Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma:s i Quality Hotel The Box lokaler på Aspögatan 7, 582 78 i Linköping den 26 juli 2021 kl. 10:00.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har styrelsen i Beyond Frames Entertainment AB (publ) beslutat att justera arrangemanget runt stämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.

Upplägget för stämman avses vara enligt följande:

 • Stämman minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks.
 • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
 • Aktieägare ombeds att avstå från att ta med biträden.
 • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen kommer att begränsas.
 • Aktieägare som har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp ombeds att personligen avstå från att närvara vid årsstämman fysiskt. Detsamma gäller aktieägare som upplever sjukdomssymptom. Möjlighet finns att utse ombud med fullmakt, se nedan.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 16 juli 2021, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast dagen den 20 juli 2021.

Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com eller brevledes till Beyond Frames Entertainment AB (publ) c/o Helios Consulting, Svarvargatan 14 d, 112 49 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 16 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 20 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.”

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.beyondframes.com.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman;
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Beslut om stämmans godkännande i efterhand avseende styrelsens villkorade beslut om emission av aktier  
 8. Särskilt bemyndigande för styrelsen
 9. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Föreslås att Fredric Gunnarsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om stämmans godkännande i efterhand avseende styrelsens villkorade beslut om emission av aktier

Föreslås att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 72 580,65  kronor genom nyemission av högst 1 451 613  aktier.

1.         För teckning av de nyemitterade aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av externa investerare.

2.         Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital för att accelerera publicering av nya spel på VR-marknaden.

3.         Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista, Bilaga B, senast den 4 juli 2021. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

4.         Teckningskursen är 31 kronor per aktie, fastställdes genom ett anbudsförfarande till kvalificerade investerare. Detta som motsvarar ca 12 procent rabatt gentemot den 10-dagars volymviktade genomsnittskursen om 35 kr och 23 öre (VWAP) innan teckningsperioden (17 juni 2021 till den 1 juli 2021), vilket gav ovan angivna teckningskursen. Utifrån detta förfarande är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig. Vid full anslutning skall således emissionslikviden utgöras av högst 45 000 003 kronor. Det belopp som överstiger kvotvärdet ska överföras till den fria överkursfonden.

5.         Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 30 juli 2021. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

6.         De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

7.         Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 7 beslut om riktad nyemission av aktier fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 14 223 323 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beyondframes.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

juli 2021

Styrelsen

ir@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Odd Raven Studios och Moon Mode.

https://beyondframes.com/

Prenumerera

Dokument & länkar