Årsstämma i BEWiSynbra Group AB (publ)

Report this content

Välkommen till årsstämma i BEWiSynbra Group AB (publ)

Aktieägarna i BEWiSynbra Group AB (publ), org.nr 556972-1128 (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 14:00 på Bolagets huvudkontor, Gårdsvägen 13, 169 70 Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019.
Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 17 maj 2019, per telefon +46 (0) 8 527 917 16 eller e-post johanna.permatz@cirio.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

  • Aktieägare registrerade hos Norska Verdipapirsentralen (VPS) måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Den som önskar inregistrera sina aktier i eget namn måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast 15 maj 2019 kl 12.00 lokal tid. Anmälan ska innehålla information om aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) och aktieinnehav. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-post till vote@dnb.no.
  • DNB Bank ASA kommer därefter tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade hos VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier i Sverige måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 17 maj 2019. En aktieägare som önskar sådan registrering måste i god tid före den 17 maj 2019 meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets webbplats, www.bewisynbra.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut i fråga om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer som ska utses av stämman
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Carl Axel Morvay väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets vinst disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 1 372 085 134 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer som ska utses av stämman

Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. De större aktieägarna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Bolaget ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag. De större aktieägarna i Bolaget föreslår att Bolaget ska fortsätta att ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

De större aktieägarna i Bolaget föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd faktura.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Bolagets större aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Christian Bekken som ordinarie styrelseledamot samt att Gunnar Syvertsen, Per Nordlander, Christina Schauman, Göran Vikström och Rune Marsdal omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Gunnar Syvertsen.

Bolagets större aktieägare föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Bolagets större aktieägare föreslår att ingen revisorssuppleant väljs.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gårdsvägen 13, 169 70 Solna, Sverige samt på Bolagets webbplats www.bewisynbra.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast från den 2 maj 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Solna i april 2019
BEWiSynbra Group AB (publ)
Styrelsen