Rättelse: Komplettering i dagens pressmeddelande från BEWiSynbra Group (publ) om delårsrapport

Pressmeddelande 2018-08-30 om delårsrapport jan-juni 2018 för BEWiSynbra Group AB (publ) kompletteras med sammanfattning, information om MAR, samt rapporten i PDF-format.

Andra kvartalet, april-juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 126,5 % och uppgick till 1 034,4 MSEK (456,7 MSEK). Synbra svarade för 98,4 % av denna ökning. Justerat för valuta ökade omsättningen med 120,8 %.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 93,9 MSEK (25,8 MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 71,5 MSEK (13,1 MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 96,6 MSEK (11,1 KMEK).
 • Resultatet påverkades positivt av jämförelsestörande poster om 25,1 MSEK (-2,1 MSEK).
 • Den 5 april beslutade en extra bolagsstämma om en riktad nyemission om 400 MSEK, även det en del i finansieringen av Synbra-förvärvet. Vidare emitterades i april ett fyraårigt seniort säkerställt obligationslån om 75 MEUR, med en rörlig ränta om Euribor 3m + 4,75%.
 • Den 14 maj slutfördes förvärvet av Synbra Holding B.V. och en extra bolagsstämma beslutade den 12 juli att moderbolaget skulle byta namn till BEWiSynbra Group AB (publ).

Januari-juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 71,9 % och uppgick till 1 525,6 MSEK (887,7 MSEK). Synbra svarade för 70,5 % av denna ökning. Justerat för valuta ökade omsättningen med 67,1 %.
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 128,1 MSEK (36,4 MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 91,7 MSEK (11,0 MSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 107,5 MSEK (12,7 KMEK).

VD-KOMMENTAR

Den 14 maj offentliggjorde vi att förvärvet av  Synbra Holding B.V. var helt genomfört, och i den föreliggande halvårsrapporten är det därmed första gången vi rapporterar det konsoliderade resultatet för den nya koncernen.

Under vårt nya namn BEWiSynbra Group bildar vi Europas ledande aktör när det gäller cellplast-produkter. Att integrera de båda företagen utan att störa relationen med våra kunder har legat högst på agendan från dag ett, och det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar att processen hittills är i takt med våra förväntningar.

Exempelvis har våra enheter för råvaruproduktion redan integrerats under en ny ledningsgrupp, och produkt- och leveransplanering optimeras nu för att säkra högsta möjliga servicenivå för våra kunder.

Detsamma gäller vår danska verksamhet som redan bedrivs integrerat under en ny ledningsgrupp. Verksamheten kombinerar styrkorna i två bolag som tidigare var konkurrenter, och omfattar efter samgåendet både förpacknings- och isoleringsmarknaden. Tidigare var BEWi endast aktivt i förpackningssegmentet i Danmark.

Integrationsprocesser initieras också för samordning av huvudkontorsfunktioner som Finans och Administration, samt Inköp för att skapa så effektiva processer och så hög servicegrad som möjligt. För dessa funktioner utarbetar vi policies som blir gemensamma för hela koncernen. 

Verksamheten i den nya BEWiSynbra-koncernen blir integrerad i högre grad än som var fallet för de två enskilda bolagen före förvärvet. Bland annat kan mer än 50% av råmaterialet avsättas internt, med andra ord kommer en större del av värdekedjan att hanteras internt. Marknadsmässigt får vi en minskad exponering mot Norden och växer i Europa med både råvaruleveranser och vår egen downstream i Benelux, Portugal och Spanien.

När det gäller det generella marknadsläget ser vi en fortsatt stabil efterfrågan på våra marknader. Vi bedömer att konjunkturen generellt förblir stabil, särskilt inom byggnation, industri och e-handelssegmenten.

Sedan i juni har jag privilegiet att leda koncernens nybildade ledningsgrupp med medlemmar från både det tidigare BEWi Group och Synbra. Tillsammans representerar vi djupa och breda kunskaper när det gäller marknad, produkter och produktion. Vi har alla ett djupt engagemang för BEWiSynbra som en god förebild för alla sina intressenter.

Rik Dobbelaere

För ytterligare information, kontakta Marie Danielsson, CFO, tel 070-661 00 47.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti kl. 08:00.

BEWiSynbra is an innovative player and a vital component of European business, offering qualified and sustainable packaging solutions and insulation systems for buildings. The Group’s products protect and safeguard the transportation of foodstuffs, electronics and many other types of sensitive products, and meet legislators’ increasingly strict requirements for more efficient insulation of buildings. The Group has around 1,000 employees in six countries and sales of approximately SEK 4.5 billion, and its registered office is located in Solna, Sweden. BEWiSynbra Group is owned to 51.6% by Frøja Invest AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade producenterna av expanderad polystyren (EPS) i Europa, med fokus på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, såväl som isolering. Innovation och hållbarhet är en viktig drivkraft för koncernens konkurrensfördel, och BEWiSynbra har en ambitiös inställning till sina återvinnings initiativ.

Prenumerera

Dokument & länkar