Beyond Frames genomför riktad nyemission om 13,4 MSEK för ökad expansionstakt

Report this content

Styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) (“Beyond Frames” eller "Bolaget") har beslutat om, och genomför en riktad nyemission av 1 250 000 aktier (”Nyemissionen”), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 juni 2020. I fredags kontaktades ett antal kvalificerade, privata investerare med erfarenhet av investeringar inom spelbranschen, vilka nu har fulltecknat nyemissionen. Det tillförda kapitalet kommer att bidra till att ytterligare öka expansionstakten genom utgivande av fler speltitlar i den växande VR-marknaden.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Teckningsperioden var 9 till 11 oktober 2020 och teckningskursen fastställdes genom ett anbudsförfarande, vilket gav teckningskursen 10,70 SEK per aktie som motsvarar ca 15 procent rabatt gentemot den 10-dagars volymviktade genomsnittskursen om 12,57 SEK (VWAP) innan teckningsperioden. Utifrån detta förfarande är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Styrelsen har beslutat att emittera upp till 1 250 000 nya aktier, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 26 juni 2020. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital för att accelerera publicering av nya spel på VR-marknaden. Nyemissionen har fulltecknats av sex kvalificerade, privata investerare med tidigare erfarenhet av investeringar inom spelbranschen. Emissionsbeloppet uppgår till 13,4 MSEK före emissionskostnader om ca 1 MSEK. De sex nytillkomna aktieägarna är ej närstående till styrelse, ledning eller anställda.

”Som vi tidigare kommunicerat ser vi att VR-spelmarknaden står inför en kraftig tillväxt. Med en offensiv emission som denna kan vi accelerera och publicera ytterligare spel till VR-marknaden redan under 2021. Vi har idag fyra nya spel under utveckling men bedömer att bolaget har en sådan stark position att lansering av ytterligare titlar redan nästa år skulle gynna bolaget. Vår bedömning är att efterfrågan av nya VR-titlar med hög kvalitet är stor och att konkurrensen är fortsatt låg, vilket bolaget avser att kapitalisera på. Nya VR-spel från Beyond Frames kan erhållas genom egenutveckling i våra befintliga studios, förvärv av IP, förvärv av fler spelstudios och genom nya publishing-affärer. Jag är övertygad om att det är precis rätt tajming för att växla upp inom VR-spel nu.”, säger vd Ricky Helgesson.

Beyond Frames har under de senaste månaderna kommunicerat ett flertal betydande genombrott kring kommersialiseringen av Bolagets produkter: Beyond Frames spel har visat hög kvalitet bland annat genom att ett spel innehar det tionde högsta betyget i världen bland alla spel på Facebooks viktiga Oculus Quest-konsol. När Facebooks vd, Mark Zuckerberg, presenterade den grafiska kvaliteten i bolagets kommande VR-spelkonsol, visades material från tre spel, där Beyond Frames spel var ett av dem. Kvaliteten på Beyond Frames spel framgår också av ett flertal nomineringar till priser under 2020. Vidare har bolaget kommunicerat en kraftigt ökad omsättning och andra kommersiella framgångar, såsom att dotterbolaget Moon Mode har säkrat ca 3 MSEK i bidrag från ett av världens största tech-bolag för utveckling av ett VR-spel som skall lanseras under 2021.

Nyemissionen medför att antalet aktier i Beyond Frames ökar med 1 250 000, från 12 835 306 till 14 085 306, och att aktiekapitalet ökar med 62 500 SEK, från 641 765,30 SEK till 704 265,30 SEK. Nyemissionen innebär vidare en utspädning av Beyond Frames befintliga aktieägare om ca 8,87 %. De nya aktierna förväntas upptas till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att de teckningsberättigade erlagt betalning för aktierna och Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:
Ricky Helgesson, vd Beyond Frames Entertainment AB (publ)
+46 79-100 22 90
ir@beyondframes.com

Regulatorisk Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Beyond Frames Entertainment AB (publ) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Beyond Frames har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Denna information är insiderinformation som Beyond Frames Entertainment AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-10-12.

Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode och Odd Raven Studios.

https://beyondframes.com/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar