Kommuniké från årsstämma i Betsson AB (publ) den 5 maj 2021

Report this content

Vid årsstämma i Betsson AB (publ) den 5 maj 2021 fattades i huvudsak följande beslut:

 • Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 • Årsstämman beslutande om arvode till styrelsen och revisorn enligt valberedningens förslag.
 • Till styrelseledamöter omvaldes Patrick Svensk, Fredrik Carlsson, Eva Leach, Johan Lundberg, Jan Nord samt Andrew McCue. Patrick Svensk omvaldes till styrelseordförande.
 • Valberedningens förslag till beslut angående utseende av valberedning inför årsstämman 2022 godkändes.
 • Ersättningsrapporten godkändes.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av två incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder 14 av koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att antingen förvärva överlåtbara köpoptioner eller tilldelas personaloptioner i bolaget.
 • För att säkerställa leverans av aktier eller i vart fall säkra bolagets kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter, i enlighet med incitamentsprogram enligt ovan, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier av serie C till en bank eller ett värdepappersbolag. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktierna från aktietecknaren. Aktierna av serie C kommer under optionernas löptid att innehas av bolaget. Vid utnyttjande av köpoptioner eller personaloptioner kan erforderligt antal aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, komma att överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för optionerna, alternativt innehas för att säkra kostnader i anledning av programmen, inklusive sociala kostnader.
 • Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att cirka 502,9 miljoner kronor, motsvarande 3,68 kronor per aktie, kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. De beslut som fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen inkluderade:

  (i)         Beslut om uppdelning av aktier 2:1, där varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie. Avstämningsdag för aktiesplit är den 17 maj 2021.

  (ii)        Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, varvid 15 911 000 aktier av serie A, 122 504 730 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C dras in för återbetalning till aktieägarna. Eventuella indragna aktier av serie A, serie B respektive serie C som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning.

  (iii)       Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning av aktiekapitalet.
 • Handel i inlösenaktier kommer att ske under tiden från och med den 19 maj 2021 till och med den 2 juni 2021. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 7 juni 2021. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 10 juni 2021.
 • Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet att överlåta egna aktier är begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 14,4 miljoner aktier av serie B, varvid ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat nyemittera med stöd av bemyndigandet enligt nedan.
 • Årstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apport- eller kvittningsemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,4 miljoner aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0% av kapitalet och cirka 5,1% av rösterna. Bemyndigandet enligt ovan är begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,4 miljoner aktier av serie B, varvid även ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat överlåta med stöd av bemyndigandet enligt föregående punkt.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta per den 1 januari 2022 samt att det införs en ny punkt 3 i bolagsordningen med följande lydelse: ”Bolagets redovisningsvaluta är euro.”
 • Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med ett belopp om 1 175 600 kronor genom indragning av 1 763 400 aktier av serie B som innehas av bolaget. Minskningen ska genomföras utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 95 153 225 kronor. Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd minskning, att uppgå till 142 729 838.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Lindwall, VD Betsson AB och koncernchef                
pontus.lindwall@betssonab.com                      

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com  

+46 (0)8 506 403 00

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Prenumerera