Kallelse till årsstämma i CELLINK AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i CELLINK AB, org.nr 559050-5052 (”Bolaget” eller ”Cellink”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Cellink värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Cellink att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Nästkommande informationstillfälle från Cellink äger rum onsdagen den 12 maj 2021 då Bolaget anordnar en digital kapitalmarknadsdag. Det är även denna dag som Bolagets kvartalsrapport för januari-mars 2021 offentliggörs. Vid detta tillfälle välkomnas Cellinks aktieägare att ta del av presentationer om Bolagets agenda för biokonvergens, strategi, finansiell utveckling samt presentationer om Bolagets verksamhet. Anmälan finns tillgänglig på www.cellink.com/investerare.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

För att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 16 april 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
 • dels avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast fredagen den 23 april 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade via bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid årsstämman, begära att vara omregistrerade för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före tisdagen den 20 april 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.cellink.com. Förhandsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Cellink tillhanda senast fredagen den 23 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: CELLINK AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@cellink.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och revisor
 11. Fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion
 12. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom CELLINK-koncernen
 15. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av konvertibla skuldebrev
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKERNA 1, 8, 9, 10 OCH 11

Valberedningen, som består av Rolf Classon, utsedd av Erik Gatenholm, Claes Dinkelspiel, utsedd av Hector Martinez, Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden och Carsten Browall, styrelseordförande i Cellink, lämnar följande förslag:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Carsten Browall, eller, vid hans förhinder, den som valberedningen utser, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår avseende arvoden (arvoden fastställda vid föregående årsstämma i parentes) att

 1. 475 000 (400 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande,
 2. 200 000 (150 000) kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter,
 3. 75 000 (50 000) kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet,
 4. 40 000 (25 000) kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
 5. 50 000 (0) kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och
 6. 25 000 (0) kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvoden och ersättningar enligt ovan ska endast utbetalas till ledamot som inte är anställd i Bolaget eller dotterbolag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Carsten Browall, Aristotelis Nastos, Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm och Helena Skåntorp. Ingela Hallberg har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.cellink.com.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de per utgången av september månad till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit Bolaget. För det fall styrelsens ordförande, direkt eller indirekt, utgör en av de fyra största aktieägarna, ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren, eller annars den som valberedningen utser inom sig. Ordföranden i valberedningen får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på Bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen med undantag för skäliga utlägg som ska ersättas av Bolaget. 

Valberedningen utses för perioden fram till dess nästa valberedning utses.

Om en nominerande aktieägare önskar ersätta av aktieägaren utsedd ledamot i valberedningen med en annan person, ska en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.

Om styrelseordföranden, om denne är ledamot av valberedningen, önskar avgå i förtid, ska en sådan begäran skickas till valberedningens ordförande och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd, 

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska ledamoten som är utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Valberedningen kan i sitt fria val bestämma att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i CELLINK AB. 

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen uppgifter består av följande: 

 •  att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete, 
 •  att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, 
 •  att i samarbete med Bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor, 
 •  att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, och revisor, 
 •  att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande på årsstämman, samt 
 •  att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning och instruktion för valberedningen.

Principerna finns tillgängliga i sin helhet på Bolagets hemsida, www.cellink.com.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 3, 7(b), 12, 13, 14, 15, 16 OCH 17

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Veronica Christiansson, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 7(b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman stående medlen, 2 131 266 855 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.

Punkt 12 – Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med nedan.

Omfattning

Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen för Cellink samt Bolagets styrelseledamöter i den mån andra ersättningar än sådana som beslutats av årsstämman utgår till styrelseledamöter. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, CFO och andra personer i bolagsledningen. Med andra personer i bolagsledningen avses personer som ingår i ledningsgruppen och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören och CFO. Chefer direkt underställda den verkställande direktören är i Bolagets fall CTO, GC eller affärsområdeschefer.

Riktlinjerna är framåtblickande och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte sådana ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.

Cellink är ett biokonvergensföretag som utvecklar tekniker som möjliggör en utveckling och produktion av mänsklig vävnad, single-cell Omics och cellinjeutveckling. En stor del av verksamheten baseras på forskning och utveckling inom området där utvecklingen sker hos Bolaget men främst tillsammans med Bolagets kunder i forskningssamarbeten. Cellinks konkurrenskraft bygger på en snabb produktutveckling, koncentrerade försäljningsinsatser och en god förståelse för kundernas behov. Bolagets position på den globala marknaden har förstärkts tack vare produktutveckling, strategiska förvärv samt genom ett effektivt arbete av det globala säljteamet på strategiskt viktiga marknader. Genom Bolagets strategiska förvärv utvidgas Cellinks teknologiportfölj vilket möjliggör ytterligare expansion inom läkemedelsindustrin.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se www.cellink.com.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I Bolaget har inrättats fem långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2021 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga program. Programmen omfattar mer än 100 anställda i Bolaget. Programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Programmen uppställer vidare krav på deltagarens egen investering och/eller anställning och en flerårig innehavstid. För mer information om dessa aktierelaterade incitamentsprogram, se www.cellink.com.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den fasta kontantlönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier/av den fasta årliga kontantlönen.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning ska vara affärsmässigt motiverad, beakta marknadsmässigheten av individens fasta lön och inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen baserat på förslag från ersättningsutskottet.

Pension

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 31 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte den ledande befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 31 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För ledande befattningshavare stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från Bolagets sida får uppsägningstiden vara högst 12 månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 12 månader för den verkställande direktören och/eller övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats, ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Den verkställande direktören ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av klyftan mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär ett antal förtydligande i enlighet med gällande lag. Förslaget innebär emellertid inga väsentliga förändringar i förhållande till Bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Cellink har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna att beakta vid framtagandet av detta förslag.

Punkt 14 – Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom CELLINK-koncernen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i CELLINK (”Co-worker LTIP 2021”) i enlighet med punkterna 14a – 14c nedan. Besluten under punkterna 14a, 14b och 14c nedan är villkorade av varandra. Co-worker LTIP 2021 föreslås omfatta alla anställda och konsulter i Cellink.

Co-worker LTIP 2021 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas optioner (”Optioner”) som är föremål för en fyraårig intjäningsperiod. All tilldelning av Optioner kommer att bestämmas enligt en värdebaserad metod där det teoretiska värdet på Optionerna beaktas. Leverans av aktier till deltagarna i samband med utnyttjande av intjänade Optioner kommer möjliggöras genom teckningsoptioner. Avsikten är att kostnaderna för sociala avgifter relaterade till utnyttjande av tilldelade och intjänade Optioner ska täckas av det kontanta vederlag som inflyter från deltagarna vid utnyttjande av Optionerna. I samband med tilldelning av Optionerna kommer Bolaget att bedöma, baserat på exempelvis hemvist (och således skattesats) för deltagarna, om det är nödvändigt med en finansiell säkring genom teckningsoptioner som innehas av Bolaget eller ett dotterbolag.

Under Co-worker LTIP 2021 och utöver Optionerna kan vissa anställda, efter beslut av styrelsen, erbjudas att förvärva totalt 500 000 teckningsoptioner (”Teckningsoptioner”), vilka ska fördelas såsom beskrivet enligt nedan. Priset per Teckningsoption ska, vid överlåtelse till deltagarna, fastställas av Bolaget eller av en oberoende värderingsman eller revisor utsedd av Bolaget, och ska motsvara Teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Nedan angivna villkor för Optioner gäller även för Teckningsoptioner.

Som ett led i genomförandet av Co-worker LTIP 2021 kommer högst 3 000 000 teckningsoptioner emitteras i enlighet med punkten 14b-c nedan. De 3 000 000 teckningsoptionerna kommer att täcka såväl tillhandahållandet av aktier som, om så erfordras, sociala avgifter.

14a – Förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda

Bakgrund till förslaget

Co-worker LTIP 2021 riktar sig till de anställda och konsulter i Cellink. Styrelsen för Cellink anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera anställda och konsulter i Cellink samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Det föreslagna programmet är viktigt för Bolagets förmåga att attrahera, behålla och motivera kvalificerade nyckelpersoner i USA och Europa. Ett konkurrenskraftigt aktiebaserat incitamentsprogram kommer att vara en nyckelkomponent för att kunna attrahera och behålla högt kompetenta och erfarna individer när Cellink arbetar framåt.

Styrelsen bedömer att Co-worker LTIP 2021 kommer att medföra att deltagarnas intressen sammanfaller med aktieägarnas intressen. Co-worker LTIP 2021 är anpassat till Cellinks nuvarande position och behov. Styrelsen anser att Co-worker LTIP 2021 kommer att öka deltagarnas engagemang i Cellinks verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Villkor för Optioner och Teckningsoptioner

För Optionerna ska följande villkor gälla.

 • Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
 • Storleken på den individuella tilldelningen kommer att bestämmas enligt en värdebaserad metod.
 • Styrelsen ska besluta om tilldelning av Optioner senast dagen som infaller ett år efter årsstämman 2021 (där varje respektive dag för tilldelning är en ”Tilldelningsdag”).
 • Varje Option ger innehavaren rätt att förvärva en B-aktie i Cellink till ett i förväg bestämt pris om 598,50 kronor per aktie.
 • Omedelbart före offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2025 eller, för det fall sådan rapport inte offentliggörs, den 1 juni 2025, såsom tillämpligt, och förutsatt med vissa sedvanliga undantag (inkluderande ålderspension och bestående arbetsoförmåga till följd av olyckshändelse eller sjukdom) att deltagaren fortfarande är anställd av Cellink (eller, vad avser konsulter, fortfarande tillhandahåller tjänster till Cellink), ska Optionerna intjänas i enlighet med följande (”Intjänandedagen”):
 1. 50 procent om Cellink-koncernens försäljning per aktie uppgår till eller är lika med 50 kronor under år 2024; och
 2. 50 procent om Cellink-koncernens EBITDA varit positiv under varje år från och med 2021 till och med 2024 (intjäningen ska minska med 12,5 procent för varje år som Cellink-koncernens EBITDA inte har varit positiv från och med 2021 till och med 2024).
 • Den sista tidpunkten vid vilken Optionerna ska kunna utnyttjas ska vara den 30 juni 2026.
 • Antalet Optioner kommer att omräknas i händelse av förändringar i Cellinks aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
 • Optionerna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
 • Optionerna kan tilldelas av moderbolaget och andra bolag inom Cellink-koncernen.

Utöver ovan gäller följande villkor för Teckningsoptionerna.

 • Priset för Teckningsoptioner som deltagare förvärvar efter första Tilldelningsdagen ska motsvara det aktuella marknadsvärdet.
 • Ett bolag inom Cellink-koncernen ska i samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna till deltagarna i Co-worker LTIP 2021, och med vissa undantag, ha rätt att återköpa Teckningsoptionerna om deltagarens anställning eller uppdrag inom koncernen är avslutat eller om deltagaren vill överlåta sina Teckningsoptioner innan de kan utnyttjas.

Tilldelning av Optioner och Teckningsoptioner

Styrelsen ska besluta om tilldelning av Optioner senast dagen som infaller ett år efter årsstämman 2021. Det totala antalet Optioner som kan tilldelas deltagarna inom ramen för Co-worker LTIP 2021 uppgår till högst 2 500 000 och det totala antalet Teckningsoptioner som kan tilldelas deltagarna inom ramen för Co-worker LTIP 2021 uppgår till högst 500 000.

Rätt att erhålla Optioner i Co-worker LTIP 2021 ska tillkomma Bolagets anställda och konsulter. Den maximala tilldelningen per kategori uppgår till 500 000 Optioner för koncernledningen, 1 000 000 Optioner för ledande befattningshavare och anställda och 1 000 000 Optioner för övriga anställda, såsom tillämpligt.

Styrelsen ska besluta om tilldelning av Teckningsoptioner senast dagen som infaller ett år efter dagen för årsstämman. Rätten att erhålla Teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets anställda och konsulter. Den maximala tilldelningen per kategori ska uppgå till 250 000 Teckningsoptioner för koncernledningen och 250 000 Teckningsoptioner ledande befattningshavare och anställda, såsom tillämpligt.

Bolagets CEO, Erik Gatenholm, och CTO, Hector Martinez, båda tillika större aktieägare i Bolaget, har beslutat sig från att avstå från deltagande i Co-worker LTIP 2021 till förmån för övriga deltagare.

Utformning, administrering och rätten att ändra villkoren för Optionerna

Styrelsen ansvarar för utformningen av de detaljerade villkoren för Co-worker LTIP 2021, inom ramen för de ovan angivna villkoren och riktlinjerna. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för Cellink baserat på utländska skatteregler. Styrelsen ska även ha rätt att göra andra justeringar om det sker betydande förändringar i Cellink eller dess omvärld som skulle medföra att Co-worker LTIP 2021:s beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften.

Beredning av förslaget

Co-worker LTIP 2021 har initierats av Cellinks styrelse. Co-worker LTIP 2021 har beretts av ersättningsutskottet och granskats av styrelsen.

Utspädning

Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras vid utnyttjande av Optioner och Teckningsoptioner under Co-worker LTIP 2021 kommer att omfatta totalt högst 3 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,3 procent vid full utspädning. Med beaktande även av de aktier som kan komma att ges ut till följd av Bolagets tidigare implementerade personaloptionsprogram, uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 8,9 procent vid full utspädning. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie”.

Information om Cellinks existerande incitamentsprogram finns i Cellinks årsredovisning för 2019/2020, not 6, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.cellink.com.

Programmets omfattning och kostnader

Co-worker LTIP 2021 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Under antagande om en B-aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av Optionerna om 372 kronor, en årlig uppgång av B-aktiekursen med 20 procent och att alla Optioner tilldelas direkt enligt antagandena som anges under ”Utspädning” ovan, uppskattas den genomsnittliga årliga kostnaden för Co-worker LTIP 2021 enligt IFRS 2 uppgå till cirka 13 miljoner per år före skatt. Den genomsnittliga årliga kostnaden för sociala avgifter uppskattas uppgå till cirka 6,5 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, att Optionerna tjänas in i sin helhet, att fyra års löptid återstår för samtliga Optioner och kostnader för sociala avgifter om i snitt 15 procent. Avsikten är att kostnaderna för sociala avgifter associerade med Co-worker LTIP 2021 ska täckas av det kontanta vederlag som inflyter från deltagarna vid utnyttjande av Optionerna. Om nödvändigt ska kostnaderna för sociala avgifter täckas av säkringsåtgärder genom emission av teckningsoptioner vilka kommer att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av Optionerna. I vilket fall kommer kostnaderna för sociala avgifter associerade med Co‑worker LTIP 2021 att vara helt täckta och kommer därför inte påverka Bolagets kassaflöde.

Den totala kostnaden av Co-worker LTIP 2021, inkluderat alla kostnader för sociala avgifter, beräknas enligt ovanstående antaganden att uppgå till cirka 78 miljoner kronor.

Kostnaderna associerade med Co-worker LTIP 2021 förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader”.

Leverans av aktier enligt Co-worker LTIP 2021

För att säkerställa leverans av aktier enligt Co-worker LTIP 2021 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter vid utnyttjande föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med punkten 14b-c nedan.

14b – Förslag avseende emission av teckningsoptioner av serie 2021/2026.1

I syfte att tillförsäkra leverans av B-aktier under Co-worker LTIP 2021 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att emittera högst 2 500 000 teckningsoptioner (vilket inkluderar teckningsoptioner för att potentiellt säkra kostnader för sociala avgifter), varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 62 500 kronor enligt följande:

 1. Rätt att teckna de 2 500 000 teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Cellink Options AB, ett helägt dotterbolag till CELLINK AB (publ). Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Co-worker LTIP 2021. Cellink Options AB ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagare eller till en finansiell mellanhand i samband med utnyttjande.
 2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas på en särskild teckningslista senast den 10 maj 2021. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
 3. Teckningskursen för de B-aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde.
 4. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registreringen av emissionen.
 5. Anmälan om teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
 6. De nytecknade B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

14c – Förslag avseende emission av teckningsoptioner av serie 2021/2026.2

I syfte att tillförsäkra leverans av B-aktier under Co-worker LTIP 2021 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att emittera högst 500 000 teckningsoptioner (vilket inkluderar teckningsoptioner för att potentiellt säkra kostnader för sociala avgifter), varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 500 kronor enligt följande:

 1. Rätt att teckna de 500 000 teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Cellink Options AB, ett helägt dotterbolag till CELLINK AB (publ). Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Co-worker LTIP 2021. Cellink Options AB ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagare.
 2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas på en särskild teckningslista senast den 10 maj 2021. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
 3. Teckningskursen för de B-aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till 598,50 kronor. Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 4. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registreringen av emissionen.
 5. Anmälan om teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
 6. De nytecknade B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Punkt 15 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av konvertibla skuldebrev

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om att Cellink, genom emission av konvertibler, ska uppta ett konvertibelt lån med ett sammanlagt lånebelopp om nominellt högst 1 500 000 000 SEK. Envar konvertibel ska ha ett nominellt belopp om 2 000 000 SEK. Följande villkor ska gälla för emissionen, varvid definierade termer ska ha den betydelse som framgår av villkoren för konvertiblerna ”Villkoren”.

 1. För konvertiblerna gäller de villkor som framgår av detta beslut samt vad som i övrigt framgår av Villkoren. Villkoren har upprättats och verkställts i en engelskspråkig version och har sedan översatts till en svenskspråkig version endast i syfte att möjliggöra registrering hos Bolagsverket. För det fall den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skiljer sig åt, ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.
 2. Konvertiblerna ska emitteras till sitt nominella belopp.
 3. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara vidtalade arrangörer och annan part som anvisas av arrangör enligt överenskommelse med CELLINK AB (publ). Konvertiblerna ska tecknas på separat teckningslista.
 4. Teckning av konvertiblerna ska ske senast den 19 mars 2021 och betalning för konvertiblerna ska ske senast den 19 mars 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning.
 5. Konvertiblerna ska uppbära ränta på det utestående kapitalbeloppet med en initial ränta om 2,875 procent per år. Räntan kommer med vissa mellanrum att omräknas. Fullständiga bestämmelser avseende ränta framgår av Villkoren. Cellink kan, efter eget gottfinnande, besluta att, helt eller delvis och vid valfri tidpunkt, ställa in räntebetalningar om detta anses nödvändigt eller önskvärt.
 6. Konvertiblerna har slutlig förfallodag den 19 mars 2026. Cellink kan, under vissa förutsättningar, lösa in alla (men inte enbart några), av konvertiblerna som är utestående per den 9 april 2024 eller när som helst därefter. Inlösen kan även ske i vissa förutbestämda situationer enligt vad som framgår av Villkoren. Inlösen kräver tillstånd av relevant myndighet.
 7. I händelse av en frivillig eller ofrivillig likvidation eller en konkurs för Cellink ska rätten till betalning enligt konvertiblerna likställas med Bolagets övriga oprioriterade fordringar.
 8. Om vissa förutbestämda förutsättningar inträffar, oavsett tidpunkt, på eller efter Emissionsdagen, och i enlighet med vad som framgår av Villkoren, ska konvertiblerna bli automatiskt konverterade (och utan krav på medgivande eller godkännande från innehavare) till B-aktier. Varken innehavare eller Cellink har vid någon tidpunkt rätt att begära att konvertiblerna ska konverteras till B-aktier.
 9. Konverteringskursen, såsom definierat i Villkoren, ska uppgå till 598,50 SEK per B‑aktie. Konverteringskursen kan bli föremål för omräkning i vissa situationer enligt vad som anges i Villkoren.
 10. Vid konvertering av samtliga konvertibler (baserat på att hela konvertibellånet tecknas) kommer Cellinks aktiekapital att öka med högst 62 656,625 SEK och antalet B-aktier kommer att öka med högst 2 506 265. Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 11. De B-aktier som tillkommer genom konvertering ska ge rätt till vinstutdelning, värdeöverföringar eller betalningar och andra rättigheter med en avstämningsdag eller annan förfallodag för fastställandet eller berättigandet som infaller på eller efter den dag aktierna registrerats i relevant aktiebok som upprätthålls av den centrala värdepappersförvararen efter registrering av aktierna vid Bolagsverket.
 12. Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Syftet med kapitalanskaffningen är att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt för Bolagets tillväxtagenda, finansiera förvärvet av MatTek Corporation och att möjliggöra finansiering av ytterligare strategiska förvärv. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertiblerna sannolikt främst möter efterfrågan av investerare på den internationella kapitalmarknaden. En sådan placering har därför bedömts vara det mest kostnadseffektiva sättet att emittera instrumenten.

Grunden för teckningskursen och räntesatsen har varit ett så kallat accelererat book building-förfarande med syfte att fastställa marknadsmässiga villkor för konvertiblerna.

Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen har avgivits och hålls, tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, tillgängliga på Cellinks huvudkontor.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter kunna fatta beslut om apport- eller kvittningsemission motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter således att minst 10 procent används för apport- eller kvittningsemission i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag samt rättigheter eller för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen snabbt och effektivt ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett effektivt och billigt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 17 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen, huvudsakligen i enlighet med följande.

Bestämmelse Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Ny bestämmelse
§13 Insamling av fullmakter och poströstning
- Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

Besluten under punkterna 14a, 14b och 14c nedan är villkorade av varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar gemensamma beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att besluten ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 15, 16 och 17 ovan, krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 56 293 222 utestående aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A som berättigar till tio röster per aktie och 54 793 222 aktier av serie B som berättigar till en röst per aktie vid årsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar Cellink inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12, 14 och 15, kommer senast tre veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cellink.com, hos Bolaget på adress CELLINK AB (publ), Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e‑postadress.

Förslag till beslut enligt punkt 13, 16 och 17 ovan är fullständigt utformade i kallelsen.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets hemsida enligt ovan.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till CELLINK AB (publ), Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till ir@cellink.com, senast fredagen den 16 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.cellink.com senast onsdagen den 21 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i mars 2021

CELLINK AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Gusten Danielsson, CFO CELLINK
Telefon: +
46 709-91 86 04    
E-mail: gd@cellink.com

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef CELLINK
Telefon: +46 708-30 08 90
E-mail:
il@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021, kl. 08:00 (CET).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com

Dokument & länkar