Starkt rörelseresultat för tredje kvartalet trots fortsatta marknadsutmaningar

Report this content

kvartalet juli - september 2019

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 275,2 (1 426,8) mkr, en minskning med 11 procent, rapporterat och organiskt.
  • Kasinointäkterna minskade med 12 procent medan sportboksintäkterna minskade med 7 procent. Rensat för effekten från fotbolls-VM låg sportboksintäkterna i linje med föregående år. Sportboksmarginalen uppgick till 7,8 (7,4) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 212,5 (340,2) mkr. Förändringen är främst hänförlig till minskade intäkter. Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (23,8) procent.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 307,0 (400,8) mkr.

perioden januari – september 2019

  • Koncernens intäkter uppgick til 3 883,5 (3 983,2) mkr, en minskning med 3 procent, rapporterat och organiskt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 664,6 (852,3) mkr, en minskning med 22 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 582,7 (764,5) mkr, vilket motsvarar 4,21 (5,52) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 912,6 (984,0) mkr.

TREDJE KVARTALET

Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 1 275 mkr, en minskning jämfört med motsvarande period föregående år som inkluderade positiva effekter av fotbolls-VM. Intäkterna är dock i nivå med föregående kvartal. En fortsatt svag utveckling i Sverige och Nederländerna kompenseras av att de flesta övriga marknader där Betsson är verksamma utvecklas väl. Sportboksmarginalen uppgick, liksom under föregående kvartal, till 7,8 procent. Rörelseresultatet (EBIT) för det tredje kvartalet uppgick till 213 mkr, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående kvartal. Trots ökade kostnader för spelskatter och dyrare betalningslösningar på vissa marknader redovisas, tack vare fortsatt kostnadeseffektivitet, en rörelsemarginal på 16,7 procent, även den i nivå med föregående kvartal. 

VD-ORD

Betsson rapporterar ett starkt rörelseresultat för tredje kvartalet trots fortsatta marknadsutmaningar

”Det tredje kvartalet har liksom föregående kvartal inneburit fortsatta utmaningar för oss liksom för flera andra bolag inom spelbranschen. Vi har sett samgående mellan två stora globala operatörer, en utveckling som ligger i linje med vad vi trott ska hända i en bransch med många aktörer. Vi förväntar oss att den här utvecklingen kommer att fortsätta och även beröra den svenska marknaden i högre utsträckning än vi hittills sett efter den svenska omregleringen. De reglerade marknaderna står nu också inför stora utmaningar vad gäller kanaliseringsgraden som är en av de allra viktigaste förutsättningarna för ett högt konsumentskydd.

Betssons ambition är att långsiktigt växa mer än marknaden, organiskt och genom förvärv. Även om jag inte är nöjd med utvecklingen de två senaste kvartalen så är vi, genom de aktiviteter vi gjort och gör, väl förberedda när rätt affärsmöjligheter realiseras. Under kvartalet säkrades finansiering i form av en obligation om 1 miljard kronor, med ett ramverk upp till 2,5 miljarder kronor, vilket positionerar oss väl för tillväxt genom förvärv. Förutom den finansiella kapaciteten är Betssons erfarenhet av att skapa, behålla och styra en kostnadseffektiv organisation med fokus på teknologi värdefulla förutsättningar för Betssons tillväxt och lönsamhet.

Vad gäller utvecklingen på Betssons olika marknader så har det varit fortsatt utmanande både i Sverige och i Nederländerna. Bedömningen är att förutsättningarna i Sverige inte varit de rätta för stora investeringar i marknadsföring och aktiviteterna har därför minskats och om-allokerats till andra marknader där de ger bättre avkastning. Vi är dock övertygade om att förutsättningarna kommer att förbättras på den svenska marknaden och vi står fast vid vår ambition att öka vår andel på denna omreglerade marknad. Under tredje kvartalet har bland annat avtalet med SHL förlängts och vi gläds åt att stötta svensk ishockey.

Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas givetvis när betydande marknader påverkas negativt samtidigt. Därför är vår geografiska spridning en trygghet och vi ser en god utveckling på många av Betssons andra marknader, såväl lokalt reglerade som icke lokalt reglerade. Vi har till exempel sett en gynnsam trend i andra västeuropeiska länder samt i Central & Östeuropa och Centralasien (CEECA). Den geografiska och produktmässiga spridningen ger oss möjlighet att vara uthålliga i våra strategiska satsningar för att driva en lönsam affär med tillväxt och goda marginaler på reglerade marknader såväl som på marknader som kommer att regleras. Vi ser dessutom möjligheter att ytterligare öka den geografiska spridningen för att minska påverkan av tillfälliga nedgångar på enskilda marknader.

Betsson fortsätter att investera i utvecklingen av produkterbjudandet. Det är glädjande att se hur den egenutvecklade sportboken levererar riktigt bra kundupplevelser, vilket bör göra den till en attraktiv tredjepartsprodukt. Ambitionen är att kunna erbjuda sportboken till externa kunder under det kommande året. Fokus ligger även på utvecklingen av övrig egenutvecklad teknologi vilken möjliggör både snabba marknadsanpassningar och kostnadseffektiv tillväxt, och investeringen fortsätter i den infrastruktur som ger kunderna en rolig, trygg och säker upplevelse.”

OM BETSSON

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Betssons operativa dotterbolags vision är att leverera den bästa kundupplevelsen i branschen. De erbjuder kasino, sportbok och andra spel genom spellicenser i tolv länder i Europa och Centralasien. Affärsmodellen är att spel erbjuds via ett flertal varumärken, däribland Betsson, Betsafe, NordicBet och Casinoeuro. Varumärkena drivs på en egenutvecklad plattform, vilken är kärnan i erbjudandet och kundupplevelsen.

Att vara en ansvarstagande aktör gentemot kunder, leverantörer, myndigheter, investerare och andra intressenter är en hörnsten i Betssons verksamhet. Betsson är medlem i European Gaming and Betting Association (EGBA), ESSA (Sports Betting Integrity) och G4 (The Global Gambling Guidance Group).

Läs mer om koncernen på www.betssonab.com
 

PRESENTATION av delårsrapporten

Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm, torsdagen den 24 oktober 2019 klockan 09:00 CET då VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman presenterar kvartalsrapporten.

Efter presentationen, som hålls på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller telefon.

UK: +44 33 33 00 08 04
SE: +46 8 56 64 26 51
US: +1 63 19 13 14 22

Använd därefter pinkoden: 21567089#

För att följa webbsändningen, besök www.betssonab.com eller
https://edge.media-server.com/mmc/p/mbv4x7pf

Kontaktuppgifter

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Martin Öhman, CFO
martin.ohman@betssonab.com

Anna Ulinder, IR Manager
+46 (0)8 506 403 00, ir@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar