Delårsrapport 1 september 2007 – 31 maj 2008 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning
- Nettoomsättningen uppgick för delårsperioden till 675,2 (543,4) Mkr, rörelseresultatet blev 17,7 (108,4) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 6,2 (104,5) Mkr.
- Resultat efter skatt blev 4,3 (75,4) Mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,62 (11,09) kronor per aktie.
- Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet slutade på -6,7 (48,0) Mkr.
- Det försämrade resultatet för delårsperioden beror på ökade råvarukostnader och försämrade försäljningspriser för sågade trävaror.
- Hög utlastning under det tredje kvartalet tillsammans med minskade råvarulager har minskat kapitalbindningen i lager under kvartalet med 58,4 Mkr vilket påverkat kassaflödet positivt.
- Produktionen har ökat med 10 procent under delårsperioden.
- Prisutvecklingen för våra biprodukter har under delårsperioden varit gynnsam.
- Marknadsutvecklingen för sågade trävaror bedöms som fortsatt osäker.

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar, belägna i Mörlunda, Orrefors och Järnforsen samt i träskyddsföretaget Bitus. Vid samtliga koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverksproduktionen uppgår till ca 360 000 m³ sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus beräknas träskyddsbehandla ca 245 000 m³ under kalenderåret 2008. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, Holland, Danmark, Belgien, Tyskland, Irland och Mellanöstern. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens tre sågverk, kompletterat med uttag av timmer från egna skogsfastigheter. Koncernen äger egen skogsmark uppgående till ca 2 000 hektar. Koncernen är genom Bergs Skog AB ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Om oss

Detta är Bergs– en internationell trävarukoncern Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet. Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

Prenumerera

Dokument & länkar