DELÅRSRAPPORT januari–mars 2019

Report this content

Stark försäljnings-utveckling

HUVUDBUDSKAP

 • God efterfrågan och stark försäljningsutveckling i alla divisioner 
 • Stabilt resultat trots höga fiberkostnader  
 • Upprampningen av KM7 har inletts och fortskrider enligt plan 
 • Processen att hitta lämpliga investerare till Bergvik Öst pågår

KVARTALSRESULTAT

 • Nettoomsättningen var MSEK 6 504 (5 897), en ökning med 10% främst som ett resultat av högre försäljningspriser och positiva valutaeffekter.
 • Justerat EBITDA* var MSEK 1 035 (1 102), en minskning med 6%.
 • Rörelseresultatet var MSEK 640 (677), en minskning med 5%.
 • Nettoresultatet var MSEK 451 (498), en minskning med 9%.
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,18 (2,40).

UTSIKTER KV 2

 • Fortsatt god efterfrågan på våra produkter.
 • Ökad prispress förväntas – fokus är att bevara nuvarande prisnivåer.
 • De totala fiberkostnaderna förväntas plana ut på höga nivåer.
      

VD HAR ORDET

”Jag är mycket glad att kunna meddela att upprampningen av KM7 i Gruvön går som planerat och att provkörningar av maskinen pågår”

Det första kvartalet präglades av en fortsatt god efterfrågan och stabila priser för innovativa och hållbara förpackningar i våra utvalda produktområden. Stark försäljningsutveckling i kombination med positiva effekter från valutor och omförhandlade långsiktiga kontrakt ökade nettoomsättningen med 10% under kvartalet, vilket är en bra bit över vårt finansiella mål på 3–4%.

Jag är mycket glad att kunna meddela att upprampningen av KM7 i Gruvön går som planerat och att provkörningar av maskinen pågår. Denna kartongmaskin med en kapacitet på 550 000 ton är en av världens mest moderna produktionsanläggningar, vilket gör BillerudKorsnäs väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Vi upprepar att strukturförändringarna i samband med upprampningen av KM7 kommer att ha en negativ effekt på EBITDA om cirka MSEK 500 under 2019 och MSEK 200 under 2020. Efter denna kortsiktiga påverkan, kommer investeringen att bidra positivt till resultatet från 2021.

Ett omfattande säkerhetsprogram baserat på best practise har lanserats och hela företaget arbetar nu för att förebygga olyckor och eliminera risker utifrån en vision om noll skador. Jag är övertygad om att ett säkert företag är ett välskött företag. Därför är vårt Safety First-initiativ, tillsammans med vårt program för Production Excellence de viktigaste fokusområdena för BillerudKorsnäs. Mot denna bakgrund ser vi goda möjligheter att öka produktionsstabiliteten och volymerna under 2019 jämfört med förra året.

För att säkra en långsiktigt konkurrenskraftig och stabil virkesförsörjning har vi ingått ett avtal om att förvärva Bergvik Skog Öst. Transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet och processen att hitta lämpliga investerare för en betydande del av skogsmarken pågår.

Vi har kommunicerat att vi kommer att bilda ett joint venture med ALPLA som är en leverantör av plastförpackningslösningar. Våra båda företag delar ambitionen att driva förpackningsinnovation i en hållbar riktning. Med våra kombinerade resurser kommer vi fortsätta att utveckla pappersflaskan med målet att lansera produkten och sedan skala upp produktionen.

För det andra kvartalet är vår bedömning att efterfrågan på våra produkter kommer att vara fortsatt god och vi väntar oss att våra orderböcker kommer att förbli stabila. Vi förväntar oss dock att prispressen kommer att öka och fokuserar på att bevara nuvarande prisnivåer. Vi förväntar oss en oförändrad marknadsefterfrågan på massa och att de totala fiberkostnaderna kommer att plana ut på höga nivåer.

På längre sikt innebär marknadstrenderna stora möjligheter till fortsatt tillväxt. Vi är väl positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar. Efterfrågan på ett komplett erbjudande där hållbarhet i materialen är en central del växer. Förpackningar får en allt viktigare roll i många varumärkes­ägares strävan att stärka sina produkters konkurrenskraft. Detta ger oss fortsatt stark tilltro till våra produkter och vår utveckling.

Vår strategi bygger på hållbar och lönsam tillväxt genom att utmana konventionella förpackningsmaterial och lösningar. För att frigöra BillerudKorsnäs fulla potential har vi en agenda med fokus på säkerhet, att säkerställa en framgångsrik upprampning av KM7, trygga vedtillgången, stabilisera produktionen, öka effektiviteten och accelerera innovation och lösningar.

Med vår nya organisation på plats ser vi positiva effekter på operativ effektivitet, kundorientering och lönsamhetsfokus. Vi är väl förberedda för att fånga kundernas efterfrågan och expandera i värdekedjan.

Petra Einarsson, VD och koncernchef
  

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 10% till MSEK 6 506 (5 897), som ett resultat av högre försäljningspriser och positiva valutaeffekter. Försäljningsvolymerna var i stort sett oförändrade.

Samtliga divisioner levererade tillväxt på eller över 10%, främst drivet av högre försäljningspriser och positiva valutaeffekter.

Justerat EBITDA minskade med 6% till MSEK 1 035 (1 102). Högre kostnader för råvaror och energi samt negativ påverkan från ett bortfall av produktionsvolymer i Gävle och en förändrad produktmix i Gruvön motverkades delvis av en ökad försäljning.

Införandet av IFRS16 påverkade justerat EBITDA positivt med MSEK 27 i det första kvartalet, se not 1. Jämförelsestörande poster, främst relaterade till Gruvön och KM7, uppgick till MSEK 13 (37) och redovisas i Övrigt.
  

MARKNADSUTVECKLING OCH UTSIKTER
Marknadsförutsättningarna för vätskekartong, förpackningskartong och containerboard var goda under kvartalet. Marknadsvillkoren förväntas vara fortsatt goda med normala säsongsvariationer, med undantag för obestruken liner, där marknaden är mer instabil och prispressen förväntas öka.

Marknaden för säck- och kraftpapper var god under kvartalet, men har försvagats jämfört med samma period föregående år. Massamarknaden har försvagats på grund av avmattningen i den kinesiska marknaden. Massaprisindex (PIX) föll från 1 200 USD vid årsskiftet 2018 till 1 105 USD i slutet av mars 2019.
   

För ytterligare information, kontakta gärna:
Christopher Casselblad, EVP Communication & Sustainability, +46 8 553 335 08
Lena Schattauer, Investor Relations, +46 8 553 335 10

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 07.00. 

Taggar: