Delårsrapport 1 september 2011 – 29 februari 2012 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delårsperioden (1 september 2011 – 29 februari 2012)

-   Nettoomsättningen uppgick till 401,7 (401,8) Mkr, rörelseresultatet blev -12,6 (-22,8) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -21,8 (-29,1) Mkr.
 
-   Resultat efter skatt blev -16,2 (-21,4) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -2,34 (-3,10) kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 30,99 (35,94) kronor.
 
-   Det förbättrade resultatet beror främst på minskade råvarukostnader. Vidare har resultatet påverkats av redovisade valutakursdifferenser med 2,8 (9,9) Mkr och marknadsvärdering av elderivat -0,8 (1,4) Mkr. Föregående år belastades resultatet med en nedskrivning med -9,6 Mkr av lager av sågade trävaror utifrån sortimentsfördelning, där värdering skett till nettoförsäljningsvärde.

-   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -7,5 (-65,4) Mkr.

-   Produktionen av sågade trävaror uppgår till 149 000 m³ vilket innebär en oförändrad nivå mot föregående år. Behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus överstiger föregående år med 34 %.

-   Utleveranserna av sågade trävaror har ökat med 4 %.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andra kvartalet (1 december 2011 – 29 februari 2012)

-   Nettoomsättningen uppgick till 196,6 (186,6) Mkr, rörelseresultatet blev -4,0 (-21,6) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -8,4 ( -25,2) Mkr.

-   Resultat efter skatt blev -6,3 (-18,6) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med – 0,91 (-2,70) kronor.

-   Det förbättrade resultatet beror främst på förbättrade marginaler vid försäljning av sågade trävaror. Marginalen har påverkats positivt av lägre råvarukostnader och en ökad produktivitet vid sågverken. Marginalen har påverkats negativt av lägre försäljningspriser. Vidare har resultatet påverkats av redovisade valutakursdifferenser med 3,9 (5,5) Mkr.

-   Produktionen av sågade trävaror har ökat med 20 procent. Behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus överstiger föregående år med 48 %.

-   Utleveranserna av sågade trävaror har ökat med 7 %.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bergs Timber AB (publ),
org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i två sågverksanläggningar belägna i Mörlunda och Orrefors samt i träskyddsföretaget Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår till ca 350 000 m³ sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Under delårsperioden har den samlade sågverksproduktionen uppgått till

149 000 (148 000) m³. Bitus träskyddsbehandlar ca 145 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Belgien, Tyskland, Frankrike och Mellanöstern/Nordafrika. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin och i allt högre utsträckning som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk, kompletterat med uttag av timmer från egna skogsfastigheter samt ett mindre inslag av import. Koncernen äger egen skogsmark uppgående till ca 1 400 hektar. Koncernen är genom Bergs Skog AB ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2011 - 29 februari 2012)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 401,7 (401,8) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av lägre försäljningspriser på levererade trävaror och positivt av en ökad leveransvolym. Försäljning av biprodukter från sågverken har minskat med 2 procent under perioden.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -21,8 (-29,1).Mkr. Det förbättrade resultatet beror främst på minskade råvarukostnader. Vidare har resultatet påverkats av redovisade valutakursdifferenser med 2,8 (9,9) Mkr och marknadsvärdering av elderivat -0,8 (1,4) Mkr. Föregående år belastades resultatet med en nedskrivning med -9,6 Mkr av lager av sågade trävaror utifrån sortimentsfördelning, där värdering skett till nettoförsäljningsvärde.

Produktionen av sågade trävaror är i stort sett oförändrad mot föregående år. Det innebär att målsättningen att fördela produktionen från det nedlagda sågverket i Järnforsen på koncernens övriga sågverk i Mörlunda och Orrefors kunnat infrias. Behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus överstiger föregående år med 34 %.

Försäljningsvolymen av sågade trävaror har ökat med 4 procent och försäljningspriserna på levererade trävaror har minskat med 8 procent under delårsperioden i jämförelse med samma period föregående år.

Nettoomsättning och resultat för andra kvartalet (1 december 2011 - 29 februari 2012)
Bergs Timber uppnådde under andra kvartalet en nettoomsättning om 196,6 (186,6) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats positivt av ökade leveransvolymer medan försäljningspriserna är på en lägre nivå jämfört med föregående år. Försäljning av biprodukter från sågverken har ökat med 3 procent under perioden.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -8,4 (-25,2) Mkr. Det förbättrade resultatet beror främst på förbättrade marginaler vid försäljning av sågade trävaror. Marginalen har påverkats positivt av lägre råvarukostnader och en ökad produktivitet vid sågverken. Marginalen har påverkats negativt av lägre försäljningspriser. Vidare har resultatet påverkats av redovisade valutakursdifferenser med 3,9 (5,5) Mkr. Resultatet vid träskyddsanläggningen Bitus är kraftigt förbättrat till följd av ökade volymer.

Produktionen av sågade trävaror har ökat med 20 procent under andra kvartalet. Ökningen beror på bättre produktionsförutsättningar denna vinter samt förbättrad produktivitet vid våra kvarvarande sågverk. Behandlade volymer vid träskyddsföretaget Bitus överstiger föregående år med 48 %.

Försäljningsvolymen av sågade trävaror har ökat med 7 procent och försäljningspriserna har minskat med 6 procent under kvartalet i jämförelse med samma period föregående år.

Biologiska tillgångar
Som biologiska tillgångar redovisas den växande skogen som är avsett för stadigvarande bruk i verksamheten. Totalt innehar koncernen 1 429 hektar produktiv skogsmark med en volym stående skog om ca 215 000 skogskubikmeter. Under räkenskapsåret har avverkningarna överstigit tillväxten med ca 1,6 Mkr. Samma period föregående år understeg avverkningarna tillväxten med 0,9 Mkr. Koncernens skogsfastigheter är värderade till cirka 292 (265) kronor per skogskubikmeter. För ytterligare beskrivning av värderingen av biologiska tillgångar hänvisas till årsredovisningen 2010/11.

Likviditet, kapitalbindning och investeringar
Likvida medel uppgick i koncernen till 0,1 (0,2) Mkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 3,5 (22,1) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på cirka 5,8 (13,2) Mkr. Likviditeten för koncernen är ansträngd. Detta är ett resultat av säsongsmässig uppbyggnad av lager samt den svaga lönsamheten som inneburit att den löpande verksamheten under en längre period genererat negativa kassaflöden. För att säsongsmässigt stärka likviditeten har efter rapportperiodens utgång ett kortfristigt avtal om likviditets-förstärkning tecknats med Danske bank varvid ytterligare säkerheter i form av företagsinteckningar ställts med 70 Mkr. Vår bedömning är att koncernens likviditet därefter säkerställs av positiva kassaflöden från verksamheten samt minskad kapitalbindning i främst varulager. För kvartal 2 uppgår kassaflödet före förändring av rörelsekapital till 2,7 (-14,1).

Bolaget har en överenskommelse med Danske bank avseende huvuddelen av koncernens befintliga lån. Kreditfaciliteten tecknades i augusti 2011 och har en treårig löptid. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden avseende eget kapital, soliditet och EBITDA föreskriver avtalet att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets resultat. I avtalet ingår också en begränsning av hur stora avverkningar som kan göras på de egna skogsfastigheterna. De finansiella åtagandena är framåtriktade med avstämningstidpunkter vid varje kvartal. Åtagandena skärps successivt under avtalets treåriga löptid. Uppfylls inte åtagandena har långivaren rätt att begära förtida återbetalning. Koncernen har avseende punkten EBITDA inte klarat av att efterleva de åtaganden som gällde för den 12-månadersperiod som slutade den 29 februari 2012. Efter delårsperiodens utgång har Danske bank skriftligt bekräftat att man inte kommer att utnyttja sin rätt att kräva förtida återbetalning av kreditfaciliteten. Kreditfaciliteten som tecknades i augusti 2011 kvarstår därmed i sin helhet. Enligt IAS 1 punkt 74 skall en skuld redovisas som kortfristig även om långivaren före rapporteringstillfället bekräftat att man inte kommer att kräva återbetalning. I enlighet med detta redovisas därför hela kreditbeloppet enligt kreditfaciliteten med Danske bank som kortfristigt. Med anledning av de i kreditavtalet successivt skärpta kraven på eget kapital och soliditet kan bolaget under det kommande räkenskapsåret behöva stärka sin kapitalbas. De aktieägarlån om 25 Mkr som lämnats av familjen Bergh och Kay Nilsson förfaller till betalning 2014-11-01.

Under delårsperioden har kassaflödet påverkats negativt av en ökad kapitalbindning i lager med 24,0 Mkr. Lager av trävaror har ökat med 18,2 Mkr, lager av rotstående skog har ökat med 6,0 Mkr, förskott till leverantörer har minskat med 3,0 Mkr och lagret av timmer vid industrier har ökat med 5,3 Mkr. Kassaflödet har påverkats negativt avseende ökade rörelsefordringar med 12,6 Mkr och positivt avseende ökade rörelseskulder med 30,2 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (-65,4) Mkr under delårsperioden. Förbättringen mot föregående år beror främst på den höga kapitalbindningen i rörelsekapital som skedde under delårsperioden föregående räkenskapsår.

Koncernens investeringar under delårsperioden uppgår till 4,8 (7,5) Mkr, där investeringar i en ny råsortering efter såglinjen i Mörlunda uppgår till 3,1 Mkr. Råsorteringen togs i drift under kvartalet och totalt investeringsbelopp för projektet uppgår till 28,6 Mkr.

Framtidsutsikter
Konjunkturavmattningen och den ekonomiska osäkerheten under 2011 försvagade efterfrågan på sågade trävaror. Osäkerheten består även under inledningen av 2012 men enligt Skogsindustriernas kvartalsrapport kan vi nu notera en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Balansen beskrivs som ”bräcklig”, men vissa prishöjningar har kunnat genomföras på den Europeiska marknaden. I USA noteras ett ökat byggande som dock fortsatt är på historiskt låga nivåer. En ökad aktivitet i USA har mycket stor betydelse för den globala handeln med sågade trävaror. Dessa ljuspunkter bekräftas av Konjunkturinstitutets förtroendeindikator för sågverk (Konjunkturinstitutets barometerenkät februari 2012) som tagit ett stort steg uppåt i februari. Indikatorn tyder på en förbättring den närmaste tiden för de svenska sågverken.

För koncernen har flera nyckelfaktorer utvecklats väl under delårsperioden och framförallt under det andra kvartalet. Produktionen har under andra kvartalet överstigit föregående år med ca 11 000 m³ vilket innebär en ökning med 20 procent. Ökningen beror delvis på gynnsamt väder och därmed bättre produktionsförutsättningar, men till största delen beror ökningen på genomförda förbättringsinsatser. Ett första steg i målsättningen att överföra produktionen från sågverket i Järnforsen till koncernens sågverk i Mörlunda och Orrefors har därmed infriats.

Under delårsperioden har den sjunkande trenden för råvarukostnader fortsatt. Utvecklingen går långsamt, men är i linje med koncernens förväntningar. Råvarukostnaden är fortsatt på en oacceptabelt hög nivå för att nå en tillfredställande lönsamhet vid nuvarande försäljningspriser. Koncernen har vidtagit åtgärder och fortsätter att arbeta för ytterligare reduceringar av råvarukostnaderna. Utöver den direkta timmerkostnaden är transportkostnaden en väsentlig del av råvarukostnaden. Koncernen arbetar därför med att rationalisera det totala transportflödet från skog till sågverk. Timmerpriserna för skogsägare är fortsatt på historiskt goda nivåer och koncernen köper timmer i normal omfattning.

Prisutvecklingen på sågade trävaror visar enligt Skogsindustriernas prisindex för kalenderåret 2011 en nedgång med 5,2 procent för furu och 3,7 procent för granprodukter. Koncernen har likt övriga i branschen drabbats av dessa prisnedgångar. Aktiviteten på marknaden har under inledningen av 2012 varit hög för årstiden och prisökningar har kunnat göras i lokal valuta på vissa marknader. Då den största delen av koncernens försäljning exporteras får valutautvecklingen stor påverkan och den framtida prisutvecklingen omräknat i svenska kronor är därför svår att förutsäga.

Den milda vintern tillsammans med ett lägre kapacitetsutnyttjande inom cellulosaindustrin har bidragit till ett fiberöverskott av såväl cellulosaflis som av massaved och bränslesortiment.

Utvecklingen vid träskyddsföretaget Bitus har varit positiv under delårsperioden, där ökad försäljning till England och samarbetet med ATA har bidragit.

Den lönsamhetskris som råder inom sågverksbranschen har medfört ett antal konkurser och nedläggningar. Den närmaste tiden kommer enligt koncernens bedömning att innebära en fortsatt strukturomvandling. För koncernen gör den positiva utvecklingen av produktionsnivåerna och reducerade råvarukostnader att vår bedömning av framtiden är ljusare. Det tredje kvartalet är historiskt det resultatmässigt bästa kvartalet under räkenskapsåret och vi förväntar oss att resultatet från den löpande verksamheten fortsätter att förbättras jämfört med föregående år.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.
Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med försäljning av exportaffärer. En stor del av finansieringen omförhandlades hösten 2011och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Normalt säkras 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna.

Anläggningsvärden
Den negativa resultatutvecklingen har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest i samband med årsbokslut 2010/11. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjordes i samband med årsbokslutet visade att något nedskrivningsbehov inte förelåg. Utvecklingen under delårsperioden av de nyckelfaktorer som påverkar nedskrivningstestet bedöms inte ge någon indikation på att något nedskrivningsbehov föreligger vid delårsperiodens utgång. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2010/11.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2010/11. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Under andra kvartalet räkenskapsåret 2010/11 lämnade huvudägarna familjen Bergh och Kay Nilsson ett räntebärande lån om 25 Mkr till moderbolaget. Utöver detta lån och tillhörande räntor har inga andra

transaktioner ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Moderbolaget har haft närstående transaktioner med koncernens dotterbolag, i huvudsak avseende försäljning av avverkningsrätter från egna skogsfastigheter samt lednings- och administrationskostnader.

Rapportperioder
-   Delårsrapport september-maj, den 28 juni 2012.
-   Bokslutskommuniké för helåret september – augusti 2011/12, den 4 oktober 2012.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 17 april 2012


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2012 klockan 12.00.

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar