Delårsrapport januari–juni 2021

Report this content

Fortsatt lönsam tillväxt och stark kassaflödes-generering

HUVUDBUDSKAP

 • Hög försäljningstillväxt driven av stark efterfrågan
 • Resultatförbättring
 • Stark kassaflödesgenerering
 • Första leveranserna av vätskekartong från Gruvön

KVARTALSRESULTAT

 • Nettoomsättningen ökade med 6% till MSEK 6 504 (6 156). Exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 9%
 • Justerat EBITDA* ökade med 14% till MSEK 883 (774)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 404 (245)
 • Nettoresultatet var MSEK 311 (202)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,50 (0,98)

UTSIKTER

 • Fortsatt starka marknadsvillkor
 • God tillgång på massaved
 • Högre kostnader för insatsvaror kompenseras av prisökningar
 

VD har ordet

Den starka försäljningstillväxten fortsatte under hela det andra kvartalet, driven av volymtillväxt, produktmix och högre priser. Försäljningsvolymerna ökade jämfört med samma period föregående år trots förändrade tidpunkter för underhåll. Lönsamheten fortsatte att förstärkas med utmärkt kassaflödesleverans i det andra kvartalet.

Halvvägs in i 2021 upplevde vi en stark efterfrågan och en god försäljningsutveckling för alla våra produktsegment. De positiva marknadsutsikterna förväntas hålla i sig under hela året. Vi genomför ytterligare prishöjningar inom flera av våra segment för att uppväga kostnadsökningar inom kemikalier, energi, marknadsmassa och logistik. Tillgången på massaved i våra regioner är fortsatt god och prisnivåerna relativt stabila.

I april hade vi en produktionsincident på vårt bruk i Gävle. Lyckligtvis skadades ingen, men vår kartongproduktion stördes under några veckor och jag vill ta tillfället i akt att be alla drabbade kunder om ursäkt. Jag garanterar er att vi ska göra vårt yttersta för att säkerställa stabila leveranser framöver.

Vår nya kartongmaskin i Gruvön, KM7, producerade sina första kommersiella volymer av vätskekartong i maj, vilket var tidigare än planerat. Upprampnings- och certifieringsarbetet kommer att fortsätta, och vi förväntar oss gradvis ökande leveranser av både vätskekartong och förpackningskartong från Gruvön. Det kommer möjliggöra ytterligare mixförbättringar genom omfördelning av produktionen mellan bruken samt den ökade takten av KM7 under de närmsta åren.

Pandemirestriktionerna lättar. Vi är fortsatt försiktigt optimistiska när det gäller återgången till ett normalläge, men vi kommer att hålla fast vid våra skyddsåtgärder under de planerade underhållsstoppen under hösten. Restriktionerna på kontoren kommer att hävas stegvis under de kommande månaderna givet att pandemi-restriktionerna tillåter.

BillerudKorsnäs är dedikerat till att begränsa klimatförändringen. 97% av vår produktion är fossilfri och vi har tagit fram en kraftfull steg-för-steg-plan för att uppnå våra Science Based Targets 2030. Vi är fortsatt engagerade i ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk som ökar absorptionen av koldioxid från atmosfären. Våra biobaserade produkter kan ersätta fossilbaserade material, och genom att utveckla nya, klimatsmarta tillämpningar kan vi öka klimatnyttan ytterligare. Förpackningar för webbhandeln tillverkade av vårt starka papper Xpression e-com minskar till exempel CO2-utsläppen under förpackningens livscykel jämfört med plastbaserade alternativ, enligt det svenska forskningsinstitutet RISE.

Våra nuvarande affärsprioriteringar fortsätter att vara desamma: hälsa och säkerhet, stabil produktion, upprampning av Gruvön, en konkurrenskraftig vedförsörjning samt genomförande av vårt kostnads- och effektivitetsprogram. Goda resultat inom dessa områden kommer att ge lönsam tillväxt under de kommande åren.

Samtidigt ser vi över företagets långsiktiga strategiska inriktning. De marknader där vi är verksamma, särskilt nyfiberbaserad förpackningskartong och containerboard, uppvisar starka tillväxtmöjligheter under en överskådlig framtid. Vi börjar undersöka ytterligare leveranskapacitet efter 2024, under antagandet om att vi då kommer att ha ett fullt kapacitetsutnyttjande.
 

Christoph Michalski
VD och koncernchef

 

Kvartalet i korthet

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 6% till MSEK 6 504 (6 156). Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 9%, drivet av högre försäljningspriser, en förbättrad försäljningsmix och ökade volymer. Justerad EBITDA ökade till MSEK 883 (774), främst som ett resultat av den positiva försäljningsmixen och volymutvecklingen. Jämförelsen med samma period förra året påverkas av förändringar i underhållsschemat.
Inga jämförelsestörande poster påverkade resultaten för andra kvartalet (-39).

MARKNADSUTVECKLING OCH UTSIKTER
Under det andra kvartalet 2021 förbättrades marknadsvillkoren för de flesta segmenten med hög efterfrågan och stigande prisnivåer. Undantaget var vätskekartong, där marknadsvillkoren var stabila.

Marknadsutsikterna för 2021 är positiva. Efterfrågan förväntas vara fortsatt stark inom alla segment och villkoren för vätskekartong väntas vara stabila. Högre kostnader för insatsvaror i vissa kategorier förväntas uppvägas av prisökningar.  

HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Årligt underhåll utfördes i Gruvön i april, med omfattande försiktighetsåtgärder på grund av coronapandemin. De totala kostnaderna för underhållsstoppet uppgick till cirka MSEK 200.
En incident vid anläggningen i Gävle i april skadade utrustning kopplad till kokaren som används vid tillverkningen av blekt massa. Reparationsarbeten utfördes och produktionen kördes i en lägre takt under ett par veckor, vilket ledde till en volymförlust på 22 000 ton. Den finansiella effekten av händelsen kommer delvis att täckas av försäkringsersättning och den negativa nettoeffekten uppgick till cirka MSEK 75 i det andra kvartalet.

BillerudKorsnäs kartongmaskin i Gruvön, KM7, började leverera sina första kvaliteter av vätskekartong till kunder under maj, vilket var tidigare än planerat. Kvalificeringen av vätskekartongkvaliteter för aseptiska enliters- och portionsförpackningar för ett fyllningssystem kunde slutföras snabbare än planerat tack vare ett utmärkt kundsamarbete. 

Den 15 april utsågs Matthew Hirst till ny EVP, Commercial. Han kommer att tillträda den 16 augusti och har tidigare innehaft olika seniora roller inom försäljning och kommersiell utveckling i Essitys affärsenhet Professionell Hygiene. Helene Biström, tidigare EVP Commercial, lämnade företaget i slutet av april för karriärmöjligheter utanför BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs tilldelade Andritz kontraktet på en ny sodapanna till bruket i Frövi, som ska monteras under 2022. Grundarbetet har påbörjats och den nya sodapannan planeras vara i drift i slutet av 2023. BillerudKorsnäs introducerade Pure DecorX™ – en ny generation av bestruken vit kraftliner i tre skikt, med lättviktsmöjligheter, hög körbarhet i konverteringsmaskiner och förbättrade förpackningsegenskaper. Pure DecorX™ ger utmärkta tryckresultat, vilket gör det mycket konkurrenskraftigt i tillämpningar som hyllklara förpackningar, displayer och förpackningar för livsmedel, drycker och lyxkonsumentvaror.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
I juli inledde BillerudKorsnäs en marknadsföringskampanj relaterad till lanseringen av två produkter med låg ytvikt av flaggskeppsförpackningskartongen CrownBoard Prestige®. Med detta tillägg, har CrownBoard Prestige-sortimentet tio olika ytvikter. Det är utvecklat för att möta krävande varumärkens behov av förpackningar för premiumkonsumentprodukter. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 07.00 via ovanstående kontaktpersoner.

Taggar: