Kommuniké från årsstämman i Betsson AB (publ)

Report this content

Vid årsstämma i Betsson AB (publ) den 11 juni 2020 fattades i huvudsak följande beslut:

 • Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
   
 • Årsstämman beslutande om arvode till styrelsen och revisorn enligt valberedningens förslag.
   
 • Till styrelseledamöter omvaldes Patrick Svensk, Fredrik Carlsson, Eva Leach, Johan Lundberg samt Jan Nord. Till ny styrelseledamot valdes Andrew McCue. Patrick Svensk valdes till styrelseordförande.
   
 • Valberedningens förslag till beslut angående utseende av valberedning inför årsstämman 2021 godkändes.
   
 • Styrelsens förslag till beslut angående riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
   
 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av två incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder 14 av koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att antingen förvärva överlåtbara köpoptioner eller tilldelas personaloptioner i bolaget.
   
 • För att säkerställa leverans av aktier eller i vart fall säkra bolagets kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter, i enlighet med incitamentsprogram enligt ovan, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier av serie C till en bank eller ett värdepappersbolag. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktierna från aktietecknaren. Aktierna av serie C kommer under optionernas löptid att innehas av bolaget. Vid utnyttjande av köpoptioner eller personaloptioner kan erforderligt antal aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, komma att överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för optionerna, alternativt innehas för att säkra kostnader i anledning av programmen, inklusive sociala kostnader.
   
 • Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att cirka 393,6 miljoner kronor, motsvarande 2,88 kronor per aktie, kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. De beslut som fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen inkluderade:

(i)         Beslut om uppdelning av aktier 2:1, där varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie. Avstämningsdag för aktiesplit är den 22 juni 2020.

(ii)        Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, varvid 15 911 000 aktier av serie A, 122 155 730 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C dras in för återbetalning till aktieägarna. Eventuella indragna aktier av serie A, serie B respektive serie C som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning.

(iii)       Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning av aktiekapitalet.

Handel i inlösenaktier kommer att ske under tiden från och med den 24 juni 2020 till och med den 8 juli 2020. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 10 juli 2020. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 juli 2020.

 • Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet att överlåta egna aktier är begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 14,4 miljoner aktier av serie B, varvid ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat nyemittera med stöd av bemyndigandet enligt nedan.
   
 • Årstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apport- eller kvittningsemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,4 miljoner aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0% av kapitalet och cirka 5,1% av rösterna. Bemyndigandet enligt ovan är begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,4 miljoner aktier av serie B, varvid även ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat överlåta med stöd av bemyndigandet enligt föregående punkt.
 

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Anna-Lena Åström, Head of IR Betsson AB
+46 (0) 761 80 55 46, anna-lena.astrom@betssonab.com