CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK

Styrelsen för CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 29 september 2016, beslutat om en riktad nyemission till en minde grupp investerare om totalt 344 829 B-aktier.

  • Teckningskursen uppgår till 87 SEK per aktie baserat på 30 dagars volymviktat genomsnittspris med en rabatt om 7,5 procentenheter.
  • CELLINK tillförs sammanlagt 30 MSEK.
  • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att öka och bredda basen av långsiktiga och engagerade aktieägare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att möjliggöra en beredskap för en högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv.  
  • Styrelsen bedömer att emissionen kommer att vara till nytta för bolaget och därmed för dess aktieägare.  
  • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent av kapitalet och cirka 3,3 procent av rösterna i Bolaget.
  • Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier från 6 520 847 till 6 865 676 stycken.
  • Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 6 895 847 aktier till totalt 7 240 676 aktier, fördelat på 375 000 A-aktier och 6 865 676 B-aktier.
  • Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 32 184 SEK från 689 585 till 724 068 SEK och ökar antalet röster från 10 270 847 till 10 615 676 röster.

Den riktade emissionen tecknas enligt följande:

Investerare Volym (SEK) Antal B-aktier
Claes Dinkelspiel 10 000 041 114 943
Gustavia Ny Teknik 3 000 021 34 483
Jonas Nordlund 3 000 021 34 483
Kåre Gilstring 3 000 021 34 483
Mangold Stiftelseportfölj 3 000 021 34 483
Mangold Fondkommission AB 2 749 983 31 609
Spectric Inteligence AB 2 000 043 22 989
Carl Bennet AB 1 250 016 14 368
Gryningskust Holding AB 999 978 11 494
Rikard Akhtarzand 999 978 11 494
Totalt 30 000 123                 344 829

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till CELLINK i samband med emissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                          Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                               Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: eg@cellink.com                                   E-post:
gd@cellink.com

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D- Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 13:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar