DELÅRSRAPPORT januari–september 2017

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Kv 3 2017

 • Nettoomsättning MSEK 5 544
 • EBITDA MSEK 1 051
 • EBITDA-marginal 19 %
 • Resultat per aktie SEK 2,48

KVARTALSDATA

 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med cirka 3 % jämfört med samma kvartal föregående år främst till följd av förbättrade priser i lokal valuta.
 • EBITDA var drygt 1 % bättre än samma kvartal föregående år på grund av lokala prishöjningar.
 • EBITDA påverkades av kostnader om MSEK 215 för planerade underhållsstopp.
 • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 2,48 (2,41).

UTSIKTER – Q4

 • Efterfrågan och orderingång förväntas vara stark under det fjärde kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden.
 • Affärsområdena Packaging Paper och Corrugated Solutions ser möjligheter till lokala prisökningar under det kommande kvartalet.
 • Vedkostnaderna för Q4 förväntas vara oförändrade.
 • Kostnaderna för planerade underhållsstopp under det fjärde kvartalet beräknas uppgå till MSEK 120.
 • Extrakostnader av engångskaraktär avseende utbildning och temporära anställda i Gruvön förväntas belasta fjärde kvartalet med cirka MSEK 30.

UTSIKTER 2018

 • Papperspriser i lokala valutor förväntas öka.
 • En ökad marknadsefterfrågan kan komma att påverka den samlade råvarukostnaden.
 • Massapriset förväntas sjunka under året.
 • Produktionskapaciteten bedöms öka med cirka 1 %.
 • Den till Skärblacka flyttade MG-maskinen från Tervasaari startas upp och förväntas producera 40 kton, framförallt under andra halvåret.
 • Inför starten av den nya kartongmaskinen i Gruvön 2019 kommer bolaget att behöva bygga lager motsvarande cirka 20 kton.
 • Bolaget estimerar extrakostnader av engångskaraktär i Gruvön om cirka MSEK 150 för volymbortfall, utbildning och temporära anställda.

Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Bra efterfrågan och stabilt resultat

 ”Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet med positiv försäljningsutveckling som följd. Nettoförsäljningen blev 3 % och volymerna 1 % över förra året. Vi har generellt sett haft en del besvär med tillgängligheten i produktionen under senare kvartal, och som en konsekvens har vi etablerat en ny organisation för att jobba proaktivt med både tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar. Jag är övertygad om att detta kommer ge resultat under kommande år.

Marknadsläget framåt ser ljust ut, och vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. På längre sikt får vi extra support av den allt högre efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Våra stora investeringar, som kommer börja leverera under 2018 och 2019, kommer därmed att kunna bidra mycket positivt till vår tillväxt på denna marknad.”

RESULTATET

 EBITDA i kvartalet uppgick till MSEK 1 051 och vi upplevde en positiv försäljningsutveckling pådrivet av en stark marknad i Europa och ökad efterfrågan från Kina och övriga Asien. De något högre volymerna i kombination med högre priser motverkade en negativ valutautveckling. Under kvartalet drabbades vår fabrik i Karlsborg av ett produktionsstopp på grund av brand, vilket påverkade resultatet med cirka MSEK 35. Branden släcktes snabbt och orsakade inga personskador, men fick omfattande konsekvenser för kablage i ett angränsande utrymme. Skadorna har reparerats och Karlsborg producerar igen enligt plan.

Affärsområdena levererade stabila resultat. Inom Consumer Board noterades den högsta försäljningsvolymen för förpackningskartong sedan sammanslagningen av Billerud och Korsnäs. Inom Corrugated Solutions uppvisade Managed Packaging en försäljningstillväxt om närmare 50 procent jämfört med föregående år.

MARKNADSUTSIKTER

 Marknaden för samtliga affärsområden förväntas bli fortsatt stark under kommande kvartal. Vi ser ett gynnsamt orderläge och möjligheter till ytterligare prishöjningar. Dock är det osäkert hur stora prisökningarna kan komma att bli.

På längre sikt förstärks den positiva bilden ytterligare av en ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar, och framför allt vad gäller alternativ till plast. Plastskräp är en av vår tids största miljöutmaningar och vi ser därför hur ett större fokus läggs på bland annat reglering för att motverka onödig plastanvändning. Detta stärker vår konkurrenskraft då möjligheterna att ersätta mindre hållbara lösningar ökar.

STRATEGI

 Effektivitet är en hörnsten i vår strategi. Vår syn på effektivitet handlar om att göra saker rätt, att vara effektiva i våra processer och arbetssätt. I första hand är det våra kunder som avgör vad som är rätt saker. Det är därför vi i allt högre grad satsar på att utveckla och harmonisera våra arbetssätt genom att stärkta koncerngemensamma funktioner inom vår produktionsorganisation. Inte minst gäller det för att minimera produktionsstörningar och hålla en hög konsekvent kvalitet i våra produkter.

En annan aspekt av detta är strukturell. Vi har genom våra två stora investeringsprojekt, en ny kartongmaskin i Gruvön och ett världsledande MG-center i Skärblacka, inte bara visat vår ambition att möta marknadens ökande behov med effektiva kartong- och pappersmaskiner. Vi har också visat vår förmåga att skapa en produktionsstruktur som i sina delar och sin helhet är effektiv. Allt för att tillgodose våra nuvarande och framtida kunder med hållbara förpackningsmaterial och -lösningar av högsta kvalitet. Projekten fortlöper enligt tidplan och vi ser fram emot starterna, våren 2018 i Skärblacka och våren 2019 i Gruvön.

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 10.00.
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Press- och analytikerkonferensen kan även följas direkt via BillerudKorsnäs webbsida
www.billerudkorsnas.se.
  

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 07.00.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har sju produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se