• news.cision.com/
  • BICO Group/
  • BICO har ingått avtal om att förvärva QInstruments, en marknadsledare inom avancerad provberednings-automation för biomedicin och life science-forskning samt klinisk diagnostik.

BICO har ingått avtal om att förvärva QInstruments, en marknadsledare inom avancerad provberednings-automation för biomedicin och life science-forskning samt klinisk diagnostik.

Report this content

BICO Group AB (publ) ("BICO") har ingått avtal med aktieägarna i QInstruments GmbH ("QInstruments") om att förvärva samtliga utestående aktier, på kassa- och skuldfri basis samt under förutsättning att rörelsekapitalet vid tillträdet motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet, för en total köpeskilling om 61,25 miljoner euro ("Förvärvet"), varav 3 miljoner euro kommer betalas beroende på milstolpar baserade på förbestämd omsättning och EBITDA. Av den totala köpeskillingen kommer cirka 13 procent att betalas genom nyemission av aktier i BICO B (”Vederlagsaktierna”) och resterande del kommer att betalas kontant. BICO:s styrelse kommer att besluta att emittera Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

QInstruments grundades 2003 av Olaf Simmat och Christian Stange, och är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av avancerad provberedningsautomation och vätskehanteringsrobotar för arbetsflöden inom biomedicin och life science-forskning samt klinisk diagnostik. QInstruments förväntas växa med cirka 40 procent under 2021 och generera cirka 10,8 miljoner euro i nettoomsättning med en 45-procentig EBIT-marginal. Bolaget har 28 anställda och huvudkontor i Jena, Tyskland och har ett leverantörsnätverk runt om i världen.

Teknologi banar väg och driver vetenskaplig forskning framåt. Genom att kombinera biologi, teknik och ingenjörskonst på nya sätt kan vi förändra framtidens hälsa från grunden. I och med att genomik får allt större betydelse innebär detta komplement till portföljen att kunderna får tillgång till ett växande utbud av produkter och tjänster för samtliga led i arbetsflödet inom biokonvergens. I detta sammanhang är QInstruments en ledande aktör inom utveckling av framstående och kundcentrerad provberedningsutrustning samt teknik som påverkar stora forskningsområden och som gör skillnad i de resultat kunderna kan uppnå. Inom life science är det av yttersta vikt att få rätt resultat i tid, eftersom det i slutändan påverkar patientens hälsa. Tillsammans fortsätter vi vår resa för att demokratisera kritiska arbetsflöden för att främja sjukvård”, Erik Gatenholm, VD och medgrundare, BICO.

Under de senaste 20 åren har vi utvecklat avancerade instrument som ger användarna pålitlig data, vilket möjliggör precis forskning som driver vetenskapen framåt. Vårt team uppfinner användarvänliga och intuitiva system som på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggör tvärvetenskaplig forskning. Vi delar en gemensam vision med BICO om att tillämpa precisionsteknik för att lösa dagens utmaningar och vi ser fram emot att bli en del av denna spännande koncern och framför allt att få bidra till att sätta vår prägel på revolutionen inom biokonvergens”, Olaf Simmat, VD och medgrundare, QInstruments.

Motivering för förvärvet

Förvärvet är i linje med BICO:s kommersiella biokonvergensstrategi och kompletterar BICO:s produktutbud genom provberedning för att blanda lösningar med avancerade vätskedispenseringsrobotar och arbetsflöden. QInstruments kommer att fortsätta som ett fristående företag och vara en del av BICO:s affärsområde Bioautomation.

QInstruments är ett av de ledande bolagen inom utveckling, tillverkning och försäljning av verktyg för precis och effektiv provberedning. Deras innovativa produktportfölj inom avancerad vätskehantering kan på ett sömlöst sätt integreras i BICO:s befintliga arbetsflöden. Koncernen ser dessutom stor potential att integrera denna teknologi i nya instrument.

Köpeskilling

Köpeskillingen för samtliga utestående aktier i QInstruments på kassa- och skuldfri basis, och under antagandet att rörelsekapitalet vid tillträdet motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet, uppgår till 61,25 miljoner euro, varav 3 miljoner euro kommer betalas förutsatt att vissa förbestämda milstolpar baserade på omsättning respektive EBITDA uppfylls. Av den totala köpeskillingen kommer cirka 13 procent att betalas genom nyemission av Vederlagsaktier och resterande del kommer att betalas kontant.

Emission av Vederlagsaktierna

BICO:s styrelse beslutar att emittera Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Vederlagsaktierna kommer att emitteras till en teckningskurs som bestäms av den volymviktade genomsnittskursen för BICO-aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under fem efterföljande handelsdagar, där sista värderingsdagen är dagen före datumet för slutförande av affären.

Slutförande

Förvärvets slutförande och överlåtelse av aktierna i QInstruments kommer att ske så snart som rimligen möjligt, förutsatt att alla villkor för slutförande är uppfyllda.

QInstruments kommer efter transaktionens slutförande att förbli nuvarande enhet och ha kvar samma ledningsgrupp.

QInstruments kommer att konsolideras i BICO:s räkenskaper och i den finansiella rapporteringen från slutförandet av förvärvet.

BICO:s styrelse kommer att besluta om en apportemission av Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Rådgivare

Hengeler Mueller agerade legala rådgivare till BICO i samband med Förvärvet, och Ebner Stolz biträdde med finansiell- och skatterådgivning.

För mer information, vänligen besök: Läs mer på: www.qinstruments.com

För mer information, vänligen kontakta:

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: 070 991 86 04   

E-mail: gd@bico.com

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef
Telefon:
070 830 08 90

E-mail: il@bico.com    

Denna information är sådan som BICO Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021, kl. 19:05 (CEST).

Om BICO

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedels-screening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa. Koncernens produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 000 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com