Svag ökning av nya personbilar i februar

Report this content

- Registreringarna av nya personbilar ökade i februari med 5,3 procent jämfört med februari ifjol. Under årets två första månader uppgår personbilarnas ökning till 12,8 procent. Årets ökning är väntad eftersom registreringssiffrorna i januari och februari ifjol var dämpade efter rekordregistreringar i december 2019 inför fordonsskattehöjningen 1 januari 2020. Personbilsregistreringarna under januari-februari i år är drygt sex procent lägre jämfört med snittet 2016-2020, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.
 
Fortsatt dämpad tillväxttakt av andelen laddbara personbilar 
- Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in. Detta är en följd av den stora osäkerheten kring årets styrmedelsförändringar i form av bland annat justeringar av Bonus-malussystemet och höjd förmånsskatt. I slutet av förra året lanserades många populära laddbara modeller. Det gav en ketchupeffekt då många fick sina leveranser av beställda bilar i december, vilket också bidrog till inbromsningen, säger Mattias Bergman. 

- Noterbart är att laddhybriderna ökar med 63 procent och står för 82 procent av alla laddbara fordon medan elbilarna minskar med 1,1 procent. Det nya bonus-malussystemet som träder i kraft i april har bidragit till denna utveckling. Laddhybriderna får då i snitt 10 000 kronor lägre bonus samtidigt som elbilarna får motsvarande höjning, fortsätter Mattias Bergman.

- De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade med drygt 22 procent under 2020 jämfört med 2019, enligt färsk statistik från Trafikverket och Transportstyrelsen. Starkt bidragande är den ökade andelen laddbara bilar, men också att det skedde ett trendbrott bland de icke laddbara bilarna. De blev mer energieffektiva och minskade det genomsnittliga utsläppet med nära fem procent, fortsätter Mattias Bergman. 

Lätta lastbilar hårt drabbade av styrmedelsförändringar i Bonus-malus
- Fordonsskatten, malusen, höjs kraftigt den 1 april för bilar som släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer. Den höjda malusen drabbar framför allt lätta lastbilar, där utbudet av laddbara alternativ är begränsat. Vi ser nu att registreringarna av lätta lastbilar ökar, med 46,3 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Ökningen beror dels på att vi jämför med ett svagt första kvartal föregående år av samma skäl som för personbilar, dels på att den kommande malushöjningen medför att fler passar på att köpa en lätt lastbil för att undvika den höjda skatten. Sammantaget uppgår uppgången under årets två första månader till 60,3 procent. Samtidigt är registreringarna under januari-februari drygt 19 procent lägre än snittet de senaste fem åren. Andelen laddbara lätta lastbilar, som fortfarande är begränsade i utbud, uppgår till 4,9 procent under årets två första månader. Vi har löpande påtalat vikten av att de bör särskiljas från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete, säger Mattias Bergman.

- Under 2020 minskade koldioxidutsläppen för nya lätta lastbilar med ca fyra procent enligt Trafikverket och Transportstyrelsen, från 160 g/km 2019 till 154 g/km, fortsätter Mattias Bergman.

Uppgång för tunga lastbilar och bussar 
- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med tio procent i februari jämfört med februari ifjol. Under årets två första månader har tunga lastbilar sammantaget ökat med 1,1 procent. Nyregistreringarna av bussar ökade med 34,6 procent i februari och har hittills i år ökat med 114 procent, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt, avslutar Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna februari 2021 

2021 2020 % 21/20
Personbilar  22 837 21 694 +5,3% 
Andel laddbara personbilar  34,8% 25,1%  
   Laddhybrider 6 560  4 026 +62,9%
   Elbilar 1 394       1 409 -1,1%
Lastbilar, totalt 3 306  2 374 +39,3%
Varav:
   Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton 2 814 1 923 +46,3% 
   Tunga lastbilar, över 16 ton  465 422 +10,2% 
Bussar, totalt 35 26 +34,6% 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för februari omfattar registreringar från 30 januari till och med 26 februari. Antalet registreringsdagar är 20, lika många som i fjol. 

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. 
 
För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, klicka här.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se