Betsson AB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Report this content

Betssons års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns tillgänglig i pdf-format bifogad till detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida, www.betssonab.com. 

”Under de senaste åren har Betsson lagt stor strategisk vikt vid att etablera erbjudandet på fler geografiska marknader och att utveckla produkterbjudandet. Som ett resultat av dessa insatser kunde koncernen under 2021 återigen uppvisa god lönsamhet i kombination med en stark tillväxt. Det är ett viktigt styrkebesked, inte minst med tanke på de regulatoriska utmaningarna under året, framför allt på marknader i Västeuropa. Intäkterna växte med fyra procent under 2021 vilket resulterade i ett rekordår. Rörelseresultatet ökade med sex procent till 1 194 miljoner kronor vilket innebar ett utfall i nivå med toppresultatet från 2018,” säger Pontus Lindwall, VD och koncernchef för Betsson AB.

Betssons års- och hållbarhetsredovisning för 2021 presenterar bolagets vision att erbjuda den bästa kundupplevelsen i spelindustrin och viktiga steg som tagits för att realisera bolagets tillväxtstrategi som omfattar att växa på befintliga marknader, expansion till nya marknader, utveckling av Business-to-Business-erbjudandet och förvärv som kan komplettera erbjudandet med nya geografiska marknader och produkter. Årsredovisningen ger också en överblick av Betssons finansiella resultat och verksamhet, bolagsstyrning och arbete för hållbara spelsystem.

Betssons hållbarhetsarbete, som är en integrerad del av bolagets affärsstrategi, består av fem fokusområden: Ansvarsfullt spelande, Etik och regelefterlevnad, Medarbetarpåverkan, Samhällspåverkan och Klimatpåverkan. Under 2021 har Betsson tagit fram en färdplan för koncernens klimatarbete som fastställer vilka områden koncernen ska prioritera för att nå sina vetenskapligt baserade mål. Dessa mål godkändes också under 2021 av Science Based Targets initiative (SBTi). Betsson rapporterar hållbarhetsdata i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core. 

En tyckt års- och hållbarhetsredovisning kan beställas via ir@betssonab.com.

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 07.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap (BETS).

Prenumerera