CELLINK meddelar ökning av antalet aktier och röster

Report this content

Antalet aktier och röster i CELLINK AB (publ) har ökat till följd av en nyemission av 666 028 aktier av serie B som genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av Ginolis Oy. Styrelsen beslutade om apportemission den 1 mars 2021 i enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2020.

Vidare har antalet aktier ökat till följd av en riktad nyemission av 3 571 429 aktier av serie B som styrelsen beslutade om den 11 mars 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2020.

Slutligen utnyttjades 454 480 teckningsoptioner inom ramen för CELLINKs optionsprogram 2018 för nyteckning av 454 480 aktier av serie B. 

Genom händelserna ovan, som Bolagsverket registrerade under mars månad, ökade antalet aktier och röster i CELLINK med totalt 4 691 937.

Per den 31 mars 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i CELLINK till 56 293 222, varav 1 500 000 är aktier av serie A och 54 793 222 är aktier av serie B, motsvarande totalt 69 793 222 röster. Aktiekapitalet uppgår till 1 407 330,550 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Gusten Danielsson, CFO CELLINK
Telefon: +46 709-91 86 04
E-mail:
gd@cellink.com

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef, CELLINK
Telefon: +46 708-30 08 90
Email:
il@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 08:00 (CEST).

Om CELLINK

Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerareDokument & länkar