DELÅRSRAPPORT för Bergs Timber AB (publ) perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019

Report this content

  • Nettoomsättningen för det första kvartalet 2019 uppgick till 885 (367) Mkr. Ökningen förklaras främst av förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum och Storbritannien som slutfördes i maj 2018.
  • Rörelseresultatet uppgick till 60 (32) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,8 (8,7) procent.
  • Resultat efter skatt var 52 (26) Mkr. Resultat per aktie, före och efter utspädning, var oförändrad, 0,15 (0,15) kronor.
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -34 (38) Mkr och investeringarna till 35 (10) Mkr. Kassaflödet påverkades negativt av säsongsmässig ökad bindning i rörelsekapital.
  • Sågverksamheterna i Broakulla i Sverige och Savi i Estland kommer att stängas under 2019 och ge en beräknad positiv effekt på rörelseresultatet om 20-25 Mkr per år.
  • För att refinansiera koncernens nuvarande lån och kreditfaciliteter är moderbolaget med koncernföretag i en process att uppta nya lån och kreditfaciliteter om 650 Mkr med en löptid på tre år. Lånen och kreditfaciliteterna är villkorade av att parterna ingår och uppfyller villkoren i för kreditgivarna tillfredsställande dokumentation.
  • En avsiktsförklaring har ingåtts avseende förvärv av Fågelfors Hyvleri AB, ett företag som tillverkar pellets och värmeloggs.
      
Koncernens nyckeltal 2019 2018 2018/19
Belopp i Mkr jan-mar
3 mån
jan-mar
3 mån
apr-mar
12 mån
Nettoomsättning 885 367 3 129
EBITDA 82 41 316
EBITDA-marginal, % 9,3 11,7 10,1
Rörelseresultat 60 32 245
Rörelsemarginal, % 6,8 8,7 7,8
     
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,15 0,15 0,64
Eget kapital per aktie, kr 3,27 2,61 3,27

Not: De förvärvade verksamheterna konsolideras från och med den 15 maj 2018, vilket har påverkan vid jämförelser med tidigare perioder.
  

Vd-kommentar

Lönsamheten fortsatt på god nivå
Konsumtionen av trävaror är fortsatt på en bra nivå. Trots det har vi haft prisnedgångar under hösten och vintern. Den främsta förklaringen är ökad produktion i Europa till följd av stort utbud av timmer från skogarna i Centraleuropa som angripits av granbarkborren. Vi har även sett en minskad export till Kina och en osäker situation till följd av Brexit. Allt detta har lett till en situation där kunderna är mer försiktiga vid sina inköp. Priserna är framför allt lägre för granvaror och lägre kvaliteter medan priserna för furuprodukter är mer stabila.

Lägre försäljningspriser kommer att påverka sågverkens marginal under det andra kvartalet. De svenska sågverken gynnas av en svag svensk krona. Lägre råvarupriser kommer gradvis och delvis att kompensera lägre försäljningspriser. Marknaden för vidareförädlade trävaror är fortsatt god och marginalerna är stabila.

Bergs Timber utveckling
Vår lönsamhet för det första kvartalet är oförändrad jämfört med proforma-resultatet, inkluderande de förvärvade verksamheterna i Baltikum och Storbritannien, för det första kvartalet föregående år. På medellång sikt tror vi att försäljningspriserna kommer att stabiliseras. Lägre råvarupriser kommer gradvis att kompensera de lägre priserna.

Vi har uppnått bra resultat från våra effektiviseringsprogram. De är hänförliga till alla delar av vår verksamhet och är en effekt av både små steg och investeringar. De tidigare aviserade stängningarna av sågverken Broakulla i Sverige och Savi i Estland går enligt plan. Åtgärderna förväntas ge en årlig förbättring av rörelseresultatet med 20-25 Mkr per år.

Det är fortsatt risk att omfattningen av angreppen från granbarkborren i södra Sverige blir större och kan få effekt på våra produktionsplaner för hösten och vintern.

Vår verksamhet inom vidareförädling visar god tillväxt och vi arbetar hårt för att öka den delen av vår verksamhet. Vi investerar för närvarande i en ny fabrik för husproduktion i Byko-Lat i Lettland. Det gör att vi samtidigt kan öka produktionen av dörrar och fönster. Planerna att öka produktionen i svenska verksamheten i Bitus fortsätter. Vi investerar i vår hamn Creeksea i England och vi inför även en ny distributionsorganisation.

Potentiellt förvärv
Vi har idag meddelat vår avsikt att etablera oss på den svenska pelletsmarknaden genom att förvärva Fågelfors Hyvleri. Fågelfors har en ny pelletsfabrik med en årlig produktionskapacitet på ca 90 000 ton. Fågelfors passar bra in i vår strategi att öka vidareförädlingen och är bra placerat i närheten av våra svenska sågverk.

Långsiktig utveckling
Den globala medvetenheten av behovet av en mer hållbar konsumtion växer kraftigt. Det innebär gradvis ökad efterfrågan på förnybara råvaror där trä är ett mycket bra alternativ. Utvecklingen av nya träprodukter och byggsystem gör materialet konkurrenskraftigt även för kommersiella byggnader.

Produktivitetsförbättringar i våra sågverk och högre andel vidareförädlade produkter stärker Bergs Timber och positionerar oss för att ta vara på nya möjligheter och förändringar i marknaden.

Peter Nilsson
Verkställande direktör
  

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.
 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2019 klockan 08.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar