Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Vid årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 26 juni 2020 i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a)       Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b)      Stämman beslutade att förlusten ska överföras i ny räkning, samt att utdelning inte skall ske.

c)       Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna Ricky Helgesson, Mikael Söderström, Robert Liljeson och Daniel Drambo, samt avgående vd Daniel Drambo och fd vd Johan Larsson.

d)      Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 141 900 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 47 300 kronor per ledamot. Ledamöter som uppbär lön från bolaget erhåller inget arvode. Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

e)      Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av Ricky Helgesson, Mikael Söderström och Robert Liljeson genom omval och nyval av Fredric Gunnarson. Aktieägarna föreslår vidare att Fredric Gunnarson väljs till styrelsens ordförande.

Stämman avtackade den avgående styrelseledamoten, Daniel Drambo, för dennes insatser för bolaget.

f)        Aktieägarna föreslår vidare nyval av det registrerade revisionsbolaget Revideco AB med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Det noterades att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Gabriella Hermansson som huvudansvarig revisor entledigades därmed.

g)      Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran på bolaget.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Protokoll­et från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på företagets webbsida, https://beyondframes.com/financial-reports/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ricky Helgesson, vd Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Tel: +46 791 00 22 90
E-post: ir@beyondframes.com

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode, Odd Raven Studios och Zenz VR.

https://beyondframes.com/

Prenumerera

Dokument & länkar