• news.cision.com/
  • Betsson AB/
  • BETSSON LÄMNAR VILLKORAT MEDDELANDE OM FÖRTIDA INLÖSEN AV UTESTÅENDE OBLIGATIONER AV SERIE 2019/2022

BETSSON LÄMNAR VILLKORAT MEDDELANDE OM FÖRTIDA INLÖSEN AV UTESTÅENDE OBLIGATIONER AV SERIE 2019/2022

Report this content

Betsson AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att Bolaget avser att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av utestående obligationer av serie 2019/2022 med ISIN SE0013110814 (”Obligationerna” respektive ”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen är villkorad av att emissionslikviden från Bolagets emission av nya obligationer, vilken beskrivs närmare i Bolagets pressmeddelande den 15 juni 2022, erhålls av Bolaget.

Obligationerna kommer vid Förtida Inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 18 juli 2022.

Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 11 juli 2022 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtidsinlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

En underrättelse om Förtida Inlösen sänds till direktregistrerade ägare av Obligationerna enligt skuldboken per den 20 juni 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).