Delårsrapport för BEWiSynbra Group för perioden januari till september 2019

Report this content

VÄSENTLIGA PUNKTER 2019

Information inom parentes refererar till motsvarande period föregående år.

Tredje kvartalet

 • BEWiSynbra Groups nettoomsättning uppgick till 1 145,8 MSEK under det tredje kvartalet (1 160,2 MSEK), en minskning med 1,2% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Justerad EBITDA uppgick till 137,2 MSEK (98,3 MSEK) och justerad EBITA till 84,3 MSEK (65,3 MSEK)
 • Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 5,6 MSEK under kvartalet (-20,1 MSEK)
 • EBIT för koncernen uppgick till 60,7 MSEK (33,2 MSEK)
 • BEWiSynbra förvärvade 51% av det danska återvinningsföretaget Eurec i juli

De första nio månaderna

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 443,6 MSEK under de tre första kvartalen 2019 (2 685,8 MSEK), en ökning med 28,2% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Justerad EBITDA uppgick till 447,2 MSEK (216,1 MSEK) och justerad EBITA till 286,1 MSEK (149,2 MSEK)
 • Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 31,6 MSEK (-4,2 MSEK)
 • EBIT för koncernen uppgick till 202,2 MSEK (122,7 MSEK)
 • I mars förvärvade BEWiSynbra 51% av det belgiska återvinningsföretaget EcoFill och i juli 51% av det danska återvinningsföretaget Eurec
 • Den 24 oktober offentliggjorde BEWiSynbra lanseringen av världens första EPS-råvara av 100% återvunnen EPS

Rik Dobbelaere, Koncernchef BEWiSynbra Group:

BEWiSynbra uppvisar en stabil utveckling. Intäkterna påverkas av lägre marknadspriser i samtliga segment. Under kvartalet kvarstod trenden från första halvåret med minskande volymer i de nordiska länderna, med undantag av Finland, stabila volymer i Nederländerna samt en positiv volymutveckling i Portugal. I Sverige har insatserna varit omfattande under året med att vända resultatutvecklingen, vilket tidigare kommunicerats. Vi börjar nu se effekterna av dessa insatser. I Norge påverkas våra volymer av lägre slaktvolymer under 2019 i de fiskslakterier vi levererar fisklådor till, jämfört med föregående år, vilka kan variera från ett år till ett annat på grund av biologiska faktorer. 

Under 2019 har priserna pressats av ett högt utbud på marknaden för EPS råmaterial och därmed påverkades både intäker och lönsamhet i vårt segment RAW. De lägre råmaterialpriserna hade emellertid en positiv effekt på marginalerna i våra downstream-segment Packaging & Components och Insulation. Det visar att vår integrerade affärsmodell, från råmaterial till produktion av slutprodukter, tjänar som en stabiliserande faktor för koncernen som helhet och gör oss väl rustade inför olika marknadsscenarier.

Som tidigare kommunicerats har vi haft omfattande utmaningar med en av våra produktionslinor i vårt segment RAW under året. Dessa påverkar tyvärr fortfarande segmentets lönsamhet, men vi förväntar oss att problemen ska vara lösta i början av 2020.

Det är med tillfredsställelse vi noterar att de flesta av våra regioner levererat positiva bidrag till vår marginalutveckling under såväl tredje kvartalet som årets första nio månader. Även om detta delvis kan förklaras av gynnsamma råmaterialpriser, bidrar också ett flertal andra faktorer; de åtgärder vi vidtagit för att minska kostnader och förbättra effektiviteten i de svenska verksamheterna, tillväxten i Finland och Portugal samt synergieffekter i samband med sammanslagningen med Synbra.

Slutligen kan vi glädjas åt att vårt kontinuerliga arbete med utveckla nya och mer hållbara material och produkter, liksom vår återvinningsverksamhet utvecklas väl. Vi har uttryckt att vi ska vara ledande i förändringen i EPS-industrin, och med vår lansering helt nyligen av världens första EPS-råmaterial bestående av 100 procent återvunnen EPS, sluter vi cirkeln för EPS livscykel. Det betyder att vi kan minska användningen av fossila råmaterial och minska branschens avfall, och samtidigt bidra till att skydda varor och människor med våra högkvalitativa produkter.

Se den fullständiga delårsrapporten för perioden januari – september 2019 i bifogad PDF.

För ytterligare information, kontakta:

Charlotte Knudsen, Director of IR and Communications, BEWiSynbra Group AB, tel: +479756 1959

Marie Danielsson, CFO, BEWiSynbra Group AB, tel: +46 70 661 0047

Om BEWiSynbra Group AB

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade tillverkarna av expanderbar polystyren (EPS) i Europa, och fokuserar på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, så väl som isolering. Hållbarhet och Innovation är strategiska drivkrafter för koncernens konkurrenskraft och BEWiSynbra har en ambitiös målsättning för sina initiativ beträffande återvinning.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 oktober kl. 08:00.