Bokslutskommuniké 2002

Report this content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-december 2002 Kvartal Helår 2002 2002 2001 IV III IV 2002 2001 Nettoomsättning, MSEK 1 735 1 804 1 735 7 067 6 910 Rörelseresultat, MSEK 341 354 265 1 214 1 299 Rörelsemarginal, % 20 20 15 17 19 Resultat efter finansiella poster, 312 329 230 1 116 1 181 MSEK Vinst per aktie, SEK 3,85 4,02 2,98 13,25 13,81 · Fortsatt god efterfrågan på marknaden under fjärde kvartalet. Produktionsrekord för Billerud som helhet och för i stort sett alla pappersmaskiner under 2002. · Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till MSEK 341, en minskning med 4 % jämfört med föregående kvartal. Minskningen beror på högre kostnader i samband med underhållsstoppet i Gruvön. · Rörelseresultatet för helåret 2002 blev MSEK 1 214 (1 299). Korrigerat för kostnader av engångskaraktär uppgick helårsresultatet 2001 till MSEK 1 346. · Valutasäkringar påverkade årets resultat positivt med MSEK 316, varav MSEK 131 under fjärde kvartalet. År 2001 påverkade valutasäkringar resultatet negativt med MSEK 20. · Synergieffekter genom bildandet av Billerud gav en positiv resultateffekt på MSEK 100. · Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 25 % (27 %). Exkluderat effekter av valutasäkringar var avkastningen 19 %. · Kassaflödet under året uppgick till MSEK 969, varav MSEK 661 använts till utdelningar och återköp av egna aktier. · Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 6,50 per aktie (3,50), en ökning med 86 % jämfört med förra året. Styrelsen kommer också att föreslå fortsatta återköp av egna aktier. · Baserat på att nuvarande konjunkturläge består och gjorda valutasäkringar, bedömer Billerud att resultatet 2003 kommer att ligga på 2002 års nivå. Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 och Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00 eller 070 217 5225 E-post: info@billerud.com Org.nr 556025-5001 www.billerud.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00400/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00400/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar