Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Betsson AB (publ) (”Betsson”) kallas till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022.

Till följd av spridningen av det coronavirus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Ett tal från bolagets VD Pontus Lindwall kommer finnas tillgängligt på bolagets webbplats från den 10 maj 2022.

Anmälan m.m.

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 2 maj 2022, och
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier – utöver att anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst – registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner samt i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 4 maj 2022 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats http://www.betssonab.com/. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Betsson tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022. Formuläret kan skickas per e-post till proxy@computershare.se eller per post till Betsson AB, ”Årsstämma”, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID, via Betssons webbplats http://www.betssonab.com/. En fysisk person som företräder en juridisk person kan även avge poströst för den juridiska personen genom BankID. En poströst genom BankID måste avges senast måndagen den 9 maj 2022.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats http://www.betssonab.com/. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

För frågor om poströstningen eller för att få ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Computershare på telefonnummer +46 (0)771 24 64 00, måndag-fredag kl. 08.00-16.00 CEST.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
 13. Beslut angående valberedningen
 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
 15. Beslut om incitamentsprogram
 1. Beslut om incitamentsprogram baserat på överlåtbara köpoptioner
 2. Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner
 1. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (tillfälle ett), innefattande
 1. Beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
 2. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt
 3. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 1. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (tillfälle två), innefattande
 1. Beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
 2. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt
 3. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
 3. Beslut om ändring av bolagsordningen

BILAGA: Kallelse till Betsson ABs årsstämma den 10 maj 2022

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Fanny Mannheimer, bolagsjurist Betsson AB
fanny.mannheimer@betssonab.com

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS).