Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, fredagen den 26 juni 2020 kl 14:00.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) beslutat att justera arrangemanget runt årsstämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.

Upplägget för årsstämman avses vara enligt följande:

 • Årsstämman minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks.
 • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
 • Aktieägare ombeds att avstå från att ta med biträden.
 • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen kommer att begränsas.
 • Aktieägare som har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp ombeds att personligen avstå från att närvara vid årsstämman fysiskt. Detsamma gäller aktieägare som upplever sjukdomssymptom. Möjlighet finns att utse ombud med fullmakt, se nedan.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 18 juni 2020 (pga att avstämningsdagen fredagen den 19 juni 2020 är midsommarafton), dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 22 juni 2020.

Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com eller brevledes till Beyond Frames Entertainment AB (publ), Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 18 juni 2020, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.beyondframes.com.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman;
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
 14. Val av revisor;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier;
 16. Avslutande av stämman.

Aktieägarnas beslutsförslag

Punkt 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Aktieägarna föreslår att bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 189 200 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 47 300 kronor per ledamot. Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarna föreslår omval av Ricky Helgesson, Mikael Söderström och Robert Liljeson. Till ny styrelseledamot och styrelseordförande föreslås Fredric Gunnarson. Daniel Drambo (VD) avböjer omval som styrelseledamot och styrelsen får därmed en större viktning med erfarenhet från spelbranschen.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Robert Liljeson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till - 5 147 861 avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till 40 648 812.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran på bolaget.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 15 beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 12 835 306 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beyondframes.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm, maj 2020

Styrelsen

Prenumerera