• news.cision.com/
  • Beyond Frames/
  • Beyond Frames Entertainment AB (publ) genomför riktad nyemission om 45 MSEK till kvalificerade investerare för att finansiera en accelererad tillväxtstrategi

Beyond Frames Entertainment AB (publ) genomför riktad nyemission om 45 MSEK till kvalificerade investerare för att finansiera en accelererad tillväxtstrategi

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Styrelsen för Beyond Frames Entertainment AB (publ) (“Beyond Frames” eller “Bolaget”) har i fredags, den 2 juli 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission av 1 451 613 aktier till ett antal kvalificerade investerare (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen görs till en teckningskurs om 31 SEK per aktie och tillför således Bolaget 45 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett anbudsförfarande.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital för att accelerera satsningen mot att bli en av världens största aktörer inom spel till digitala glasögon.

Kommentar från Beyond Frames tf vd, Ricky Helgesson

”Den här finansieringen hjälper oss att realisera de målsättningar vi tidigare kommunicerat. Vi förväntar oss en stark tillväxt inom våra 4 verksamhetsområden - Studios, Publishing, M&A, och Porting - där vi i tätt samarbete med ledande VR-konsoltillverkare siktar på att över tid tiofaldiga vår spelportfölj.

Sedan i höstas säljer en VR-spelkonsol - Facebooks Oculus Quest 2 - i paritet med nya Xbox och PlayStation - men på VR-konsolen finns idag endast ca 200 spel på grund av Facebooks höga kvalitetskrav. Vi har några av VR-konsolens högst betygsatta spel och en nära relation till Facebook och andra VR-plattformar, vilket gör oss mycket väl positionerade inom spelbranschens snabbast växande segment.

Under emissionen har vi sett ett starkt intresse från investerare som delar vår uppfattning. Vår marknad exploderar, vi har flera starka team och har etablerats som en högkvalitativ aktör inom VR. Vi är väl positionerade för att bli en av världens största aktörer inom spel för digitala glasögon.”

Emissionen

Den Riktade emissionen har tecknats av ett antal kvalificerade investerare, bland annat av MW Asset Management AB och konsortiet Patrik Bloch, Viktor Vallin och David Wallsten.

Genom den Riktade emissionen tillförs Bolaget 45 MSEK före emissionskostnader (vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK). Teckningskursen uppgår till 31 SEK per aktie och har fastställts genom ett anbudsförfarande med kvalificerade investerare. Teckningskursen motsvarar cirka 12 procent rabatt jämfört med den 10-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP) innan 2 juli 2021. Utifrån detta förfarande är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Genom den Riktade emissionen ökar antalet aktier i Beyond Frames med 1 451 613, från 14 223 323 till 15 674 936, och aktiekapitalet ökar med 72 580,65 SEK, från 711 166,15 SEK till 783 746,80 SEK. Den Riktade emissionen innebär således en utspädning för Beyond Frames befintliga aktieägare om cirka 9 procent.

De nya aktierna kommer att upptas till handel på Spotlight Stock Market så snart den Riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende den Riktade emissionen om högst 1 415 613 aktier är villkorat av godkännande vid extra Bolagsstämma den 26 juli 2021. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare, Skarp Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ricky Helgesson, tf vd Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Tel: +46 791 00 22 90
 E-post: ir@beyondframes.com

Denna information är sådan information som Beyond Frames Entertainment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021, kl. 08:00 CEST.

Om Beyond Frames

Beyond Frames, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Odd Raven Studios och Moon Mode.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.


 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar