• news.cision.com/
  • BICO Group/
  • CELLINK AB offentliggör utfall av erbjudandet av Seniora Icke-Säkerställda Konvertibla Skuldebrev med konvertering till B-aktier och emissionen av B-aktier till totalt belopp om 3 miljarder kr

CELLINK AB offentliggör utfall av erbjudandet av Seniora Icke-Säkerställda Konvertibla Skuldebrev med konvertering till B-aktier och emissionen av B-aktier till totalt belopp om 3 miljarder kr

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN ERBJUDANDENA ELLER FÖRSÄLJNINGARNA AV VÄRDEPAPPRENA SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

VÄRDEPAPPRENA NÄMNDA HÄRI FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS TILL ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNANSTANS.

CELLINK AB (publ) offentliggör utfallet av erbjudandet av Seniora Icke-Säkerställda Konvertibla Skuldebrev med konvertering till B-aktier och emissionen av B-aktier till totalt belopp om 3 miljarder kr

Göteborg, 12 mars 2021 - Som en uppföljning på pressmeddelandet den 11 mars 2021 offentliggör CELLINK (”CELLINK” eller ”Bolaget”) prissättningen för (i) en emission av Seniora Icke-Säkerställda Konvertibla Skuldebrev med förfallodag 2026 (”Konvertiblerna”) till ett belopp om 1,5 miljarder kronor, villkorligt konverterbara till nya och/eller befintliga B-aktier i CELLINK (”B-aktier”), samt (ii) en riktad nyemission av B-aktier (”Nya B-aktier”) till en teckningskurs om 420 kronor per aktie (motsvarande en rabatt om cirka 3,4 procent jämfört med stängningskursen för CELLINKs B-aktie på Nasdaq Stockholm den 11 mars 2021), motsvarande ett belopp om 1,5 miljarder kronor ökat från 1,25 miljarder kronor (”Nyemissionen”, gemensamt med emissionen av Konvertiblerna, ”Erbjudandet”).

Erbjudandet genomfördes utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget anser att utnyttjandet av den flexibilitet som tillhandahålls av en riktad emission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare är den mest lämpliga strukturen för Bolaget att använda just nu, vilket gör det möjligt att anskaffa kapital på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Nyemissionen beslutades av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2020.

ANVÄNDNING AV LIKVIDEN

Nettolikviden från Erbjudandet kommer att användas till att finansiera förvärvet av MatTek Corporation, Bolagets löpande verksamhet (inklusive för att finansiera framtida förvärv) och till att öka antalet instrument och förbrukningsvaror lanserade inom applikationsområdet för att reducera djurförsök. På så sätt fortsätter CELLINK arbetet för en positiv inverkan på levande organismer vilket redan inkluderar produkter som möjliggör effektivare och hållbarare forskning samt möjliggör säkrare läkemedelsutveckling och läkemedelstestning både för människor och djur.

Huvudsakliga villkor för Konvertiblerna

Konvertiblerna kommer att ha ett nominellt belopp om 2 000 000 kronor vardera och kommer att emitteras till 100 % av deras nominella belopp. Om de inte tidigare konverterats, lösts in eller köpts och indragits i enlighet med Konvertibelvillkoren kommer Konvertiblerna att lösas in till 100 % av deras nominella belopp den 19 mars 2026. Konvertiblerna förväntas ha en räntekupong om 2,875 % årligen, som betalas i efterskott på halvårsbasis i lika stora utbetalningar den 19 september och 19 mars varje år, med första betalning den 19 september 2021. Konverteringskursen fastställdes till 598.50 kronor motsvarande en premie uppgåendes till 42,5 % jämfört med teckningskursen av en B-aktie i Nyemissionen. Den initiala konverteringskursen är föremål för sedvanliga justeringar i enlighet med Konvertibelvillkoren.

Bolaget kan lösa in samtliga, men inte endast delar av, utestående Konvertibler till dess nominella belopp tillsammans med upplupen och obetald ränta vid vilken tid som helst (i) på eller efter 9 april 2024, om Paritetsvärdet (enligt definitionen i Konvertibelvillkoren) under en period om minst 20 handelsdagar under någon period av 30 sammanhängande handelsdagar som inte slutar tidigare än 7 handelsdagar innan meddelande om inlösen i det nominella beloppet om 2 000 000 kronor per Konvertibel överstiger 2 600 000 kronor eller (ii) om mindre än 15 % av det sammanlagda nominella beloppet av de ursprungligen emitterade Konvertiblerna förblir utestående.  Bolaget kommer även ha ett sedvanligt skatteanrop under förutsättning att så krävs för bruttobetalningarna, med förbehåll för rätten för innehavarna av Konvertiblerna att välja att inte lösas in och att därefter ta emot nettobetalningar, som vidare beskrivet i Konvertibelvillkoren.    

Konvertibelinnehavare kommer att ha rätt att kräva att deras Konvertibler blir inlösta till deras nominella belopp inklusive upplupen och obetald ränta för det fall att ett Kontrollägarskifte eller en Free Float‑Händelse inträffar (som definierat i Konvertibelvillkoren).    

Konvertiblerna erbjöds genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande till institutionella investerare i enlighet med Regulation S (”Regulation S”) i US Securities Act 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) utanför USA och andra jurisdiktioner i vilka erbjudanden eller försäljning av Konvertiblerna skulle vara förbjuden enligt tillämplig lag.

Likviddag för Konvertiblerna förväntas äga omkring den 19 mars 2021 (”Slutförandedatumet”). En ansökan om upptagande till handel för Konvertiblerna på Open Market-segmentet (Freiverkehr) på Frankfurtbörsen avses göras inom 90 dagar från Slutförandedagen.

Förutsatt att full konvertering sker, medför Konvertiblerna en utspädning om 4,8 procent av det totala antalet utestående aktier och 3,8 procent av rösterna i CELLINK genom en ökning av antalet utestående B-aktier med cirka 2 505 750, från 51 221 793 till 53 727 543 och en ökning av aktiekapitalet med 62 643,75 kronor, från 1 318 044,83 kronor till 1 380 688,58 kronor.

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners genomförde en parallell placering av cirka 1,04 miljoner befintliga B‑aktier i CELLINK (”Deltaplaceringen”) till ett pris om 420 kronor per aktie för vissa Konvertibeltecknares räkning, som önskade sälja B‑aktierna genom blankning till av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners upphandlade köpare som säkringsarrangemang mot den marknadsrisk som de är exponerade mot i förhållande till Konvertiblerna de förvärvar i Erbjudandet.

Aktieägarbeslut

Bolaget kommer att kalla aktieägarna till bolagsstämma (”Stämman”) som ska hållas den 26 april 2021 och under inga omständigheter senare än 31 maj 2021 (”Long Stop-dagen”) för att söka aktieägarnas godkännande av styrelsens beslut att Konvertiblerna ska vara konverterbara till B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Aktieägarbeslutet”).

I händelse av att Aktieägarbeslutet inte antas vid Stämman kommer Konvertiblerna kunna avräknas kontant och Bolaget har rätt att föreslå Aktieägarbeslutet vid en efterföljande bolagsstämma för sina aktieägare.

Endast under Settlementperioden (om aktuellt) (som definierat i Konvertibelvillkoren) och innan Fysiska Slutförandedatumet kommer Konvertibelinnehavare att kunna lösa in Konvertibler till det Alternativa Kontantbeloppet (som definierat i Konvertibelvillkoren). Bolaget (i) kan om Stämman har hållits på eller före Long Stop-dagen och Aktieägarbeslutet har lagts fram men inte antagits vid Stämman, eller (ii) ska om Stämman inte har hållits på eller före Long-Stop-dagen lösa in samtliga, men inte endast delar av, Konvertibler till det högre beloppet av (i) 102 % av det nominella beloppet för Konvertiblerna, och (ii) 102 % av det Skäliga Konvertibelvärdet (som definierat i Konvertibelvillkoren), i båda fall tillsammans med upplupen och obetald ränta och som vidare framgår av Konvertibelvillkoren.

Efter Aktieägarbeslutet och registrering av Konvertiblerna hos Bolagsverket, kommer Bolaget att underrätta Konvertibelinnehavarna härom senast den tionde affärsdagen i Stockholm efter Long Stop‑dagen, där det kommer att anges vilket datum (”Fysiska Slutförandedatumet”) som Konvertiblerna kommer att kunna konverteras till B-aktier.

Bolagets grundare (Erik Gatenholm, Hector Martinez och Gusten Danielsson) har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för förslaget till Aktieägarbeslutet.

NYEMISSIONEN

Nyemissionen genomfördes i enlighet med villkoren i det placeringsavtal som ingåtts mellan Bolaget och Joint Bookrunners genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande riktat till kvalificerade investerare.

De Nya B-aktierna erbjöds (i) utanför USA i enlighet med Regulation S under Securities Act och (ii) inom USA endast till personer som skäligen kan antas utgöra kvalificerade institutionella köpare (”QIBs”) enligt Rule 144A i Securities Act eller med stöd av något annat undantag från registreringskraven i Securites Act.

Nyemissionen omfattade 3 571 429 Nya B-aktier, motsvarande cirka 7,0 % av det nuvarande utestående aktiekapitalet av B-aktier i CELLINK och 6,8 % av det aktuella utestående totala aktiekapitalet i CELLINK. Nyemissionen kommer att innebära en utspädning om 6,8 procent av det totala antalet utestående aktier och 5,4 procent av rösterna i CELLINK genom en ökning av antalet utestående B‑aktier med 3 571 429, från 51 221 793 till 54 793 222 och en ökning av aktiekapitalet med 89 285,73 kronor, från 1 318 044,83 kronor till 1 407 330,55 kronor.

Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 420 kronor per ny B-aktie och har bestämts genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare samt befintliga aktieägare deltog i Nyemissionen.

Likviddag för Nyemissionen förväntas äga rum på, eller omkring, den 16 mars 2021.

ALLMÄNT

I samband med Erbjudandet har Bolaget för sin egen och sina dotterbolags räkning gentemot Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners lämnat ett sedvanligt lock-up åtagande under en period om 90 kalenderdagar efter (i) Slutförandedatumet, eller (ii) slutförandedatumet för Nyemissionen, med vissa undantag (inklusive ett undantag för aktier som emitterats, överförts eller avyttrats som vederlag för ett förvärv eller joint venture som genomförts av Bolaget eller något av dess dotterföretag där motparten åtar sig att ingå en motsvarande lock-up för den återstående tiden av perioden). Vidare har vissa aktieägare, styrelseledamöter och befattningshavare i Bolaget åtagit sig att inte sälja några aktier under en period om 90 kalenderdagar efter (i) Slutförandedatumet eller (ii) slutförandedatumet för Nyemissionen, med vissa undantag inklusive ett undantag för överlåtelse av teckningsoptioner.

Detta pressmeddelande bör läsas i sin helhet. Du bör särskilt läsa och förstå den informationen i avsnittet ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

INVOLVERADE PARTER

Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för erbjudandet av Konvertiblerna, tillsammans med Carnegie som Joint Bookrunner.

Carnegie, Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan AG agerade Joint Bookrunners för Nyemissionen.

I samband med Erbjudandet agerade Advokatfirman Vinge KB svensk legal rådgivare och Sullivan & Cromwell LLP engelsk legal rådgivare till Bolaget. Setterwalls Advokatbyrå agerade svensk legal rådgivare och Clifford Chance LLP engelsk legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Göteborg, 12 Mars 2021

CELLINK AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO Gusten Danielsson, CFO
Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00 Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04
Telefon (US): +1 (650) 515 5566 Telefon (US): +1 (857) 332 2138
Email: eg@cellink.com Email: gd@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 01.30 CET den 12 mars 2021.

Om CELLINK

Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare

Viktig information

Ingen åtgärd har vidtagits av Bolaget, Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners eller något av deras respektive koncernbolag som skulle tillåta ett erbjudande av Konvertiblerna, B-aktier eller de Nya B-aktierna (tillsammans ”Värdepappren”) eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något erbjudandematerial eller marknadsföringsmaterial relaterat till Värdepappren i någon jurisdiktion där åtgärder för sådant ändamål krävs. Personer i vars besittning detta pressmeddelande kommer är skyldiga enligt Bolaget, Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners att upplysa sig själva om, och att observera, varje sådan begränsning.

Detta pressmeddelande är ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, dess territorier och provinser, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande är endast till för generell information och utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan till ett erbjudande om att köpa värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara otillåten.

Värdepappren som nämns i detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, att registreras i enlighet med Securities Act, eller i enlighet med värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion tillhörande USA, och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA utan registrering enligt Securities Act eller undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringkraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagarna i någon delstat eller någon annan jurisdiktion tillhörande USA.

Konvertiblerna erbjuds och säljs utanför USA i ”offshore transactions” såsom definierat i, och i enlighet med, Regulation S. En placerare och varje potentiell faktisk ägare av Konvertiblerna är, och kommer under tiden som Konvertiblerna är tecknade att vara, utanför USA och tecknar Konvertiblerna i en ”offshore transaction” såsom definierat i, och i enlighet med, Regulation S.

De Nya B-aktierna erbjuds och säljs (i) utanför USA i ”offshore transactions” såsom definierat i, och i enlighet med, Regulation S eller (ii) i USA endast till personer som skäligen antas utgöra en QIB i transaktioner som inte involverar något ”public offering” såsom definierat i sektion 4(a)(2) i Securities Act och/eller i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act. En placerare och varje potentiell faktisk ägare av de Nya B-aktierna är, och kommer under tiden som de Nya B-aktierna tecknas att vara, (i) utanför USA och tecknar de nya B-aktierna i en ”offshore transaction” såsom definierat i, och i enlighet med, Regulation S, eller (ii) (a) en QIB och (b) tecknar nya B-aktier i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act. Inget offentligt erbjudande av Värdepappren genomförs i USA.

Värdepappren har inte och kommer inte att kvalificeras för försäljning till allmänheten under tillämpliga kanadensiska värdepapperslagar. Följaktligen kommer varje erbjudande och försäljning av Värdepappren i Kanada att genomföras på en grund som är undantagen kraven avseende prospekt och registrering av handlare i sådana värdepapperslagar.   

Detta pressmeddelande och Erbjudandet adresseras endast till, och riktas mot personer i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) vilka är kvalificerade investerare (”Kvalificerade Investerare”) såsom avses i artikel 2 i förordning (EU) 2017/1129. Detta pressmeddelande distribueras därutöver i Storbritannien endast till, och riktas endast till, personer som är kvalificerade investerare såsom avses i artikel 2 i förordning (EU) 2017/1129 då den utgör en del av inhemsk lag enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") och som också är: (i) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande och dess innehåll får inte ligga till grund för åtgärder eller förlitas på (1) i Storbritannien, av personer som inte är relevanta personer, eller (2) i någon medlemsstat i EES, av personer som inte är Kvalificerade Investerare. Eventuella investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgängligt för (1) relevanta personer i Storbritannien och (2) Kvalificerade Investerare i medlemsstater inom EES, och kommer endast engageras med sådana personer.

Förbud mot försäljning till icke-professionella investerare i EES – Detta pressmeddelande distribueras inte till och Värdepappren är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt tillgängliggöras för och ska inte erbjudas, säljas eller på annat sätt tillgängliggöras till en icke-professionell investerare i EES.  Med icke-professionell investerare avses i detta sammanhang en person som är en (eller flera) av följande: (i) en icke-professionell klient, såsom avses i punkt (11) i artikel 4(1) i direktiv 2014/65/EU (med tillägg, ”EU MiFID II”); eller (ii) en kund såsom avses i direktiv (EU) 2016/97 (”Försäkringsdistributionsdirektivet”), där sådan kund inte skulle kvalificeras som en professionell klient såsom avses i punkt (10) i artikel 4(1) i EU MiFID II. Följaktligen har inget informationsdokument som krävs av förordning (EU) 1286/2014 (”PRIIPs Förordningen”) för erbjudande eller försäljning av Värdepappren eller annars tillgängliggör dem för icke-professionell investerare i EES upprättats och därför kan det vara otillåtet enligt PRIIPs Förordningen att erbjuda, sälja eller annars tillgängliggöra Värdepappren till icke-professionell investerare i EES. 

Förbud mot försäljning till icke-professionella investerare i Storbritannien – Detta pressmeddelande distribueras inte till och Värdepappren är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt tillgängliggöras för och ska inte erbjudas, säljas eller på annat sätt tillgängliggöras till någon icke-professionell investerare i Storbritannien.  Med icke-professionell investerare menas i detta sammanhang en person som är en (eller flera) av följande: (i) en icke-professionell klient, såsom definierat i punkt (8) i artikel 2 i förordning (EU) 2017/565 då den utgör en del av inhemsk lag i Storbritannien med anledning av EUWA, eller (ii) en kund i den mening som avses i bestämmelserna i Financial Services and Markets Act 2000 (med tillägg, ”FSMA”) och varje regel eller bestämmelse stiftad under FSMA för att implementera direktiv (EU) 2016/97, där denna kund inte skulle kvalificeras som en professionell klient, såsom definierat i punkt (8) i artikel 2(1) i förordning (EU) 600/2014 då den utgör en del av inhemsk lag i Storbritannien med anledning av EUWA. Följaktligen har inget informationsdokument som krävs av förordning (EU) 1286/2014 då den utgör en del av inhemsk lag i Storbritannien med anledning av EUWA (”UK PRIIPs Förordningen”) för erbjudande eller försäljning av Värdepappren eller annars tillgängliggör dem för icke-professionell investerare i Storbritannien upprättats och därför kan det vara otillåtet enligt UK PRIIPs Förordningen att erbjuda, sälja eller annars tillgängliggöra Värdepappren till icke-professionell investerare i Storbritannien. 

EU MiFID II produktstyrningskrav / Professionella investerare och ECP:s enda målmarknad – Endast för ändamål avseende varje tillverkares produktgodkännandeprocess, har målmarknadsbedömningen i förhållande till Värdepappren lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för Värdepappren endast utgör godtagbara motparter och professionella kunder, såsom de definieras i MiFID II; och (ii) alla distributionskanaler för Värdepappren till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga. Personer som sedan erbjuder, säljer eller rekommenderar Värdepappren (”distributör”) bör beakta tillverkarens målmarknadsbedömning; en distributör som lyder under MiFID II är emellertid ansvarig för att genomföra en egen målmarknadsbedömning avseende Värdepappren (genom att antingen anta eller förfina tillverkarens målmarknadsbedömning) och att bestämma lämpliga distributionskanaler.

UK MIFIR produktstyrningskrav / Professionella investerare och ECP:s enda målmarknad – Endast för ändamål avseende varje tillverkares produktgodkännandeprocess, har målmarknadsbedömningen i förhållande till Värdepappren lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för Värdepappren endast utgör godtagbara motparter, såsom definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS") och professionella kunder såsom definierat i förordning (EU) 600/2014 då den utgör en del av inhemsk lag i Storbritannien med anledning av EUWA (”UK MiFIR”); och (ii) alla distributionskanaler för Värdepappren till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga. Personer som sedan erbjuder, säljer eller rekommenderar Värdepappren (”distributör”) bör beakta tillverkarens målmarknadsbedömning; en distributör som lyder under FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook ("UK MiFIR Product Governance Rules") är emellertid ansvarig för att genomföra en egen målmarknadsbedömning avseende Värdepappren (genom att antingen anta eller förfina tillverkarens målmarknadsbedömning) och att bestämma lämpliga distributionskanaler. Målmarknadsbedömningen påverkar inte eventuella kontraktuella eller legala försäljningsrestriktioner i relation till något erbjudande om Värdepappren.

Joint Bookrunners agerar exklusivt för CELLINK och ingen annan i samband med Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som deras respektive klient i samband med Erbjudandet och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än CELLINK för att tillhandahålla skyddsåtgärder som ges deras respektive klienter, och inte heller för att tillhandahålla rådgivning i samband med erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande, någon transaktion, arrangemang eller annat ärende som detta pressmeddelande behandlar.

I samband med Erbjudandet kan Joint Bookrunners och deras dotterbolag ta upp en del av Värdepappren i Erbjudandet och/eller förvärva Värdepapper som en huvudposition och kan i denna egenskap köpa, sälja, erbjuda att sälja Värdepapper och andra värdepapper i Bolaget för sin egen räkning, och/eller sin koncern eller relaterade investeringar i samband med Erbjudandet, Deltaplaceringen eller i övrigt. 

Joint Bookrunners och deras dotterbolag kan även ingå finansiella arrangemang (inklusive swappar, optioner eller avtal för marginaler) med investerare. I samband med detta kan Joint Bookrunners och deras dotterbolag, från tid till annan, förvärva, hålla eller avyttra Värdepappren och/eller andra värdepapper eller derivat i sådana värdepapper. Joint Bookrunners och deras dotterbolag har inte för avsikt att avslöja utsträckningen av någon sådan investering eller transaktion annat än i enlighet med någon legal eller regulatorisk förpliktelse att göra så.

Ingen av Joint Bookrunners eller någon av deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, dotterbolag, rådgivare eller agenter accepterar något ansvar eller skyldighet för eller ger någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på sanningen, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från tillkännagivandet) eller annan information som rör Bolaget, dess dotterbolag eller intressebolag, vare sig det är skriftligt, muntligt eller i en visuell eller elektronisk form, och hur det än överförts eller gjorts tillgängligt eller för eventuella förluster till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller på annat sätt som uppstår i samband därmed.


Dokument & länkar