bra efterfrågan på koncernens produkter och förväntar oss ett fortsatt bra kapacitetsutnyttjande. De prisjusteringar av sågade trävaror som nu sker kommer att påverka lönsamheten i Wood Protection och Sawn Wood negativt i det fjärde kvartalet.

Årets sista kvartal är säsongsmässigt vårt svagaste kvartal. Vi förväntar oss efter ett antal exceptionellt goda kvartal nu en återgång till mer normala marginaler.

 

EKONOMISK SAMMANFATTNING

tredje kvartalet (1 juli–30 september)

 • Nettoomsättningen ökade med 63% till 846 Mkr (518). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser. Det nyligen förvärvade PTG Group bidrog med 86 Mkr i nettoomsättning.
 • EBITDA uppgick till 186 Mkr (53), en ökning främst till följd av högre försäljningspriser för produkter inom Wood Protection och Sawn Wood. EBITDA-marginalen var 22,0% (10,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 166 Mkr (31), motsvarande en rörelsemarginal om 19,6% (6,0).
 • Periodens resultat uppgick till 158 Mkr (95).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,46 kronor (0,08).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 63 Mkr (167), negativt påverkat av högre rörelsekapital till följd av ökade försäljnings- och råvarupriser.

 

delårsperioden (1 Januari–30 september)

 • Nettoomsättningen ökade med 42% till 2 265 Mkr (1 591). Den högre nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningspriser men även högre försäljningsvolymer inom Joinery bidrog positivt.
 • EBITDA uppgick till 397 Mkr (134), en ökning främst till följd av högre försäljningspriser för produkter inom Wood Protection och Sawn Wood. EBITDA-marginalen var 17,5% (8,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 341 Mkr (79), motsvarande en rörelsemarginal om 15,1% (5,0).
 • Periodens resultat uppgick till 329 Mkr (125).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,95 kronor (0,18).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -18 Mkr (304), negativt påverkat av högre rörelsekapital till följd av ökade försäljnings- och råvarupriser.

 

 

 

 

Kontakt

Frågor beträffande delårsrapporten kan besvaras av Verkställande direktör och Koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Finansdirektör Anders Marklund 070-284 47 96.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2021 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

 

 

 

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021

3 februari 2022

Delårsrapport januari-mars 2022

5 maj 2022

Delårsrapport januari-juni 2022

25 juli 2022

Delårsrapport januari-september 2022   

27 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022

2 februari 2023

 

 

 

 

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

 

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

 

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984

Taggar:

Dokument & länkar