KALLELSE TILL BERGS TIMBERS ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 januari 2015 klockan 14.00 i konsertsalen, Campus Hultsfred (Metropol), Transportgatan 4, 577 39 Hultsfred.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 januari 2015.
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB (publ),Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail: info@bergstimber.se,per telefon 010-1998 500 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den 19 januari 2015 kl.13.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta.

Anmälningsblankett och fullmaktsblankett kan med fördel användas och finns bifogade årsredovisningen för 2013/14 samt tillgängliga på bolagets webbplats: www.bergstimber.se

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 16 januari 2015.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakter i original och registreringsbevis bör vara bolaget tillhanda senast den 20 januari 2015 under ovanstående adress.

Förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013/14.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2013/14.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelse och styrelseordförande.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
 15. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma.
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut
Årsstämman 2014 beslutade att utse Bo Sturesson, Bertil Lönnäs och Roger Thagesson till valberedning med Bo Sturesson som ordförande. Nedan följer deras förslag till beslut.

Punkt 1           Val av ordförande vid stämman: Att advokat Magnus Wennerholm utses till stämmoordförande.

Punkt 11         Fastställande av styrelse- och revisorsarvode: Att arvode till styrelsens ordförande utgår med 3,0 prisbasbelopp och att till övriga årsstämmovalda externa ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. Samt att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i revisionsutskott arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Att ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12         Val av styrelse och styrelseordförande: Att antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till åtta utan några suppleanter och att de nuvarande styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Anders Karlsson, Jerker Karlsson, Kay Nilsson och Peter Nilsson omväljs, att Lars Gustafsson nyväljs, samt att Jerker Karlsson omväljs till styrelseordförande.

Punkt 13         Val av revisorer och revisorssuppleanter: Att omval sker av auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda EY (tidigare Ernst & Young), för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att omval sker av auktoriserade revisorn Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda EY, som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9           Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt balansräkningen 128 437 513 kronor, varav överkursfond 14 858 039 kronor disponeras på följande sätt: Överföres i ny räkning 128 437 513 kronor.

Punkt 14         Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 11 000 000 kronor (motsvarande 11 000 000 B-aktier.) Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) samt möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Punkt 16         Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla från årsstämman 2015: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla från årsstämman 2015. Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation. Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst uppgå till 1/6 av årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Icke-monetära förmåner: Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård. Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören kan ha premiebaserat pensionsavtal. Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön. Incitamentsprogram: Lämpligheten av eventuella aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram för ledningen utvärderas fortlöpande. Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tagas upp för fastställelse av årsstämman. Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta.

                  

Största aktieägarenas förslag till valberedning
Bolagets två största aktieägare lämnar följande förslag till valberedning.

Punkt 15         Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma: Till ledamöter av valberedningen föreslås omval av Bertil Lönnäs och Bo Sturesson och nyval av Per-Åke Bergh, samt att Bo Sturesson omväljs till valberedningens ordförande, att arvode till valberedningens ordförande utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kr per sammanträde och att om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget uppgår till 113 449 259 samtliga aktier är B-aktier med vardera en röst. Det sammanlagda röstetalet uppgår därmed till 113 449 259.

Särskilda majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar m m
Alla aktieägare som tidigare anmält intresse samt aktieägare som därefter har tillkommit och som är direktregistrerade kommer att få årsredovisningen med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013/14 hemsänd i början av januari 2015. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, huvudägarnas och styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar som avses behandlas på årsstämman och som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga på bolagets kontor, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, och på bolagets webbplats, www.bergstimber.se, samt även sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningen fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om de föreslagna styrelseledamöterna och information om de föreslagna revisorerna och revisorssuppleanterna hålls tillgänglig på bolagets kontor, på bolagets webbplats, www.bergstimber.se, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att hållas tillgängliga vid stämman.

Välkomna!

Mörlunda december 2014

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Denna kallelse kommer att införas i post och inrikes tidning den 19 december 2014.

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktören Peter Nilsson eller finanschef Jörgen Karlsson på telefonnummer 010 1998 500.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2014 klockan 08.00.

Taggar:

Om oss

Detta är Bergs– en internationell trävarukoncern Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet. Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

Prenumerera

Dokument & länkar