Delårsrapport januari-juni 2012

Avlämnad för offentliggörande den 19 juli 2012 kl. 09.45

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Andra kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 440 jämfört med MSEK 2 291 föregående kvartal.
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 161, en ökning med MSEK 19 jämfört med föregående kvartal. Samtliga tre affärsområden redovisade ett förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående kvartal.
 • Kvartalet belastades med förvärvsrelaterade engångskostnader om MSEK 38. Justerat för dessa engångskostnader uppgick rörelseresultatet till MSEK 199.
 • Förvärvet av UPMs förpackningspappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari i Finland slutfördes.
 • Samgående mellan Billerud och Korsnäs offentliggjordes. Det nya företaget, BillerudKorsnäs, blir en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en årsomsättning om cirka SEK 20 miljarder.

Januari-juni 2012 jämfört med samma period 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 731, en minskning med 4 procent.
 • Rörelseresultatet halverades till MSEK 303, främst till följd av lägre priser.
 • Årsstämman 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna en utdelning på
 • SEK 3,50 (3,50) per aktie för 2011.

Utsikter

 • Orderläget inom förpackningspapperssegmenten var vid början av tredje kvartalet 2012 i snitt på normalnivå och bedöms vara stabilt under det kommande kvartalet.
 • Prisökningar för säck- och kraftpapper som aviserats under andra kvartalet 2012 bedöms ge effekt under det andra halvåret 2012.
 • Transaktionskostnader av engångskaraktär hänförliga till sammanslagningen med Korsnäs bedöms uppgå till cirka MSEK 50, varav merparten bedöms belasta det kvartal i vilket sammanslagningen genomförs. Utöver dessa kostnader tillkommer finansierings- och integrationskostnader av engångskaraktär som infaller efter slutförandet av transaktionen.
 • Vedpriser bedöms under 2012 vara lägre jämfört med 2011.

 
Kommentar av Billeruds VD Per Lindberg:
Historiskt första halvår

”Första halvåret 2012 skriver in sig i Billeruds historia som tidpunkten då vi framgångrikt lyckades avsluta förhandlingar av två större strategiska förvärv. I januari förvärvade vi UPMs förpackningspappersverksamhet med tillträde i juni efter godkännande av konkurrensmyndigheter. Detta genererar MSEK 168 i försäljning och MSEK 10 i rörelseresultat under andra kvartalet. Den 20 juni annonserade vi samgående med Korsnäs i en transaktion där Billerud förvärvar Korsnäs aktier från nuvarande ägaren Kinnevik i utbyte mot kontanter och aktier i Billerud. Samgåendet är ett naturligt steg för att stärka Billeruds och Korsnäs framgångsrika verksamheter inom förpackningsmaterial och förpackningslösningar med målet att skapa en stark internationell aktör inom förpackningsindustrin. Affären förutsätter godkännande av bolagsstämma och konkurrensmyndigheter.

Det är glädjande att konstatera att Billeruds tre affärsområden presterar bättre än första kvartalet och att våra förpackningspapper ligger över 10 procent i rörelsemarginal. Totalt redovisar Billerud en försäljning på MSEK 2 440 och en rörelsemarginal på 7 procent. Våra prishöjningar reflekteras ännu inte i resultatet utan förväntas få effekt först under kommande halvår.

Genom våra förvärv kommer Billerud att bli en ännu starkare samarbetspartner för våra kunder. Vi vill att kunderna skall uppfatta vår utveckling och stärkta position som något mycket positivt. Billeruds fokus framåt kommer vara på att integrera förvärven för att ge kunder en utvecklad produktportfölj och förbättrad service och aktieägarna den stärkta avkastning de förväntar sig.”

 
Delårsrapporten presenteras av Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens torsdagen den 19 juli kl. 11.00. Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 702 481 517 och Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 730 370 874.

 
Informationen är sådan som Billerud AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande den 19 juli 2012 kl 09.45. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Billerud – ”The Natural Part in Smarter Packaging”. Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. Billerud har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningspapper. Billerud omsätter ca MSEK 11 000 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerud.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar