Bilbranschen klarar återvinningskraven

Report this content

Varje bil som produceras måste enligt lag återvinnas till minst 95 procent. Det är bilproducenternas ansvar att lagen uppfylls. Producentansvaret innebär också att de bilar som producenten satt på marknaden i Sverige ska tas emot kostnadsfritt inom ett rikstäckande mottagningssystem. Få branscher har så hårda krav på återvinning som bilbranschen. Sveriges Radio, har i en serie av avsnitt under rubriken Prylarnas pris, nu granskat bilbranschens hantering av producentansvaret. Sveriges Radio ifrågasätter om branschen uppfyller kravet och menar att plast i bilarna inte återvinns alls.

  • Vi är öppna för en belysning av bilbranschens hantering av producentansvaret. En större transparens är bra och gynnar både bilbranschen och bilägaren. I inslaget påstås det att bilbranschen inte uppfyller producentansvaret. Det är fel. Bilbranschen uppfyller kravet, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.
     
  • En fråga som belyses i inslaget är huruvida återvinning av plast hanteras. Idag går stor del av plasten till förbränning för att skapa energi. I inslaget påstås det vidare att restmaterial från återvinningen inte får användas som material för att täcka deponier, vilket är fel. Enligt ELV-direktivet, som hanterar 95-procentskravet, får man räkna material som omarbetats till konstruktionsmaterial och används för att täcka deponier som materialåtervinning, fortsätter Mattias Bergman.
     
  • Producentansvaret är en viktig byggsten i samhällets strategi för en hållbar utveckling. Att materialet i fordonen återvinnas och användas igen gör att vi kan spara på energi och våra materialtillgångar samt minska koldioxidutsläppen är något som vi arbetar med för att hela tiden förbättra. Ett hållbart samhälle kräver 100 procent återvinning, avslutar Mattias Bergman.

 

Faktaruta
BIL Sweden koordinerar och sköter återvinningsrapporteringen för våra medlemsföretag i enlighet med producentansvarsförordningen (SFS 2007:185) och har gjort så sedan år 2000.

Bildemonterare och fragmenteringsföretag rapporterar in i ett rapporteringssystem som BIL Sweden ansvarar för, se http://materialredovisning.se/. Metoden som används vid rapportering är den så kallade subtraktionsmetoden och är avstämd med Naturvårdsverket. Naturvårdsverket rapporterar i sin tur vidare till Kommissionen i enlighet med ELV-direktivet (2000/53/EG) och rapporteringsbestämmelser enligt beslut (2005/293/EC).

När det gäller återvinningsmålen enligt producentansvarsförordningen SFS 2007:185 §6 ska producenten se till att: ”Från och med år 2015 minst 95 procent av bilens vikt återanvänds eller återvinns, varav minst 85 procent av bilens vikt ska utgöras av återanvändning eller materialåtervinning.”

Vad som kan räknas som materialåtervinning framgår av ELV-direktivet se EU-direktiv 2000/53/EU, artikel 2.7: ”Materialåtervinning: upparbetning i en produktionsprocess av avfallsmaterial i samma syfte som det ursprungliga eller i andra syften, undantaget energiutvinning; med energiutvinning förstås användning av brännbart avfall som ett sätt att generera energi genom direkt förbränning, med eller utan annat avfall men med återvinning av värmen.”

Detta ska inte förväxlas med definitionen av materialåtervinning i avfallsdirektivet 2008/98/EG där ”upparbetning till material som ska användas som bränsle eller fyllmaterial inte definieras som materialåtervinning.”

Det innebär att när man skall räkna ut hur stor andel av bilarna som materialåtervinns så får man även räkna in den fines, dvs restprodukter som omarbetats till konstruktionsmaterial som används för att täcka deponier.

I den vägledning som kommissionen gett ut framgår det tydligt att det är skrivningen i ELV-direktivet som ska tillämpas och inte den i Avfallsdirektivet. Se länken nedan, sidan 3 sista stycket, under rubriken ”Backfilling”.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/ELV-Guidance

Enligt Återvinningsrapporten 2017 så ser återvinningen av lätta fordon som omfattas av producentansvaret ut så här:

Deponi: 4,92 %

Total återvinning inkl. energiåtervinning: 95,08 %

Energiåtervinning: 9,04 %

Materialåtervinning och Återanvändning: 86,04 %

 

För mer information kontakta Mattias Bergman: mattias.bergman@bilsweden.se