BEWi Group AB (publ): Offentliggörande av obligationsprospekt

Den 8 juni 2017 offentliggjorde BEWi Group AB (publ) (”BEWi Group”) att bolaget emitterat säkerställda företagsobligationer om 550 miljoner kronor med ett ramverk om 750 miljoner kronor (ISIN: SE0009857980).

Med anledning av obligationsemissionen har BEWi Groups styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 9 oktober 2017 godkänt prospektet. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 10 oktober 2017.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på BEWi Groups webbplats www.bewi.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersformat på BEWi Groups huvudkontor, Evenemangsgatan 31, SE-169 79, Solna.

För ytterligare information, kontakta: 

Marie Danielsson, CFO

Telefon +46 70 661 00 47

Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentligöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 16.00.

Om oss

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade producenterna av expanderad polystyren (EPS) i Europa, med fokus på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, såväl som isolering. Innovation och hållbarhet är en viktig drivkraft för koncernens konkurrensfördel, och BEWiSynbra har en ambitiös inställning till sina återvinnings initiativ.