Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB den 3 juni 2019 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a)       Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b)      Stämman beslutade att förlusten ska överföras i ny räkning samt att utdelning inte ska ske.

c)       Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna Ricky Helgesson, Mikael Söderström, Robert Liljeson, Daniel Drambo och verkställande direktör Johan Larsson.

d)      Stämman beslutade att ett fast arvode om totalt 168 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 46 500 kronor per ledamot och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

e)      Till styrelseledamöter valdes Ricky Helgesson, Daniel Drambo, Mikael Söderström och Robert Liljeson genom omval. Till styrelseordförande omvaldes Ricky Helgesson.

f)        Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som låtit meddela att auktoriserade revisorn Gabriella Hermansson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

g)      Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången. Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran på bolaget. Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen

VD

johan.larsson@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom VR och AR.

Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, dels  genom organisk tillväxt.

Om oss

Beyond Frames bedriver spelutveckling genom oberoende spelstudios och med fokus på Virtual Reality och Augmentet Reality. Bolaget såväl förvärvar spelstudios, som bygger upp nya spelstudios organiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar