BEWi ingår avtal om att förvärva Synbra; bedömer förutsättningar för obligationslån: publicerar prel finansiell information för jan och febr 2018

Report this content

Pressmeddelande den 22 mars 2018, kl 23:00

BEWi Group AB (publ) (“BEWi”), en ledande totalleverantör i Norden av cellplast – EPS – meddelade den 14 februari 2018 sin avsikt att förvärva Synbra Holding B.V. (“Synbra”).


BEWi har idag, genom ett helägt dotterbolag i Nederländerna, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Synbra med vissa fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (“Gilde”) och Gildes partners som säljare. Förvärvet är villkorat av att finansiering och myndighetsgodkännande erhålls.

BEWi meddelar vidare att man kommer att bedöma förutsättningarna för att emittera ett obligationslån till ett förväntat belopp om 75 MEUR för att finansiera förvärvet av Synbra. BEWi har engagerat Nordea Bank (publ) som sole arranger och bookrunner för ett sådant obligationslån.

För att kunna publicera proforma finansiell information i samband med transaktionen och obligationslånet publicerar BEWi preliminär finansiell information i sammandrag för BEWi- och Synbra koncernen för januari och februari 2018.

Sammanfattning:

  • BEWi meddelade sin avsikt att förvärva Synbra den 14 februari 2018
  • BEWi har idag ingått avtal för att förvärva samtliga aktier i Synbra
  • Köpeskillingen uppgår till 117,5 MEUR på skuldfri basis (cirka 1 165 MSEK). BEWi avser att finansiera förvärvet genom egen kassa (inklusive likviden från en sale and leaseback-affär avseende fastigheter), en riktad nyemission av aktier samt emission av ett obligationslån.
  • Nordea har av BEWi engagerats som sole arranger och bookrunner för ett obligationslån till ett förväntat belopp om 75 MEUR.
  • Förvärvet av Synbra bedöms kunna genomföras under det första halvåret 2018 och är föremål för sedvanliga villkor, myndighetsgodkännande och att BEWi emitterar ett obligationslån för finansiering av förvärvet av Synbra.

Preliminära siffror för BEWi, Synbra och proforma

Den finansiella information presenterad nedan för föregående 12 månaders period fram till och med den 28 februari 2018 är preliminär och har inte granskats av BEWi:s eller Synbras revisorer. BEWi rapporterar enligt lFRS medan Synbra rapporterar enligt nederländsk GAAP. De preliminära siffrorna för Synbra har konverterats till IFRS i syfte att genomföra sammanfattningen nedan.

Ytterligare finansiell information avseende BEWi kommer att presenteras i delårsrapporten för första kvartalet 2018 som beräknas publiceras den 17 maj 2018.

MSEK Helår 2017Prel BEWI Helår 2017Prel Synbra (exkl Isobouw) Helår 2017Prel BEWi och Synbra (exkl Isobouw) Rolling 12m FEB2018PREL BEWi Rolling 12m FEB2018PREL Synbra (exkl Isobouw) Rolling 12m FEB2018PREL BEWi och Synbra (exkl Isobouw) Nya BEWi koncernen Proforma
Nettoomsättning 1,876 2,304 4,179 1,937 2,212 4,149 4,179
EBITDA, justerad 110 267 377 131 290 420 405
EBITDA, justerad marginal 5,9% 11,6% 9,0% 6,7% 13,1% 10,1% 9,7%
Jämförelsestörande poster -24 -25 -49 -34 -22 -56 0
EBITDA 86 242 328 97 268 364 405
EBITDA marginal 4,6% 10,5% 7,8% 5,0% 12,1% 8,8% 9,7%
CAPEX, underhåll 25 30 54 24 26 51 54
CAPEX, tillväxt 71 63 135 68 69 137 57

Not: Proformainformationen är baserad på preliminära siffror för 2017 samt januari och februari 2018 för BEWi och Synbra, exklusive lsoBouw GmbH, med tillägg för uteblivet resultat beroende på produktionsstörningar i BEWi samt bidrag relaterat till annualisering av investeringar och förvärv. Ökade hyreskostnader efter avyttring av fastigheter har inkluderats, liksom nettosynergier.

Proformaberäkningen avser beskriva den hypotetiska situationen då Synbra skulle ha förvärvats per den 1 januari 2017 och är inte indikativ för det aktuella utfallet av det framtida rörelseresultatet. 

Synbras siffror i EUR har konverterats till SEK till en växelkurs på EUR/SEK 9,90.

Transaktionen i korthet:

Total köpeskilling för aktierna i Synbra uppgår till 117,5 MEUR (cirka 1 165 MSEK) på skuldfri basis. BEWi avser att finansiera förvärvet med egen kassa, en riktad nyemission av aktier samt emission av ett obligationslån.

Nyemission av aktier: Som meddelades den 15 mars 2018, har Frøya Invest AS och Gjelsten Holding AS ingått avtal om att teckna sig för nya aktier i BEWi om totalt 400 MSEK. Frøya Invest AS ägs av familjen Bekken som för närvarande äger 48,5% av aktierna i BEWi. Gjelsten Holding AS är för närvarande inte aktieägare i BEWi.

Egen kassa: Som meddelades den 14 februari 2018, kommer BEWi att avyttra tre fastigheter i Danmark och två i Sverige. Fastigheterna kommer att avyttras till ett totalt värde uppgående till 113 MSEK och därefter hyras av BEWi för en årlig hyra om omkring 11 MSEK.

Obligationslån: Som meddelades den 14 februari 2018, avser BEWi att finansiera en del av förvärvet genom ett obligationslån. BEWi meddelar nu att man kommer att utvärdera förutsättningarna för ett sådant obligationslån till ett förväntat belopp om 75 MEUR.  BEWi har engagerat Nordea Bank AB (publ) som sole arranger och bookrunner för obligationslånet. De nya obligationerna kommer att dela säkerheter med samma rätt som BEWi:s befintliga seniora säkerställda obligationer (2017/2020) om 550 miljoner SEK.

Avyttring av lsoBouw: Som meddelades den 14 februari 2018, har Synbra meddelat sin avsikt att avyttra 66 procent av aktierna i Synbras tyska dotterbolag lsoBouw GmbH till HIRSCH Servo Group (”HIRSCH”). Synbra har idag ingått avtal med HIRSCH om att avyttra 66 procent av aktierna i Synbras tyska dotterbolag IsoBouw GmbH till HIRSCH och återstående 34 procent av aktierna i IsoBouw till BEWi genom ett helägt svenskt dotterbolag. Avyttringen av lsoBouw till HIRSCH är bland annat villkorad av myndighetsgodkännande. Vidare har HIRSCH via sitt helägda dotterbolag HIRSCH Porozell GmbH, ingått avtal med Saint-Gobain Rigips att förvärva Saint-Gobains isoleringsverksamhet vid tre anläggningar i Tyskland och avyttringen av lsoBouw till HIRSCH är villkorad av att BEWi erhåller 34 procent av aktierna i HIRSCH Porozell GmbH.

Efter avyttringen av 66 procent av aktierna i IsoBouw till HIRSCH och förvärvet av 34 procent av aktierna i HIRSCH Porozell GmbH, kommer varken IsoBouw eller HIRSCH Porozell GmbH att vara dotterbolag till BEWi eller del av BEWi koncernen. BEWi kommer emellertid att vara minoritetsägare i båda bolagen och kommer att delta i deras fortsatta utveckling.  

Transaktionen avseende Synbra samt IsoBouw och HIRSCH transaktionerna förväntas kunna genomföras samtidigt under första halvåret 2018.

Om BEWi Group: 

BEWi Group bildades när det norska familjeföretaget BEWi AS och Styrochem i Finland gick samman 2014. Parallellt med sammanslagningen förvärvades sex produktionsenheter från det brittiska förpackningsföretaget DS Smith: det danska företaget DS Smith Flamingo med verksamheter i Holbaek, Hobro, Törring och Såby, samt DS cellplast-verksamheter i Värnamo och Urshult. BEWi hade en omsättning på 1 607 MSEK under 2016, sysselsätter cirka 300 medarbetare på 14 platser i de nordiska länderna och har sitt huvudkontor i Solna.

Om Synbra: 

Synbra grundades 1957 och har etablerat sig som marknadsledare på sina hemmamarknader. Bolaget är riskkapitalägt sedan 2000 och verksamheten har förädlats genom kontinuerlig produktutveckling, väl fungerande produktion och värdeskapande förvärv. Bolaget har sitt huvudkontor i Etten-Leur i Nederländerna. Bolaget har 900 medarbetare på 14 strategiskt placerade produktionsenheter i Nederländerna, Danmark, Tyskland och Portugal.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Bekken, CEO, BEWi Group. Tel: +47 905 55 141
Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47

Rådgivare: 

Arctic Securities har engagerats som finansiell rådgivare till BEWi avseende förvärvet av Synbra, transaktionerna med HIRSCH och den riktade nyemissionen och Nordea har engagerats som sole arranger och bookrunner för obligationslånet. Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rågivare till BEWi.

lnformationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). lnformationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018, 23:00. 

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by the Norwegian family Bekken through BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.

Taggar:

Dokument & länkar