BEWiSynbra Group – delårsrapport Januari-Mars 2019

VÄSENTLIGA PUNKTER FÖRSTA KVARTALET 2019
Information inom parentes refererar till motsvarande period föregående år.

  • BEWiSynbra Groups nettoomsättning uppgick till 1 076,2 MSEK (491,1 MSEK). Ökningen med 119% förklaras till 142 procentenheter av förvärv
  • Justerad EBITDA2 uppgick till 138,6 MSEK (34,5 MSEK) och justerad EBITA uppgick till 85,7 MSEK (22,6 MSEK)
  • Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 22,7 MSEK för kvartalet, huvudsakligen relaterade till omstruktureringskostnader i Sverige och av kostnader för avgångsvederlag i samband med integration av förvärvade bolag
  • EBIT för koncernen uppgick till 46,5 MSEK (10,9 MSEK)
  • Under första kvartalet stärkte BEWiSynbra sin återvinningsverksamhet genom
    - Förvärv av 51% av återvinningsbolaget EcoFill
    - Lansering av återvinningsinitiativet Use ReUse

Rik Dobbelaere, koncernchef BEWiSynbra Group AB:

Vår verksamhet utvecklades väl under första kvartalet 2019. Volymerna ökar på de flesta av våra marknader, huvudsakligen som ett resultat av framgångsrik integration av förvärvade företag. De flesta slutmarknader uppvisar en positiv eller stabil volymutveckling.

Under 2018 genomförde BEWiSynbra flera förvärv, vilka vidgade koncernens geografiska närvaro och stärkte marknadspositionerna. Arbetet med att integrera det tidigare BEWi Group med Synbra Holding och de övriga bolag vi förvärvade under 2018 fortgår väl och ger åtskilliga positiva effekter, men också temporärt högre kostnader, särskilt sådana som är relaterade till omstruktureringar och avgångsvederlag.

Det är med tillfredsställelse vi noterar att vi lyckats öka produktionen med mer än 10 procent under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet föregående år vid vår anläggning för råvara i Etten-Leur i Nederländerna.

Vår danska verksamhet uppvisar förbättrade resultat under kvartalet efter stängningen av vår anläggning i Såby förra året och sammanslagningen av de två danska organisationerna. Båda våra segment, P&C och Insulation, noterar förbättringar.

Som tidigare kommunicerats har resultaten i de svenska verksamheterna varit otillfredsställande och vi har därför initierat ett antal åtgärder för att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten i denna del av vår verksamhet. Vi noterar att åtgärderna redan ger förbättrade resultat. Vi ser dock en fortsatt utmanande situation i Sverige och i januari tog vi beslut om att stänga produktionsenheten i Dorotea för att konsolidera produktionen och ytterligare optimera kostnadsstrukturen. Vi noterade vi också något lägre volymer från fordonsindustrin i Sverige (P&C) under första kvartalet.

I Norge är större delen av vårt resultat kopplat till försäljningen av fisklådor till laxodlingsindustrin. Under årets första kvartal noterade vi en något lägre aktivitet i de fiskslakterier vi levererar till. De flesta större laxodlingsföretagen i Norge har emellertid ökade volymer i sina prognoser för 2019 jämfört med 2018.

Vi kickstartade 2019 med vårt engagemang att leda EPS-industrins förändring gentemot den cirkulära ekonomin. Sedan etableringen av Circular har vi lanserat ett antal aktiviteter för att öka insamling och återvinning av EPS, inklusive installering av insamlings- och kompakteringsstationer vid åtskilliga platser samt lanseringen av konceptet “Use-ReUse”. Use-ReUse syftar till att sätta en ny standard för branschen genom att erbjuda lösningar för insamling och återvinning. Vi är också mycket tillfreds med att kunna offentliggöra vårt förvärv av 51 procent av det belgiska återvinningsföretaget EcoFill i mars i år.

Se den fullständiga delårsrapporten för perioden januari-mars 2019 i bifogad PDF.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Knudsen
Director of IR and Communications
BEWiSynbra Group AB
Tel: +47 9756 1959

Marie Danielsson
CFO
BEWiSynbra Group AB
Tel +46 70 661 0047

Om BEWiSynbra Group AB
BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade tillverkarna av expanderbar polystyren (EPS) i Europa, och fokuserar på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, så väl som isolering. Hållbarhet och Innovation är strategiska drivkrafter för koncernens konkurrenskraft och BEWiSynbra har en ambitiös målsättning för sina initiativ beträffande återvinning.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08:00 CET den 16 maj 2019.

Om oss

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade producenterna av expanderad polystyren (EPS) i Europa, med fokus på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, såväl som isolering. Innovation och hållbarhet är en viktig drivkraft för koncernens konkurrensfördel, och BEWiSynbra har en ambitiös inställning till sina återvinnings initiativ.

Prenumerera

Dokument & länkar